Címke: adózásról

Adózás cégként és magánszemélyként

Az alábbiakban Prancz József (http://www.pranczek.hu/ , +36 (30) 954-0986) adószakértő véleménye olvasható a Google AdSense reklámprogramból származó bevételek utáni adózás lehetőségeiről:

AdSense adózással kapcsolatban nagy a tanácstalanság a szolgáltatók körében. Mint adószakértő a problémák értelmezéséhez a 2008. évi hatályos adójogszabályok alapján írom meg véleményemet.

Tisztán kell látni, hogy azt a honlapot, amin az AdSense hirdetések megjelennek, ki üzemelteti, ki a fenntartó, illetve a tulajdonos. Ez dönti el,hogy mely adójogszabályokat kell alkalmazni az adózási eljárások alkalmazására. Le kell szögezni a „Google AdSense online általános felhasználási feltételek” a magyar követelményeknek is megfelelő szerződés szolgáltatás biztosítására ellenérték fejében. Különbséget kell tenni, hogy a honlap tulajdonosa milyen üzemeltetési formában végzi a szolgáltatást. Adózás szempontjából megkülönböztetést kell tenni: magánszemély, egyéni vállalkozó vagy társas vállalkozó honlap üzemeltető között. Továbbá vizsgálni szükséges, hogy a honlap üzemeltető vállalkozó alanya-e az ÁFÁ-nak. Ezek együttes elemzése ad biztos támpontot az adózók körére és az adózás formájára.

I. Magánszemély

A magánszemély szolgáltató tekintetében az SZJA fizetési kötelezettség fennáll. Magánszemély vonatkozásában figyelembe veendő 1995. évi CXVII. törvény 2008. évi egységes szövegszerkezet 1. §. 3. bekezdés, továbbá a 2. §. 1., 3. és 4. bekezdés előírásai. Ide vonatkozik még a 4. §. 1., 2., és 3. bekezdése is. A citált paragrafusok egyértelművé teszik a honlap üzemeltető magánszemély SZJA fizetési kötelezettségét, az ott közzétett hirdetés után kapott bevétel alapján. A jövedelemszerzés rendszerbe sorolásának nincs jelentősége, mert az ellenértéket (USD) a szolgáltató a szolgáltatási szerződés alapján a megbízótól megkapta.

Adókötelezettség keletkezését 9. §. 1-3. bekezdés, míg a nyilvántartási kötelezettséget 9.A. §. 1-2. bekezdés rendszerezi. Magát a tevékenység besorolását az SZJA VI. fejezetének 16. §. 3. bekezdése határozza meg.Az adó megállapítására választási lehetőség van a 18. §. 1. bekezdés a., illetve b. pontja szerint.

Az így keletkezett jövedelem – mint adóalap – összevonásra kerül a más jogcímen megszerzett jövedelmekkel – amelyek a lineáris szabályok szerint – az adótáblázat alapján adóznak.

A magánszemély nem alanya az ÁFA-körnek. Tehát az ÁFA fizetési kötelezettség nem merül fel. Amennyiben a magánszemély éves összevont jövedelme a 7.137.000.- Ft-ot meghaladja, a többlet után 4 %-os különadót is kell fizetnie a szolgáltató magánszemélynek. Ez a legegyszerűbb eljárási szabály és a jogszabályok alapján a legkisebb rizikóval követhető kötelezettség teljesítés.

II. Egyéni vállalkozó:

Tevékenység végzésére valószínűsíthető, hogy az megkötötte megbízójával a szolgáltatásra vonatkozó szerződést. Az adó kötelezettség a bevétel alapján, megkötött szerződés hiányában is fent áll. A szolgáltatásra kapott ellenérték adóköteles bevétel. Adózás tekintetében tisztázandó, hogy az egyéni vállalkozó az ÁFA körnek-nek alanya, vagy nem. (1992. évi LXXIV. tv.) Amennyiben az ÁFA-nak alanya, vizsgálásra szorul, hogy ezen hirdetési tevékenység ÁFA-köteles, vagy ÁFA-mentes bevétel.

III. Társas vállalkozások

Minden más társas vállalkozásnál (Kht, Bt, Kkt, Kft, Rt) az ÁFÁ-t mint fizetendő adót hasonló módon kell megállapítani és megfizetni, amely nem igényelhető vissza, tekintve, hogy a fogyasztók a „termékhez” ellenérték nélkül jutnak hozzá.

A társas vállalkozásoknál a nettó hirdetésből származó bevétel társasági adóalapot növelő bevétel. Nem szabad megfeledkezni a 4 %-os különadóról, a 2 %-os kulturális járulékról, valamint az iparűzési adóról mint fizetési kötelezettségről.Az adózási kötelezettség teljesítése során feltételezhető, hogy a társas vállalkozások megbízása alapján szakképzett adózásban, könyvelésben jártas pénzügyi szakembert alkalmaznak.

Az az ÁFA-körbe be nem jelentkezett vállalkozó akinek az év közbeni bevétele nem éri el az 5.000.000.- Ft-ot, ÁFA fizetésre nem kötelezhető. Mihelyt a bevétele év közben az 5.000.000.- Ft-ot meghaladja, és maga a tevékenység eredetileg ÁFA mentes volt (alanyi adómentesség 187-188 §), a vállalkozó köteles belépni az ÁFA-körbe. Az adott évben az 5.000.000.- Ft feletti árbevétele ÁFA kötelessé válik, és a fentiek szerint kell eljárnia a fizetendő ÁFA tekintetében.

Következő év január elsejétől számítottan az első forint árbevétel is ÁFA köteles lesz.

IV. „Evás” vállalkozások

Külön téma az „Evás” ÁFA adózási kötelezettség teljesítése, amely megítélés szempontjából megegyezik a (III.) pontban felhozott érvekkel.Mindezektől független nyomós érv lehet még az, hogy 2008. január 1-től a szolgáltatás nyújtónak ezentúl adóznia kell az ingyenesen nyújtott szolgáltatásért is, ha a szolgáltatáshoz kapcsolódóan az adóalanyt levonási jog illeti meg. (14. §)

Az Apeh verzió szerint feltételezhető várható eljárás:

Alkalmazási hatály: az ÁFA törvény 2. §. a. pont: E törvény alapján adót kell fizetni az adóalany által, ilyen minőségben belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítés szolgáltatás nyújtása után (jelen esetben szolgáltatás nyújtásról beszélünk). Támpont: 13. §. 1. bekezdés.

Teljesítés helye szolgáltatás nyújtás esetében 36. §. az irányt adó jogszabály.

A fentiekből kitűnik, hogy az ÁFA-körbe bejelentkezett vállalkozónak a hirdetés után beszedett, vagy részére megfizetett bevétel után ÁFA fizetési kötelezettsége keletkezik annak ellenére, hogy a szolgáltató a megbízója felé ÁFÁ-t is tartalmazó számlát nem állított ki. Az ÁFA mértéke az adó alapjának 20 %-a (82. §. 1. bekezdés). Külön mérlegelési szempont alá esik az a tény, amikor a szolgáltatást végző vállalkozó ÁFA köteles és ÁFA mentes tevékenységet végez és él az előzetesen felszámított adó levonási jogával. Ebben az esetben a 123. § 1-2. bekezdés ad eligazítást az adózási feladatok megoldásához: pontosítva az előzetesen felszámított adó megosztása vonatkozásában.

Az adószakértő fenntartásai illetve ellenvéleménye:

Kérdés ez a fizetendő ÁFA milyen formában kerül meghatározásra. A közösségen belüli beszerzés meghatározott esetekben ÁFA-mentes. A szolgáltatói szerződés tartalma szerint valószínűsíthető, hogy a beszerzés az Egyesült Államokból (Kalifornia állam) történik, tehát nem EGT tagállamból.

A szolgáltatás részben az EGT közösségi államok fele történik bele értve Magyarországot is. A magyarországi értékesítés az, amely ÁFA-köteles lehet az Apeh verziója szerint.A szolgáltató a kapott szolgáltatási ellenértéket a fizetendő ÁFA alap korrekt meghatározása érdekében elkülönítetten kell, hogy kezelje. Ezt a bevételt meg kell osztania a közösségi államok fele történő és a magyarországi „látogatók” közötti bevétel arányában. Kérdés, hogy a látogatók megosztása magyar és más tagországok arányában hitelt érdemlően megvalósítható-e, a megosztás műszaki feltétele biztosított-e.Amennyiben a megosztás a különböző országok között megvalósítható, az esetben a magyarországi bevételt bruttó módon kell értékelni, amely a 20 %-os ÁFÁ-t is tartalmazza. Ezt a bevételt meg kell bontania nettó és ÁFA értékre (magyarországi hirdetések utáni bevétel = 120 % – Le 20 % ÁFA = nettó bevétel 100 %). Az így kapott 20 %-ot kell megfizetni ÁFA címen.

Ezt követően a magyarországi nettó bevétel után fizetendő még 2 % kulturális járulék, amely a vállalkozói adó megállapításánál, mint adócsökkentő tétel szerepeltethető. A fentiek szerint megbontott és elkülönített devizás bevétellel meg kell növelni a vállalkozás vállalkozói adó köteles bevételét és ez lesz a vállalkozói adóalap.Amennyiben a látogatók közül nem különíthetőek el a magyar látogatók (mások véleményével egyezően nem különíthetőek el), úgy az ÁFA alap nem határozható meg. Következés képen a fizetendő ÁFA mértéke sem mutatható ki.

Még egy szempont merülhet fel ÁFA tekintetében, azoknál az ÁFA-körben lévő szolgáltatóknál, akik élnek ÁFA levonási jogukkal, hogy bevételeiket meg kell osztani. (123. § 1-2.pont)

A szakértő véleménye szerint: A személyi jövedelem adó (magánszemélyek, egyéni vállalkozások), illetve a társasági adó; különadó; kulturális járulék (társasvállalkozások) fizetési kötelezettség teljesítése nem vitatható. Az adót meg kell fizetni, kockáztatni nem érdemes. ÁFA fizetési kötelezettség vonatkozásában olyan rendezetlen helyzetről van szó, amely előfordulására a törvényt alkotó nem gondolt és ennek rendszerbe foglalásáról nem gondoskodott a tapasztalatok hiányában.

Az ÁFA fizetés ellen szól az a tény is, hogy a közzétett hirdetés a vámhatóságot megkerülve kerül fel a szolgáltató honlapjára. Így a vámhatóság a vám illetve az ÁFA mértékének kiszabásával nem tud élni. Az, hogy véleményem szerint egyelőre az ÁFA fizetési kötelezettség a fenti hirdetés után nem állapítható meg, az visszavezethető arra, hogy ezen hirdetési bevételekre vonatkozóan a fizetési kötelezettséget tételesen az ÁFA törvény nem szabályozza. A vámhatóság határozatának hiányában a fizetendő ÁFA mértékét határozattal nem tudja megállapítani, mert behatárolhatatlan az ÁFA alapja, továbbá a honlapokra feltett hirdetések a vámhatóságot kikerülik. A későbbiekben várható lesz, hogy erre a problémára a jog alkotók visszatérnek és kialakítják a magatartásbeli szabályokat, mert ezek a mai napig még rendezetlenek.

Amennyiben a szolgáltatást végző az adózási szabályok alkalmazásában járatlan és 100 000Ft-os nagyságrendet meghaladó bevételre tesz szert, úgy javaslom, kérje ki szakember véleményét illetve a fizetendő adó megállapításában tevékeny közreműködését, hogy a bírság utólagos eljárás alapján kivédhetővé váljék.

Összességében

Személyi jövedelem adót és társasági adót; különadót; kulturális járulék; kell fizetni. ÁFÁ-t a helyzet különös voltára és a jogszabályi rendezetlenségre való tekintettel nem kell fizetni.

A cikk eredeti verziója a http://www.pranczek.hu/google-adsense-adozas.html címen található, közlése a szerző (Prancz József) engedélyével történt; ennek megfelelően részleteiben vagy egészében történő újraközlése — a webni.innen.hu többi tartalmával ellentétben — csak a szerző hozzájárulásával lehetséges.

Pranczék Webdesign bemutatkozása

A Pranczék Könyvelési Irodája Kft 1997-ben alakult. Fő tevékenységünk a könyvelés, adótanácsadás és egyéb számviteli szolgáltatások.

2000-ben Cégünk weboldal készítéssel egészítette ki tevékenységi körét. Első munkánk saját weboldalunk elkészítése volt (http://www.pranczek.hu), melyet azóta már többször átdolgoztunk. A kezdetektől fontos szempont a keresőkben elért minél jobb helyezés megszerzése. Az itt szerzett tapasztalatok jelentették az alapját a SEO ismereteinknek, melyet azóta is folyamatosan bőví- tünk mind a magyar mind az angol nyelvű irodalom tanulmányozásával.

Ügyfeleink zömét a kis és középvállalkozások adják. Tapasztalataink szerint számukra kényelmes, ha Cégünk a könyvelői, jogi és számviteli szolgáltatások mellett weboldalkészítéssel, SEO-val és új szolgáltatásként grafikai és nyomdai szolgáltatásokkal is rendelkezésükre áll.

Az általunk készített oldalaknál a fő szempont a letisztult átlátható design, és a tiszta kézzel írt kódok, valamint a hatékony kereső optimalizálás.

Jelenleg 12 fő dolgozik Cégünknél, illetve több külsős kollégát is foglalkoztatunk.

Eddig fő profilunkat a statikus weboldalak készítése jelentette, de egyre több felkérést kapunk dinamikus oldalak megvalósítására is. A jövőben ezen a területen tervezzük növelni ismereteink valamint partnerkapcsolataink számát.

Az évről évre egyre növekvő piaci versenyre való tekintettel célunk, hogy ügyfeleink számára mindenkor a legújabb webes technikákat adjuk, valamint, hogy kitüntettet figyelemmel segítsük a keresőkben elért minél jobb eredmények megszerzésében őket.

Referenciáinkat megtekinthetik a (http://www.pranczek.hu/referenciak.html) oldalon.

A „Adószakértő véleménye az AdSense bevételek utáni adózásról” című bejegyzést 2008. 01. 24. napján publikáltam, az azóta már bezárt webni.innen.hu oldalon. Ezt az írást és az innen hivatkozott régi tartalmakat a Webni! Archívum oldalán gyűjtöttem össze. Mivel az utolsó módosítás dátuma: 2009. 08. 25., ezért az itt olvasható információk már részben vagy teljes egészében elavultak lehetnek.

Archivált hozzászólások

na

2008. 01. 24. 15:38 · Névtelen hozzászóló →

Na végre! Köszönjük!

kösz

2008. 01. 25. 08:59 · Névtelen hozzászóló →

Kösz! És járulékot kell fizetni?

önálló

2008. 01. 25. 09:17 · Névtelen hozzászóló →

Ahogy elolvastam, és mellé a jogszabályokat, ő is önálló tevékenységet mondja a magánszemélyeknek. Ennek hátránya, hogy elvileg be kellett volna jelenteni, és hogy adóelőleget kellett volna fizetni minden negyedévben, kérdés, ezért lesz-e büntetés, és mennyi.

önálló

2008. 01. 25. 09:38 · Névtelen hozzászóló →

Én kb minimálbér körüli összeget keresek havonta adsense-el kb 1 éve, eddig azért sem adóztam, mert még az apeh is tanácstalan volt az adózás ügyében. Most ha bejelenteném magánszemélyként, akkor elképzelhető hogy még meg is büntetnének, hogy eddig miért nem adóztam? Utólag le tudják csekkolni mennyi bevételem volt, vagy ha mostantól adózok, akkor 0-ról lehet indulni?:)

hol. hogy

2008. 01. 25. 10:26 · Névtelen hozzászóló →

Hol tudnál lecsekkolni. Nem hiába adó”bevallás” a neve.Amúgy nem büntetnek meg egyből, tévedés is van a világon…Ha sokáig csinálod és rájönnek és nem működsz együtt és nem teszel eleget sok ideig ennek-annak, akkor megbüntetnek.Persze joguk van hozzá, de a gyakorlat nem a rögtön büntetés irányába megy el.

hol, hogy

2008. 01. 25. 10:27 · Névtelen hozzászóló →

Helyesen: Hol tudnák lecsekkolni?

önálló

2008. 01. 25. 10:34 · Névtelen hozzászóló →

Hát nem tudom..én csak kérdezem

2008. 01. 26. 13:41 · Névtelen hozzászóló →

keres vki egyáltalán havi 500$t googleval?

500

2008. 01. 26. 13:58 · Névtelen hozzászóló →

Hogy jön ide ez a havi 500? Az alatt is kell adózni! Igen, keres, én jóval többet, mint havi 500-at.

mivel

2008. 01. 26. 14:14 · CsillagPor →

Ja, ide-oda kell kerekítgetni, tehát ha valakinek az adója 500 FT(!) alatt lenne, akkor nem kell adózni . :-), mert amúgy a bevallásban is csak ezresekben kell számolni. De mivel a legkisebb összegnek amit a (G)ugli küld, több az adója ezért kell, hacsak nem több a költséged.Ha meg majd minimum 5 ezren nézik a weboldalad naponta, akkor már nem lesz olyan érdekes ez az összeg (500$).És ettől van eredményesebb is…

10%

2008. 01. 26. 14:22 · Névtelen hozzászóló →

úgy vettem ki a törvényből, h magánszemélynek, a bevétel 10%át kell befizetni adóként.

?

2008. 01. 26. 14:46 · Névtelen hozzászóló →

Akkor rosszul vetted ki belőle.

10, jó lenne

2008. 01. 26. 19:23 · Névtelen hozzászóló →

Igen, rosszul. 🙂 18 százalékot, ill. sávosan 38 százalékot kell fizetni, ha annyit keresel.

semmit

2008. 01. 27. 06:26 · Névtelen hozzászóló →

Én meg sokat keresek vele, és egy fillért sem fizetek.

re: semmit

2008. 01. 27. 06:49 · Névtelen hozzászóló →

Jaj, de ügyes vagy kutyuka. Büszke lehetsz magadra. Ezt feltétlenül ide kellett írni, mert végülis ehhez nagy tehetség kell, hogy ne fizess semmit. De szerinted bizonyára csak te vagy olyan okos, hogy ezt megcsináld. Remélem, te leszel az első, akit elkapnak majd, és megvágnak (általában az adó 50-100 százaléka a büntetés plusszban).

re:semmit

2008. 01. 27. 07:06 · Névtelen hozzászóló →

Reméld csak kedves jóindalatú. Reméld. Sőt jelents fel minden adsensés weblapot.Jól vigyázz, a külfödi oldalak mögé is bújhattak „kutyuka” csaló magyarok. Sőt tudod mit?A warez lapokra is állj rá. Mi bevétel, adó nélkül. Meg a szexlapokra, Meg a info terméket árusító lapokra. Meg a patnerprogramokra. Meg a kattingatós site-ok.Mi pénz, és nem veszi le az állam.Dühít az olyan majomkodás, amikor még maga az apeh sem tudja, mit hogy kell, minden könyvelő mást mond, de a birka magyar szalad tömni a csalók zsebeit. Tömjed csak, én ebből kimaradok amíg lehet. Aztán, ha már általános lesz akkor fizetek. De nehogy már önként dugam hurokba a fejemet.Ettől én még jól alszok. Sőt. Taposd csak az utat, előbb utóbb az ilyen birkák kijárják a sápot.Rajta.

re: semmit

2008. 01. 27. 07:12 · Névtelen hozzászóló →

Én nem vagyok feljelentgetős, de te úgy látszik, még mindig a szocializmusban élsz, ahol attól kellett félni, hogy Gábor néni feljelent. Ki mondta, hogy feljelentgetek? De ha valaki nagy büszkén ideírja, hogy ő bizony nem fog adózni, akkor kinyílik a bicska azok zsebében, akik csak AdSense után többszázezret fizetnek évente, és még egy állásuk is van, ahol havi 100 ezer felett fizetnek adót. És az ilyen semmirekelőket tartjuk el, mint ti. Na, nehogy már én legyek a szemét, aki befizeti az adót. Álljon már meg a menet! Magyar betegség, hogy az a hülye, aki becsületes. Jó, igaz, hogy én se azért fizetem persze az adót, mert olyan becsületes vagyok, hanem mert félek, hogy elkapnak.

re:semmit

2008. 01. 27. 07:15 · Névtelen hozzászóló →

Gyáva 🙂

re: semmit

2008. 01. 27. 07:22 · Névtelen hozzászóló →

Hát nem tudom, lehet hogy gyáva vagyok, de ismerősöm ellen már indult vagyonosodási vizsgálat. Én azt nem kívánom. Mellesleg mi az, hogy senki sem tudja? Itt is le van írva, hogy kell. De te is elmehetsz adószakértőhöz, és könyvelőhöz. Az APEH-be is bemehetsz, és örömmel megmondják, hogy kell befizetni az adót.

re:semmit

2008. 01. 28. 05:57 · OldalGazda →

Kérlek Benneteket, tartsuk konstruktív mederben a hozzászólásokat. Köszi!

miva?

2008. 01. 28. 07:03 · Névtelen hozzászóló →

Szép poszt meg minden, de nem magyarul van! Értem ezalatt, hogy ebből én nem jövök rá, hogy kovács jános átlagemebernek pontosan hány százalékot is kell adóznia? Szóval vki magyarul is leírná? 20%? 22% ? mennyi? Ezek a könyvelők/ügyvédek egyszer értelmes emberi nyelven is megtanulhatnának már írni. Nem egy nagy dolog. Még nekem is sikerült. 🙂

szja

2008. 01. 28. 11:17 · Névtelen hozzászóló →

Simán a személyi jövedelem adó hatálya alá tartozik. Amúgy minden bevételed, mint magánszemély. Nincs ennyi, annyi, amannyi. Éves összeghatártól függ. A fent említett 18 ill. 38%. Az APEH oldalán megtalálod a sávokat is. Letöltöd az ABEV-et az oldalról és kitöltöd. Megkapod a végösszeget. Bővebben nem hiszem, hogy bárki leírja neked.

önálló tevékenység

2008. 01. 28. 11:45 · Névtelen hozzászóló →

sztem az adóbevallásban, az „önálló tevékenységból származó jövedelem” sorba kell beírni az összeget, majd befizeni. apeh oldalán én 18% és 36%ot láttok az adótáblában.

ja

2008. 01. 28. 13:59 · Névtelen hozzászóló →

Ja, csak a fentit másoltam. Annyi, 36.

költségek levonása az SZJA-ból

2008. 02. 01. 14:16 · Névtelen hozzászóló →

Én komolyan gondolkodok ezen a bevallás dolgon, de előtte szeretném tudni, hogy le lehet-e vonni költséget magánszemély SZJA-fizetése esetén. Pl. számítástechnikai eszközök vásárlása, internet-előfizetés, szerver bérlése ebbe simán beleférhetne. Egyéni vállalkozást nem szeretnék indítani a havi 20 ezer forintos bevételem kedvéért…Van valakinek erről elképzelése?

netktg

2008. 02. 01. 17:58 · Névtelen hozzászóló →

nekem megerősítették, h magánszemélyként a netktget nyugodtan beszámíthatom a ktgek közzé. a másik kettő közül a serverktget is nagy valószínűséggel, ha közvetlenül kapcsolódik a hirdetéshez; eszköz vásárlás, háát ez már nagyobb kérdés.

re: netktg

2008. 02. 02. 17:39 · Névtelen hozzászóló →

Én úgy tudom, hogyha költséget akarsz elszámolni, akkor különböző nyilvántartásokat kell vezetni, valami főkönyvet, vagy micsodát. Minden nélkül, alapból viszont automatikusan költségnek számít az adóalapod 10 százaléka.. igaz, ha kevés jön be AdSense-ből, akkor az a 10 százalék pl. nem fedezi a netet.

adózás

2008. 02. 02. 18:06 · Névtelen hozzászóló →

„Személyi jövedelem adót és társasági adót; különadót; kulturális járulék; kell fizetni.”Jó lenne egy űrlap, ahol beírja az ember, hogy mennyit keres, kiválasztja státuszát (magánszemély, vállalkozó stb) és eredményként megkapja, hogy mennyit kell adóznia. Én szívesen adóznék, de szomorú, hogy mikre megy el a sok pénz feleslegesen 🙁 (Postai kerékpár 180 ezerért, négyes metró négyszeres áron, lankás vidékre völgyhíd stb…)Visszatérve az űrlapra: ha látnám, hogy túl sok adót kell fizetnem, inkább neki sem fogok ilyesmivel foglalkozni, mert lehet, hogy nem térül meg a befektetett munka.

re: adózás

2008. 02. 03. 08:23 · Névtelen hozzászóló →

Igazából már létezik ez az űrlap.. töltsd le az APEH-oldaláról a SZJA-kitöltő programot, és a hozzá megfelelő nyomtatványt, beírod az önálló tevékenység részbe, hogy mennyit kerestél az AdSense-ből, és voila. Sőt, le se kell tölteni: ha nem haladja meg az 1,7 millió Forintot, akkor egyszerűen vedd a 18 százalékát.

re: adózás

2008. 02. 03. 12:32 · Névtelen hozzászóló →

„s a hozzá megfelelő nyomtatványt,”

könnyű megtalálni?

re: adózás

2008. 02. 03. 14:55 · Névtelen hozzászóló →

Bocsánat, kicsit OFF:Van egy kiváló módszer, egyes szomszéd országokban működik. Pl. Szlovákiában minden adó egységesen 19%, nem kell variálni, meg kombinálni – bármit, bármilyen formában csinálsz, tudod előre, hogy ennyi lesz az adó.De visszatérve a korábbi kérdésemre, esetleg nem tudja valaki, hogy milyen költségeket lehet magánszemélyként felszámítani, ha SZJÁ-t szeretnék fizetni az Adsense bevételek után?

szlovák cég

2008. 03. 03. 07:47 · Névtelen hozzászóló →

Pontosan így helyes, a 19 valójában 25%.

A szlovákiai társaság által magyar magánszemélynek fizetett osztalék Magyarországon adóztatható. (Kettős adóztatási Eygezmény 10. cikk 1). A külföldről származó osztalék adója 25%, amelyet csökkenteni lehet a külföldön megfizetett adóval.

A jogszabályok: Szja tv. 66. § (1) A magánszemély osztalékból származó bevételének egésze jövedelem. E törvény alkalmazásában osztaléknak minősül .. c) a külföldi állam joga szerint osztaléknak minősülő jövedelem. (8) A belföldi illetőségű magánszemély által megszerzett, az (1) bekezdés c) pontjában említett osztalék utáni adó a jövedelem 25 százaléka. A kifizető az adót a kifizetés időpontjában megállapítja, valamint az adózás rendjéről szóló törvény előírásai szerint megfizeti és bevallja. (9) A belföldi illetőségű magánszemély által megszerzett, külföldön is adóztatható osztalékból származó jövedelem esetében a (8) bekezdés szerinti adót csökkenti az osztalék külföldön megfizetett adója. Nemzetközi szerződés hiányában a külföldön megfizetett adó beszámítása következtében az osztalék után fizetendő adó nem lehet kevesebb a jövedelem 5 százalékánál, és nem vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként az az összeg, amely nemzetközi szerződés rendelkezése, viszonosság vagy külföldi jog alapján a jövedelem után fizetett adó összegéből a magánszemély részére visszajár.”

szlovák cég

2008. 03. 03. 07:54 · Névtelen hozzászóló →

Amúgy a legtutibb, ha nem magánszemélyként csináljátok, persze ez bizonyos bevétel felett értelmes. Kell egy áfakörös cég, amire költségeltek, ha meg készpénz kell, azt egy evás vállalkozáson kerezstül szeditek ki, kb a nettó számlázott összeg 85%-a marad meg, legális, igazolt apeh jövedelemként.Az ha nem fizetsz adót, az butaság, mert mostanában igazolnod kell hogy honnan van, és az nem működik hogy innen kaptam meg ilyenek.pl, akkor mennek végig, ajándékozási illeték kimaradt stb..hogyaneljunk.hu/index.php?entry=entry080201-103924

Nagyban érdemes Offshoreban nyomni, mert legális!Ilyen havi minimálbérnél nem tudom mi a jó, talán 18% szja.(feltéve ha abba esik)

Lui

járulékok?

2008. 03. 03. 10:04 · Névtelen hozzászóló →

Azt olvastam, itt is, hogy nem kell járulékokat fizetni. Ez tök jó, de ha pl. komolyan, hosszú távon akarom csinálni, és végig önálló tevékenységként vallom be, akkor hogy lesz nyugdíjam, meg egészség-biztosításom. Vagy ha kell fizetni/akarok fizetni mégis, akkor azt hol mondja az adóbevallás, ill. hova kell befizetni a nyugdíjjárulékot, és a tb-t?

sss

2008. 03. 13. 10:39 · Névtelen hozzászóló →

a MÁK-ba kell befizetni minden hónapban a járulékokat ha van céged

apeh tapasztalatok

2008. 03. 13. 13:49 · Névtelen hozzászóló →

Köszi, ill. én is megválaszolom a saját kérdésem. Voltam azóta az APEH-ben, és cégként valóban kell járulékokat fizetni, de önálló tevékenység esetén nem kell semmilyen járulékot fizetni egyetemi hallgatóként, nem egyetemi hallgatóként pedig egészségügyi hozzájárulást kell, de nyugdíjjárulékot abban az esetben se kell. Egyébként érdekes volt az APEH, le is írom tapasztalataim, talán hasznosak: az első ügyintéző hölgy simán elfogadta volna az önálló tevékenységhez kapcsolódó bejelentkezésemet „hirdetési felület webgazda általi értékesítése” tevékenységi kör alatt, de rosszul töltöttem ki a tevékenységi kódot (a TEÁOR kódot írtam be, de nem azt kellett volna), ezért kimentem, és új adatlapot írtam. Másodszorra egy másik ügyintéző hölgyhöz kerültem, aki nem volt biztos benne, hogy ezt lehet-e önálló tevékenységként csinálni, mert benne van a tevékenységben, hogy „értékesítés”. Ezért nem fogadta el a bejelentkezésemet, inkább „felküldte”, és másfél héten belül döntenek, hogy lehet-e így, vagy vállalkozóit kell kiváltani. De amiket olvastam itt, és számos más helyen is, elvileg nem kéne izgulnom, remélem, csak a hölgy nem volt biztos benne, és emiatt nem adta ki egyből.

Mert egyébként ilyen esetben azonnal kiadják az adószámot, amivel aztán számlát is adhatsz. Be kell menni az APEH-be, kell ehhez kérni egy adatlapot. Elsőre voltak benne nehéz részek, de kiderült, hogy amiket nem tudtam, hogy kell kitölteni, ill. pontosan mit kell odaírni, azokat ki se kell tölteni (telephely, székhely, iratok örzésének helye, tevékenység kezdete, általányadózás, vagy tételes átalányadózás). Az ÁFA-lapra alanyi adómentességet kell bejelölni. De készségesen segítenek, ha valaki nem tudja kitölteni.

apeh tapasztalatok

2008. 03. 14. 13:57 · Névtelen hozzászóló →

Köszi, hogy leírtad a tapasztalatod. Egyet nem értek: miért akarsz számlát adni? Nem elég szépen eltenni az Adsense kifizetésekről szóló banki papírokat egy adóellenőrzés esetére?

apeh tapasztalatok

2008. 03. 14. 17:53 · Névtelen hozzászóló →

Nem akarok számlát adni, csak azt mondom, hogy aki ezt megcsinálja, az tud számlát adni, úgy, mintha cége lenne, ami hasznos lehet sok dologhoz.

EVAs vallalkozas

2008. 03. 28. 07:25 · Névtelen hozzászóló →

En abszolut nem ertem az evas vallalkozasokra vonatkozo reszt. Az elv vilagos, es nem meglepo: bevetel, adozni kell utana. De ez mi a fraszt jelent: „Mindezektől független nyomós érv lehet még az, hogy 2008. január 1-től a szolgáltatás nyújtónak ezentúl adóznia kell az ingyenesen nyújtott szolgáltatásért is, ha a szolgáltatáshoz kapcsolódóan az adóalanyt levonási jog illeti meg. (14. §)” ?

Most akkor nem az van, hogy egyszeruen bevetel az AdSense, es igy az EVAs betolja utana a 25% adot, es viszlat? Vegulis ezt jelentene az E betu az EVAban. Egyszeru.

Egyaltalan a III. pontban jon elo – az AFA visszaigenylesnel – ez az egesz ingyenesseg kerdes, de itt valami nagyon nagy kavar van. Azt mondja: „az ÁFÁ-t mint fizetendő adót hasonló módon kell megállapítani és megfizetni, amely nem igényelhető vissza, tekintve, hogy a fogyasztók a „termékhez” ellenérték nélkül jutnak hozzá.”

Ki jut hozza ingyen mihez? Az oldal uzemeltetoje eladja a hirdetesi feluletet egy kozvetiton (Google) keresztul a hirdetonek. A hirdeto fizet a kozvetitonek, a kozvetito fizet az oldal uzemeltetojenek. Mi ingyenes ebben?

Adoelkerules

2008. 03. 28. 07:28 · Névtelen hozzászóló →

Klasz, hogy milyen sok embernek jar ezen az esze. Remelem majd mentek tuntetni nyugdijemelesert, ha odajuttok.

re: apeh tapasztalatok

2008. 03. 28. 08:06 · Névtelen hozzászóló →

Szia, végül mi lett a döntés, kiadták az adószámot?

re:Adoelkerules

2008. 03. 28. 08:59 · Névtelen hozzászóló →

Itt szerintem nem erről van szó.Az a kérdés, hogyan, mit és mennyit kell adózni. Azt senki nem feltételezheti senkiről, hogy adózna, ha nem kell. De se ezt, se azt nem tudja értelmesen leírni senki!

Mellesleg magánszemély, nem tudom hová fizetne ÁFA-t és hogyan? Vállalkozónak meg mindkét irányú számlái tartalmaznak ÁFA-t (ha ÁFA körös). De ebben az esetben mág a számla adás-nem adás sem tisztázott.

Annak meg van valami az agyával akinek azt mondják, hogy nem kell adózni és berzenkedik, hogy én már pedig akarok!

re:EVAs? vallalkozas

2008. 03. 28. 09:03 · Névtelen hozzászóló →

„2008. január 1-től a szolgáltatás nyújtónak ezentúl adóznia kell az ingyenesen nyújtott szolgáltatásért is”Az ingyenes szolgáltatásnak mennyi a 25%-a?

re: apeh tapasztalatok

2008. 03. 28. 09:59 · Névtelen hozzászóló →

„mi lett a döntés?” Azt mondták, 1,5 héten belül küldenek levelet, hogy mi a döntés, még nem kaptam.. 🙂 Jövő hét végéig várok még.

re:Adoelkerules

2008. 03. 28. 20:04 · Névtelen hozzászóló →

Idezem a szagertot: „A magánszemély nem alanya az ÁFA-körnek. Tehát az ÁFA fizetési kötelezettség nem merül fel.” Nyitott kapu.

magánszemély-szja-adószám

2008. 05. 08. 09:56 · Névtelen hozzászóló →

Na, ott hagytam abba, hogy voltam az APEH-nél, és nem kaptam meg az adószámot egyből. Úgy volt, egy hónapon belül kiküldik, vagy egy levelet, ha nem kapom meg. 2 hónap telt el, így hát írtam nekik az apeh oldalán lévő formon keresztül, hogy mi a helyzet. 2 hét múlva válaszoltak is, de csak egy sablonszöveget írtak, leírták a jogszabályokat, és hogy menjek be adószámot kérni. Ezt már megtettem ugye 2 hónappal ezelőtt.. Ezért felhívtam az APEH-et, hogy mi a helyzet. És azt mondták, hogy a mai nap kiadták az adószámot, és küldik levélben. Tehát az kellett hozzá, hogy érdeklődjek levélben, és leírjam, hogy konkrétan AdSense-ről van szó, belinkeltem nekik nem ezt az oldalt, hanem az eredetit, ahol az adószakértő leírta, hogy lehet csinálni adószámos magánszemélyként is.

magánszemély-szja-adószám

2008. 05. 09. 06:25 · Névtelen hozzászóló →

Ugyanezt az űrlapot beküldtem, próba-szerencse alapon Interneten (Abev programmal). Kb. 1,5 hónap múlva kiküldtek egy adószámot. Sajnos most jön az adminisztráció. Jól tudom, hogy negyedévenként át kell majd utalni nekik a (költségek levonásával) kiszámolt 12% egészségügyi hozzájárulást, jövő év elején pedig az éves SZJÁ-t? Olyan nagy kár, hogy ilyen bonyolult az adórendszer, ha egyszerűbb lenne, kevesebben félnének tőle…

magánszemély-szja-adószám

2008. 05. 09. 08:51 · Névtelen hozzászóló →

Én úgy tudom, negyedévente kell/kellett volna fizetni az SZJA-t, én kifizetem a tavalyit is, amit még azelőtt szereztem, hogy volt adószámom. Egészségügyi hozzájárulást meg nekem pont nem kell, mert tanulok is, de igen, azt is kell.

május 20.

2008. 05. 18. 22:29 · Névtelen hozzászóló →

Na, mindenki befizette az adót? 🙂 Én bevallom igen, nem csak az AdSense, hanem még a partnerprogramok után is, többszázezer forintot. Szeretek nyugodtan aludni. Bár itt egy másik oldalon olvastam ilyet, hogy úgyse foglalkoznak magánszemélyekkel, ill. ugorjunk ki Ausztriába, nyissunk az első faluban egy számlát, és oda kérjük az átutalást, hát ki tudja..

ausztria

2008. 10. 28. 20:55 · Névtelen hozzászóló →

ha sikerült a google-al megetetned az osztrák számlaszámot, szólj! Magyar visszaigazolt címmel csak magyart lehet sajnos. Nekem van kinn számlám, de b@szhatom, úgy ahogy a paypal-t is csak fél-legálisan kamu címmel tudom használni az osztrák számlával.

Kérdés

2009. 02. 16. 15:12 · Névtelen hozzászóló →

Sziasztok!Rég írtatok ide, de kérdésem lenne. Én magánszemély vagyok, és szeretnék AdSense bevételeim után adózni. Akkor ezt hogy tudom pontosan megtenni? Egyszerűen beírom az adóbevallásba és kész? Vagy ezt a fenti adószámos magánszemély eljárást kell végigcsinálni? Ezzel kapcsolatban probléma, ha 17 éve vagyok, tehát nem nagykorú?Köszi!