Címke: bevételek

Adózás cégként és magánszemélyként

Az alábbiakban Prancz József (http://www.pranczek.hu/ , +36 (30) 954-0986) adószakértő véleménye olvasható a Google AdSense reklámprogramból származó bevételek utáni adózás lehetőségeiről:

AdSense adózással kapcsolatban nagy a tanácstalanság a szolgáltatók körében. Mint adószakértő a problémák értelmezéséhez a 2008. évi hatályos adójogszabályok alapján írom meg véleményemet.

Tisztán kell látni, hogy azt a honlapot, amin az AdSense hirdetések megjelennek, ki üzemelteti, ki a fenntartó, illetve a tulajdonos. Ez dönti el,hogy mely adójogszabályokat kell alkalmazni az adózási eljárások alkalmazására. Le kell szögezni a „Google AdSense online általános felhasználási feltételek” a magyar követelményeknek is megfelelő szerződés szolgáltatás biztosítására ellenérték fejében. Különbséget kell tenni, hogy a honlap tulajdonosa milyen üzemeltetési formában végzi a szolgáltatást. Adózás szempontjából megkülönböztetést kell tenni: magánszemély, egyéni vállalkozó vagy társas vállalkozó honlap üzemeltető között. Továbbá vizsgálni szükséges, hogy a honlap üzemeltető vállalkozó alanya-e az ÁFÁ-nak. Ezek együttes elemzése ad biztos támpontot az adózók körére és az adózás formájára.

I. Magánszemély

A magánszemély szolgáltató tekintetében az SZJA fizetési kötelezettség fennáll. Magánszemély vonatkozásában figyelembe veendő 1995. évi CXVII. törvény 2008. évi egységes szövegszerkezet 1. §. 3. bekezdés, továbbá a 2. §. 1., 3. és 4. bekezdés előírásai. Ide vonatkozik még a 4. §. 1., 2., és 3. bekezdése is. A citált paragrafusok egyértelművé teszik a honlap üzemeltető magánszemély SZJA fizetési kötelezettségét, az ott közzétett hirdetés után kapott bevétel alapján. A jövedelemszerzés rendszerbe sorolásának nincs jelentősége, mert az ellenértéket (USD) a szolgáltató a szolgáltatási szerződés alapján a megbízótól megkapta.

Adókötelezettség keletkezését 9. §. 1-3. bekezdés, míg a nyilvántartási kötelezettséget 9.A. §. 1-2. bekezdés rendszerezi. Magát a tevékenység besorolását az SZJA VI. fejezetének 16. §. 3. bekezdése határozza meg.Az adó megállapítására választási lehetőség van a 18. §. 1. bekezdés a., illetve b. pontja szerint.

Az így keletkezett jövedelem – mint adóalap – összevonásra kerül a más jogcímen megszerzett jövedelmekkel – amelyek a lineáris szabályok szerint – az adótáblázat alapján adóznak.

A magánszemély nem alanya az ÁFA-körnek. Tehát az ÁFA fizetési kötelezettség nem merül fel. Amennyiben a magánszemély éves összevont jövedelme a 7.137.000.- Ft-ot meghaladja, a többlet után 4 %-os különadót is kell fizetnie a szolgáltató magánszemélynek. Ez a legegyszerűbb eljárási szabály és a jogszabályok alapján a legkisebb rizikóval követhető kötelezettség teljesítés.

II. Egyéni vállalkozó:

Tevékenység végzésére valószínűsíthető, hogy az megkötötte megbízójával a szolgáltatásra vonatkozó szerződést. Az adó kötelezettség a bevétel alapján, megkötött szerződés hiányában is fent áll. A szolgáltatásra kapott ellenérték adóköteles bevétel. Adózás tekintetében tisztázandó, hogy az egyéni vállalkozó az ÁFA körnek-nek alanya, vagy nem. (1992. évi LXXIV. tv.) Amennyiben az ÁFA-nak alanya, vizsgálásra szorul, hogy ezen hirdetési tevékenység ÁFA-köteles, vagy ÁFA-mentes bevétel.

III. Társas vállalkozások

Minden más társas vállalkozásnál (Kht, Bt, Kkt, Kft, Rt) az ÁFÁ-t mint fizetendő adót hasonló módon kell megállapítani és megfizetni, amely nem igényelhető vissza, tekintve, hogy a fogyasztók a „termékhez” ellenérték nélkül jutnak hozzá.

A társas vállalkozásoknál a nettó hirdetésből származó bevétel társasági adóalapot növelő bevétel. Nem szabad megfeledkezni a 4 %-os különadóról, a 2 %-os kulturális járulékról, valamint az iparűzési adóról mint fizetési kötelezettségről.Az adózási kötelezettség teljesítése során feltételezhető, hogy a társas vállalkozások megbízása alapján szakképzett adózásban, könyvelésben jártas pénzügyi szakembert alkalmaznak.

Az az ÁFA-körbe be nem jelentkezett vállalkozó akinek az év közbeni bevétele nem éri el az 5.000.000.- Ft-ot, ÁFA fizetésre nem kötelezhető. Mihelyt a bevétele év közben az 5.000.000.- Ft-ot meghaladja, és maga a tevékenység eredetileg ÁFA mentes volt (alanyi adómentesség 187-188 §), a vállalkozó köteles belépni az ÁFA-körbe. Az adott évben az 5.000.000.- Ft feletti árbevétele ÁFA kötelessé válik, és a fentiek szerint kell eljárnia a fizetendő ÁFA tekintetében.

Következő év január elsejétől számítottan az első forint árbevétel is ÁFA köteles lesz.

IV. „Evás” vállalkozások

Külön téma az „Evás” ÁFA adózási kötelezettség teljesítése, amely megítélés szempontjából megegyezik a (III.) pontban felhozott érvekkel.Mindezektől független nyomós érv lehet még az, hogy 2008. január 1-től a szolgáltatás nyújtónak ezentúl adóznia kell az ingyenesen nyújtott szolgáltatásért is, ha a szolgáltatáshoz kapcsolódóan az adóalanyt levonási jog illeti meg. (14. §)

Az Apeh verzió szerint feltételezhető várható eljárás:

Alkalmazási hatály: az ÁFA törvény 2. §. a. pont: E törvény alapján adót kell fizetni az adóalany által, ilyen minőségben belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítés szolgáltatás nyújtása után (jelen esetben szolgáltatás nyújtásról beszélünk). Támpont: 13. §. 1. bekezdés.

Teljesítés helye szolgáltatás nyújtás esetében 36. §. az irányt adó jogszabály.

A fentiekből kitűnik, hogy az ÁFA-körbe bejelentkezett vállalkozónak a hirdetés után beszedett, vagy részére megfizetett bevétel után ÁFA fizetési kötelezettsége keletkezik annak ellenére, hogy a szolgáltató a megbízója felé ÁFÁ-t is tartalmazó számlát nem állított ki. Az ÁFA mértéke az adó alapjának 20 %-a (82. §. 1. bekezdés). Külön mérlegelési szempont alá esik az a tény, amikor a szolgáltatást végző vállalkozó ÁFA köteles és ÁFA mentes tevékenységet végez és él az előzetesen felszámított adó levonási jogával. Ebben az esetben a 123. § 1-2. bekezdés ad eligazítást az adózási feladatok megoldásához: pontosítva az előzetesen felszámított adó megosztása vonatkozásában.

Az adószakértő fenntartásai illetve ellenvéleménye:

Kérdés ez a fizetendő ÁFA milyen formában kerül meghatározásra. A közösségen belüli beszerzés meghatározott esetekben ÁFA-mentes. A szolgáltatói szerződés tartalma szerint valószínűsíthető, hogy a beszerzés az Egyesült Államokból (Kalifornia állam) történik, tehát nem EGT tagállamból.

A szolgáltatás részben az EGT közösségi államok fele történik bele értve Magyarországot is. A magyarországi értékesítés az, amely ÁFA-köteles lehet az Apeh verziója szerint.A szolgáltató a kapott szolgáltatási ellenértéket a fizetendő ÁFA alap korrekt meghatározása érdekében elkülönítetten kell, hogy kezelje. Ezt a bevételt meg kell osztania a közösségi államok fele történő és a magyarországi „látogatók” közötti bevétel arányában. Kérdés, hogy a látogatók megosztása magyar és más tagországok arányában hitelt érdemlően megvalósítható-e, a megosztás műszaki feltétele biztosított-e.Amennyiben a megosztás a különböző országok között megvalósítható, az esetben a magyarországi bevételt bruttó módon kell értékelni, amely a 20 %-os ÁFÁ-t is tartalmazza. Ezt a bevételt meg kell bontania nettó és ÁFA értékre (magyarországi hirdetések utáni bevétel = 120 % – Le 20 % ÁFA = nettó bevétel 100 %). Az így kapott 20 %-ot kell megfizetni ÁFA címen.

Ezt követően a magyarországi nettó bevétel után fizetendő még 2 % kulturális járulék, amely a vállalkozói adó megállapításánál, mint adócsökkentő tétel szerepeltethető. A fentiek szerint megbontott és elkülönített devizás bevétellel meg kell növelni a vállalkozás vállalkozói adó köteles bevételét és ez lesz a vállalkozói adóalap.Amennyiben a látogatók közül nem különíthetőek el a magyar látogatók (mások véleményével egyezően nem különíthetőek el), úgy az ÁFA alap nem határozható meg. Következés képen a fizetendő ÁFA mértéke sem mutatható ki.

Még egy szempont merülhet fel ÁFA tekintetében, azoknál az ÁFA-körben lévő szolgáltatóknál, akik élnek ÁFA levonási jogukkal, hogy bevételeiket meg kell osztani. (123. § 1-2.pont)

A szakértő véleménye szerint: A személyi jövedelem adó (magánszemélyek, egyéni vállalkozások), illetve a társasági adó; különadó; kulturális járulék (társasvállalkozások) fizetési kötelezettség teljesítése nem vitatható. Az adót meg kell fizetni, kockáztatni nem érdemes. ÁFA fizetési kötelezettség vonatkozásában olyan rendezetlen helyzetről van szó, amely előfordulására a törvényt alkotó nem gondolt és ennek rendszerbe foglalásáról nem gondoskodott a tapasztalatok hiányában.

Az ÁFA fizetés ellen szól az a tény is, hogy a közzétett hirdetés a vámhatóságot megkerülve kerül fel a szolgáltató honlapjára. Így a vámhatóság a vám illetve az ÁFA mértékének kiszabásával nem tud élni. Az, hogy véleményem szerint egyelőre az ÁFA fizetési kötelezettség a fenti hirdetés után nem állapítható meg, az visszavezethető arra, hogy ezen hirdetési bevételekre vonatkozóan a fizetési kötelezettséget tételesen az ÁFA törvény nem szabályozza. A vámhatóság határozatának hiányában a fizetendő ÁFA mértékét határozattal nem tudja megállapítani, mert behatárolhatatlan az ÁFA alapja, továbbá a honlapokra feltett hirdetések a vámhatóságot kikerülik. A későbbiekben várható lesz, hogy erre a problémára a jog alkotók visszatérnek és kialakítják a magatartásbeli szabályokat, mert ezek a mai napig még rendezetlenek.

Amennyiben a szolgáltatást végző az adózási szabályok alkalmazásában járatlan és 100 000Ft-os nagyságrendet meghaladó bevételre tesz szert, úgy javaslom, kérje ki szakember véleményét illetve a fizetendő adó megállapításában tevékeny közreműködését, hogy a bírság utólagos eljárás alapján kivédhetővé váljék.

Összességében

Személyi jövedelem adót és társasági adót; különadót; kulturális járulék; kell fizetni. ÁFÁ-t a helyzet különös voltára és a jogszabályi rendezetlenségre való tekintettel nem kell fizetni.

A cikk eredeti verziója a http://www.pranczek.hu/google-adsense-adozas.html címen található, közlése a szerző (Prancz József) engedélyével történt; ennek megfelelően részleteiben vagy egészében történő újraközlése — a webni.innen.hu többi tartalmával ellentétben — csak a szerző hozzájárulásával lehetséges.

Pranczék Webdesign bemutatkozása

A Pranczék Könyvelési Irodája Kft 1997-ben alakult. Fő tevékenységünk a könyvelés, adótanácsadás és egyéb számviteli szolgáltatások.

2000-ben Cégünk weboldal készítéssel egészítette ki tevékenységi körét. Első munkánk saját weboldalunk elkészítése volt (http://www.pranczek.hu), melyet azóta már többször átdolgoztunk. A kezdetektől fontos szempont a keresőkben elért minél jobb helyezés megszerzése. Az itt szerzett tapasztalatok jelentették az alapját a SEO ismereteinknek, melyet azóta is folyamatosan bőví- tünk mind a magyar mind az angol nyelvű irodalom tanulmányozásával.

Ügyfeleink zömét a kis és középvállalkozások adják. Tapasztalataink szerint számukra kényelmes, ha Cégünk a könyvelői, jogi és számviteli szolgáltatások mellett weboldalkészítéssel, SEO-val és új szolgáltatásként grafikai és nyomdai szolgáltatásokkal is rendelkezésükre áll.

Az általunk készített oldalaknál a fő szempont a letisztult átlátható design, és a tiszta kézzel írt kódok, valamint a hatékony kereső optimalizálás.

Jelenleg 12 fő dolgozik Cégünknél, illetve több külsős kollégát is foglalkoztatunk.

Eddig fő profilunkat a statikus weboldalak készítése jelentette, de egyre több felkérést kapunk dinamikus oldalak megvalósítására is. A jövőben ezen a területen tervezzük növelni ismereteink valamint partnerkapcsolataink számát.

Az évről évre egyre növekvő piaci versenyre való tekintettel célunk, hogy ügyfeleink számára mindenkor a legújabb webes technikákat adjuk, valamint, hogy kitüntettet figyelemmel segítsük a keresőkben elért minél jobb eredmények megszerzésében őket.

Referenciáinkat megtekinthetik a (http://www.pranczek.hu/referenciak.html) oldalon.

A „Adószakértő véleménye az AdSense bevételek utáni adózásról” című bejegyzést 2008. 01. 24. napján publikáltam, az azóta már bezárt webni.innen.hu oldalon. Ezt az írást és az innen hivatkozott régi tartalmakat a Webni! Archívum oldalán gyűjtöttem össze. Mivel az utolsó módosítás dátuma: 2009. 08. 25., ezért az itt olvasható információk már részben vagy teljes egészében elavultak lehetnek.

Archivált hozzászólások

na

2008. 01. 24. 15:38 · Névtelen hozzászóló →

Na végre! Köszönjük!

kösz

2008. 01. 25. 08:59 · Névtelen hozzászóló →

Kösz! És járulékot kell fizetni?

önálló

2008. 01. 25. 09:17 · Névtelen hozzászóló →

Ahogy elolvastam, és mellé a jogszabályokat, ő is önálló tevékenységet mondja a magánszemélyeknek. Ennek hátránya, hogy elvileg be kellett volna jelenteni, és hogy adóelőleget kellett volna fizetni minden negyedévben, kérdés, ezért lesz-e büntetés, és mennyi.

önálló

2008. 01. 25. 09:38 · Névtelen hozzászóló →

Én kb minimálbér körüli összeget keresek havonta adsense-el kb 1 éve, eddig azért sem adóztam, mert még az apeh is tanácstalan volt az adózás ügyében. Most ha bejelenteném magánszemélyként, akkor elképzelhető hogy még meg is büntetnének, hogy eddig miért nem adóztam? Utólag le tudják csekkolni mennyi bevételem volt, vagy ha mostantól adózok, akkor 0-ról lehet indulni?:)

hol. hogy

2008. 01. 25. 10:26 · Névtelen hozzászóló →

Hol tudnál lecsekkolni. Nem hiába adó”bevallás” a neve.Amúgy nem büntetnek meg egyből, tévedés is van a világon…Ha sokáig csinálod és rájönnek és nem működsz együtt és nem teszel eleget sok ideig ennek-annak, akkor megbüntetnek.Persze joguk van hozzá, de a gyakorlat nem a rögtön büntetés irányába megy el.

hol, hogy

2008. 01. 25. 10:27 · Névtelen hozzászóló →

Helyesen: Hol tudnák lecsekkolni?

önálló

2008. 01. 25. 10:34 · Névtelen hozzászóló →

Hát nem tudom..én csak kérdezem

2008. 01. 26. 13:41 · Névtelen hozzászóló →

keres vki egyáltalán havi 500$t googleval?

500

2008. 01. 26. 13:58 · Névtelen hozzászóló →

Hogy jön ide ez a havi 500? Az alatt is kell adózni! Igen, keres, én jóval többet, mint havi 500-at.

mivel

2008. 01. 26. 14:14 · CsillagPor →

Ja, ide-oda kell kerekítgetni, tehát ha valakinek az adója 500 FT(!) alatt lenne, akkor nem kell adózni . :-), mert amúgy a bevallásban is csak ezresekben kell számolni. De mivel a legkisebb összegnek amit a (G)ugli küld, több az adója ezért kell, hacsak nem több a költséged.Ha meg majd minimum 5 ezren nézik a weboldalad naponta, akkor már nem lesz olyan érdekes ez az összeg (500$).És ettől van eredményesebb is…

10%

2008. 01. 26. 14:22 · Névtelen hozzászóló →

úgy vettem ki a törvényből, h magánszemélynek, a bevétel 10%át kell befizetni adóként.

?

2008. 01. 26. 14:46 · Névtelen hozzászóló →

Akkor rosszul vetted ki belőle.

10, jó lenne

2008. 01. 26. 19:23 · Névtelen hozzászóló →

Igen, rosszul. 🙂 18 százalékot, ill. sávosan 38 százalékot kell fizetni, ha annyit keresel.

semmit

2008. 01. 27. 06:26 · Névtelen hozzászóló →

Én meg sokat keresek vele, és egy fillért sem fizetek.

re: semmit

2008. 01. 27. 06:49 · Névtelen hozzászóló →

Jaj, de ügyes vagy kutyuka. Büszke lehetsz magadra. Ezt feltétlenül ide kellett írni, mert végülis ehhez nagy tehetség kell, hogy ne fizess semmit. De szerinted bizonyára csak te vagy olyan okos, hogy ezt megcsináld. Remélem, te leszel az első, akit elkapnak majd, és megvágnak (általában az adó 50-100 százaléka a büntetés plusszban).

re:semmit

2008. 01. 27. 07:06 · Névtelen hozzászóló →

Reméld csak kedves jóindalatú. Reméld. Sőt jelents fel minden adsensés weblapot.Jól vigyázz, a külfödi oldalak mögé is bújhattak „kutyuka” csaló magyarok. Sőt tudod mit?A warez lapokra is állj rá. Mi bevétel, adó nélkül. Meg a szexlapokra, Meg a info terméket árusító lapokra. Meg a patnerprogramokra. Meg a kattingatós site-ok.Mi pénz, és nem veszi le az állam.Dühít az olyan majomkodás, amikor még maga az apeh sem tudja, mit hogy kell, minden könyvelő mást mond, de a birka magyar szalad tömni a csalók zsebeit. Tömjed csak, én ebből kimaradok amíg lehet. Aztán, ha már általános lesz akkor fizetek. De nehogy már önként dugam hurokba a fejemet.Ettől én még jól alszok. Sőt. Taposd csak az utat, előbb utóbb az ilyen birkák kijárják a sápot.Rajta.

re: semmit

2008. 01. 27. 07:12 · Névtelen hozzászóló →

Én nem vagyok feljelentgetős, de te úgy látszik, még mindig a szocializmusban élsz, ahol attól kellett félni, hogy Gábor néni feljelent. Ki mondta, hogy feljelentgetek? De ha valaki nagy büszkén ideírja, hogy ő bizony nem fog adózni, akkor kinyílik a bicska azok zsebében, akik csak AdSense után többszázezret fizetnek évente, és még egy állásuk is van, ahol havi 100 ezer felett fizetnek adót. És az ilyen semmirekelőket tartjuk el, mint ti. Na, nehogy már én legyek a szemét, aki befizeti az adót. Álljon már meg a menet! Magyar betegség, hogy az a hülye, aki becsületes. Jó, igaz, hogy én se azért fizetem persze az adót, mert olyan becsületes vagyok, hanem mert félek, hogy elkapnak.

re:semmit

2008. 01. 27. 07:15 · Névtelen hozzászóló →

Gyáva 🙂

re: semmit

2008. 01. 27. 07:22 · Névtelen hozzászóló →

Hát nem tudom, lehet hogy gyáva vagyok, de ismerősöm ellen már indult vagyonosodási vizsgálat. Én azt nem kívánom. Mellesleg mi az, hogy senki sem tudja? Itt is le van írva, hogy kell. De te is elmehetsz adószakértőhöz, és könyvelőhöz. Az APEH-be is bemehetsz, és örömmel megmondják, hogy kell befizetni az adót.

re:semmit

2008. 01. 28. 05:57 · OldalGazda →

Kérlek Benneteket, tartsuk konstruktív mederben a hozzászólásokat. Köszi!

miva?

2008. 01. 28. 07:03 · Névtelen hozzászóló →

Szép poszt meg minden, de nem magyarul van! Értem ezalatt, hogy ebből én nem jövök rá, hogy kovács jános átlagemebernek pontosan hány százalékot is kell adóznia? Szóval vki magyarul is leírná? 20%? 22% ? mennyi? Ezek a könyvelők/ügyvédek egyszer értelmes emberi nyelven is megtanulhatnának már írni. Nem egy nagy dolog. Még nekem is sikerült. 🙂

szja

2008. 01. 28. 11:17 · Névtelen hozzászóló →

Simán a személyi jövedelem adó hatálya alá tartozik. Amúgy minden bevételed, mint magánszemély. Nincs ennyi, annyi, amannyi. Éves összeghatártól függ. A fent említett 18 ill. 38%. Az APEH oldalán megtalálod a sávokat is. Letöltöd az ABEV-et az oldalról és kitöltöd. Megkapod a végösszeget. Bővebben nem hiszem, hogy bárki leírja neked.

önálló tevékenység

2008. 01. 28. 11:45 · Névtelen hozzászóló →

sztem az adóbevallásban, az „önálló tevékenységból származó jövedelem” sorba kell beírni az összeget, majd befizeni. apeh oldalán én 18% és 36%ot láttok az adótáblában.

ja

2008. 01. 28. 13:59 · Névtelen hozzászóló →

Ja, csak a fentit másoltam. Annyi, 36.

költségek levonása az SZJA-ból

2008. 02. 01. 14:16 · Névtelen hozzászóló →

Én komolyan gondolkodok ezen a bevallás dolgon, de előtte szeretném tudni, hogy le lehet-e vonni költséget magánszemély SZJA-fizetése esetén. Pl. számítástechnikai eszközök vásárlása, internet-előfizetés, szerver bérlése ebbe simán beleférhetne. Egyéni vállalkozást nem szeretnék indítani a havi 20 ezer forintos bevételem kedvéért…Van valakinek erről elképzelése?

netktg

2008. 02. 01. 17:58 · Névtelen hozzászóló →

nekem megerősítették, h magánszemélyként a netktget nyugodtan beszámíthatom a ktgek közzé. a másik kettő közül a serverktget is nagy valószínűséggel, ha közvetlenül kapcsolódik a hirdetéshez; eszköz vásárlás, háát ez már nagyobb kérdés.

re: netktg

2008. 02. 02. 17:39 · Névtelen hozzászóló →

Én úgy tudom, hogyha költséget akarsz elszámolni, akkor különböző nyilvántartásokat kell vezetni, valami főkönyvet, vagy micsodát. Minden nélkül, alapból viszont automatikusan költségnek számít az adóalapod 10 százaléka.. igaz, ha kevés jön be AdSense-ből, akkor az a 10 százalék pl. nem fedezi a netet.

adózás

2008. 02. 02. 18:06 · Névtelen hozzászóló →

„Személyi jövedelem adót és társasági adót; különadót; kulturális járulék; kell fizetni.”Jó lenne egy űrlap, ahol beírja az ember, hogy mennyit keres, kiválasztja státuszát (magánszemély, vállalkozó stb) és eredményként megkapja, hogy mennyit kell adóznia. Én szívesen adóznék, de szomorú, hogy mikre megy el a sok pénz feleslegesen 🙁 (Postai kerékpár 180 ezerért, négyes metró négyszeres áron, lankás vidékre völgyhíd stb…)Visszatérve az űrlapra: ha látnám, hogy túl sok adót kell fizetnem, inkább neki sem fogok ilyesmivel foglalkozni, mert lehet, hogy nem térül meg a befektetett munka.

re: adózás

2008. 02. 03. 08:23 · Névtelen hozzászóló →

Igazából már létezik ez az űrlap.. töltsd le az APEH-oldaláról a SZJA-kitöltő programot, és a hozzá megfelelő nyomtatványt, beírod az önálló tevékenység részbe, hogy mennyit kerestél az AdSense-ből, és voila. Sőt, le se kell tölteni: ha nem haladja meg az 1,7 millió Forintot, akkor egyszerűen vedd a 18 százalékát.

re: adózás

2008. 02. 03. 12:32 · Névtelen hozzászóló →

„s a hozzá megfelelő nyomtatványt,”

könnyű megtalálni?

re: adózás

2008. 02. 03. 14:55 · Névtelen hozzászóló →

Bocsánat, kicsit OFF:Van egy kiváló módszer, egyes szomszéd országokban működik. Pl. Szlovákiában minden adó egységesen 19%, nem kell variálni, meg kombinálni – bármit, bármilyen formában csinálsz, tudod előre, hogy ennyi lesz az adó.De visszatérve a korábbi kérdésemre, esetleg nem tudja valaki, hogy milyen költségeket lehet magánszemélyként felszámítani, ha SZJÁ-t szeretnék fizetni az Adsense bevételek után?

szlovák cég

2008. 03. 03. 07:47 · Névtelen hozzászóló →

Pontosan így helyes, a 19 valójában 25%.

A szlovákiai társaság által magyar magánszemélynek fizetett osztalék Magyarországon adóztatható. (Kettős adóztatási Eygezmény 10. cikk 1). A külföldről származó osztalék adója 25%, amelyet csökkenteni lehet a külföldön megfizetett adóval.

A jogszabályok: Szja tv. 66. § (1) A magánszemély osztalékból származó bevételének egésze jövedelem. E törvény alkalmazásában osztaléknak minősül .. c) a külföldi állam joga szerint osztaléknak minősülő jövedelem. (8) A belföldi illetőségű magánszemély által megszerzett, az (1) bekezdés c) pontjában említett osztalék utáni adó a jövedelem 25 százaléka. A kifizető az adót a kifizetés időpontjában megállapítja, valamint az adózás rendjéről szóló törvény előírásai szerint megfizeti és bevallja. (9) A belföldi illetőségű magánszemély által megszerzett, külföldön is adóztatható osztalékból származó jövedelem esetében a (8) bekezdés szerinti adót csökkenti az osztalék külföldön megfizetett adója. Nemzetközi szerződés hiányában a külföldön megfizetett adó beszámítása következtében az osztalék után fizetendő adó nem lehet kevesebb a jövedelem 5 százalékánál, és nem vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként az az összeg, amely nemzetközi szerződés rendelkezése, viszonosság vagy külföldi jog alapján a jövedelem után fizetett adó összegéből a magánszemély részére visszajár.”

szlovák cég

2008. 03. 03. 07:54 · Névtelen hozzászóló →

Amúgy a legtutibb, ha nem magánszemélyként csináljátok, persze ez bizonyos bevétel felett értelmes. Kell egy áfakörös cég, amire költségeltek, ha meg készpénz kell, azt egy evás vállalkozáson kerezstül szeditek ki, kb a nettó számlázott összeg 85%-a marad meg, legális, igazolt apeh jövedelemként.Az ha nem fizetsz adót, az butaság, mert mostanában igazolnod kell hogy honnan van, és az nem működik hogy innen kaptam meg ilyenek.pl, akkor mennek végig, ajándékozási illeték kimaradt stb..hogyaneljunk.hu/index.php?entry=entry080201-103924

Nagyban érdemes Offshoreban nyomni, mert legális!Ilyen havi minimálbérnél nem tudom mi a jó, talán 18% szja.(feltéve ha abba esik)

Lui

járulékok?

2008. 03. 03. 10:04 · Névtelen hozzászóló →

Azt olvastam, itt is, hogy nem kell járulékokat fizetni. Ez tök jó, de ha pl. komolyan, hosszú távon akarom csinálni, és végig önálló tevékenységként vallom be, akkor hogy lesz nyugdíjam, meg egészség-biztosításom. Vagy ha kell fizetni/akarok fizetni mégis, akkor azt hol mondja az adóbevallás, ill. hova kell befizetni a nyugdíjjárulékot, és a tb-t?

sss

2008. 03. 13. 10:39 · Névtelen hozzászóló →

a MÁK-ba kell befizetni minden hónapban a járulékokat ha van céged

apeh tapasztalatok

2008. 03. 13. 13:49 · Névtelen hozzászóló →

Köszi, ill. én is megválaszolom a saját kérdésem. Voltam azóta az APEH-ben, és cégként valóban kell járulékokat fizetni, de önálló tevékenység esetén nem kell semmilyen járulékot fizetni egyetemi hallgatóként, nem egyetemi hallgatóként pedig egészségügyi hozzájárulást kell, de nyugdíjjárulékot abban az esetben se kell. Egyébként érdekes volt az APEH, le is írom tapasztalataim, talán hasznosak: az első ügyintéző hölgy simán elfogadta volna az önálló tevékenységhez kapcsolódó bejelentkezésemet „hirdetési felület webgazda általi értékesítése” tevékenységi kör alatt, de rosszul töltöttem ki a tevékenységi kódot (a TEÁOR kódot írtam be, de nem azt kellett volna), ezért kimentem, és új adatlapot írtam. Másodszorra egy másik ügyintéző hölgyhöz kerültem, aki nem volt biztos benne, hogy ezt lehet-e önálló tevékenységként csinálni, mert benne van a tevékenységben, hogy „értékesítés”. Ezért nem fogadta el a bejelentkezésemet, inkább „felküldte”, és másfél héten belül döntenek, hogy lehet-e így, vagy vállalkozóit kell kiváltani. De amiket olvastam itt, és számos más helyen is, elvileg nem kéne izgulnom, remélem, csak a hölgy nem volt biztos benne, és emiatt nem adta ki egyből.

Mert egyébként ilyen esetben azonnal kiadják az adószámot, amivel aztán számlát is adhatsz. Be kell menni az APEH-be, kell ehhez kérni egy adatlapot. Elsőre voltak benne nehéz részek, de kiderült, hogy amiket nem tudtam, hogy kell kitölteni, ill. pontosan mit kell odaírni, azokat ki se kell tölteni (telephely, székhely, iratok örzésének helye, tevékenység kezdete, általányadózás, vagy tételes átalányadózás). Az ÁFA-lapra alanyi adómentességet kell bejelölni. De készségesen segítenek, ha valaki nem tudja kitölteni.

apeh tapasztalatok

2008. 03. 14. 13:57 · Névtelen hozzászóló →

Köszi, hogy leírtad a tapasztalatod. Egyet nem értek: miért akarsz számlát adni? Nem elég szépen eltenni az Adsense kifizetésekről szóló banki papírokat egy adóellenőrzés esetére?

apeh tapasztalatok

2008. 03. 14. 17:53 · Névtelen hozzászóló →

Nem akarok számlát adni, csak azt mondom, hogy aki ezt megcsinálja, az tud számlát adni, úgy, mintha cége lenne, ami hasznos lehet sok dologhoz.

EVAs vallalkozas

2008. 03. 28. 07:25 · Névtelen hozzászóló →

En abszolut nem ertem az evas vallalkozasokra vonatkozo reszt. Az elv vilagos, es nem meglepo: bevetel, adozni kell utana. De ez mi a fraszt jelent: „Mindezektől független nyomós érv lehet még az, hogy 2008. január 1-től a szolgáltatás nyújtónak ezentúl adóznia kell az ingyenesen nyújtott szolgáltatásért is, ha a szolgáltatáshoz kapcsolódóan az adóalanyt levonási jog illeti meg. (14. §)” ?

Most akkor nem az van, hogy egyszeruen bevetel az AdSense, es igy az EVAs betolja utana a 25% adot, es viszlat? Vegulis ezt jelentene az E betu az EVAban. Egyszeru.

Egyaltalan a III. pontban jon elo – az AFA visszaigenylesnel – ez az egesz ingyenesseg kerdes, de itt valami nagyon nagy kavar van. Azt mondja: „az ÁFÁ-t mint fizetendő adót hasonló módon kell megállapítani és megfizetni, amely nem igényelhető vissza, tekintve, hogy a fogyasztók a „termékhez” ellenérték nélkül jutnak hozzá.”

Ki jut hozza ingyen mihez? Az oldal uzemeltetoje eladja a hirdetesi feluletet egy kozvetiton (Google) keresztul a hirdetonek. A hirdeto fizet a kozvetitonek, a kozvetito fizet az oldal uzemeltetojenek. Mi ingyenes ebben?

Adoelkerules

2008. 03. 28. 07:28 · Névtelen hozzászóló →

Klasz, hogy milyen sok embernek jar ezen az esze. Remelem majd mentek tuntetni nyugdijemelesert, ha odajuttok.

re: apeh tapasztalatok

2008. 03. 28. 08:06 · Névtelen hozzászóló →

Szia, végül mi lett a döntés, kiadták az adószámot?

re:Adoelkerules

2008. 03. 28. 08:59 · Névtelen hozzászóló →

Itt szerintem nem erről van szó.Az a kérdés, hogyan, mit és mennyit kell adózni. Azt senki nem feltételezheti senkiről, hogy adózna, ha nem kell. De se ezt, se azt nem tudja értelmesen leírni senki!

Mellesleg magánszemély, nem tudom hová fizetne ÁFA-t és hogyan? Vállalkozónak meg mindkét irányú számlái tartalmaznak ÁFA-t (ha ÁFA körös). De ebben az esetben mág a számla adás-nem adás sem tisztázott.

Annak meg van valami az agyával akinek azt mondják, hogy nem kell adózni és berzenkedik, hogy én már pedig akarok!

re:EVAs? vallalkozas

2008. 03. 28. 09:03 · Névtelen hozzászóló →

„2008. január 1-től a szolgáltatás nyújtónak ezentúl adóznia kell az ingyenesen nyújtott szolgáltatásért is”Az ingyenes szolgáltatásnak mennyi a 25%-a?

re: apeh tapasztalatok

2008. 03. 28. 09:59 · Névtelen hozzászóló →

„mi lett a döntés?” Azt mondták, 1,5 héten belül küldenek levelet, hogy mi a döntés, még nem kaptam.. 🙂 Jövő hét végéig várok még.

re:Adoelkerules

2008. 03. 28. 20:04 · Névtelen hozzászóló →

Idezem a szagertot: „A magánszemély nem alanya az ÁFA-körnek. Tehát az ÁFA fizetési kötelezettség nem merül fel.” Nyitott kapu.

magánszemély-szja-adószám

2008. 05. 08. 09:56 · Névtelen hozzászóló →

Na, ott hagytam abba, hogy voltam az APEH-nél, és nem kaptam meg az adószámot egyből. Úgy volt, egy hónapon belül kiküldik, vagy egy levelet, ha nem kapom meg. 2 hónap telt el, így hát írtam nekik az apeh oldalán lévő formon keresztül, hogy mi a helyzet. 2 hét múlva válaszoltak is, de csak egy sablonszöveget írtak, leírták a jogszabályokat, és hogy menjek be adószámot kérni. Ezt már megtettem ugye 2 hónappal ezelőtt.. Ezért felhívtam az APEH-et, hogy mi a helyzet. És azt mondták, hogy a mai nap kiadták az adószámot, és küldik levélben. Tehát az kellett hozzá, hogy érdeklődjek levélben, és leírjam, hogy konkrétan AdSense-ről van szó, belinkeltem nekik nem ezt az oldalt, hanem az eredetit, ahol az adószakértő leírta, hogy lehet csinálni adószámos magánszemélyként is.

magánszemély-szja-adószám

2008. 05. 09. 06:25 · Névtelen hozzászóló →

Ugyanezt az űrlapot beküldtem, próba-szerencse alapon Interneten (Abev programmal). Kb. 1,5 hónap múlva kiküldtek egy adószámot. Sajnos most jön az adminisztráció. Jól tudom, hogy negyedévenként át kell majd utalni nekik a (költségek levonásával) kiszámolt 12% egészségügyi hozzájárulást, jövő év elején pedig az éves SZJÁ-t? Olyan nagy kár, hogy ilyen bonyolult az adórendszer, ha egyszerűbb lenne, kevesebben félnének tőle…

magánszemély-szja-adószám

2008. 05. 09. 08:51 · Névtelen hozzászóló →

Én úgy tudom, negyedévente kell/kellett volna fizetni az SZJA-t, én kifizetem a tavalyit is, amit még azelőtt szereztem, hogy volt adószámom. Egészségügyi hozzájárulást meg nekem pont nem kell, mert tanulok is, de igen, azt is kell.

május 20.

2008. 05. 18. 22:29 · Névtelen hozzászóló →

Na, mindenki befizette az adót? 🙂 Én bevallom igen, nem csak az AdSense, hanem még a partnerprogramok után is, többszázezer forintot. Szeretek nyugodtan aludni. Bár itt egy másik oldalon olvastam ilyet, hogy úgyse foglalkoznak magánszemélyekkel, ill. ugorjunk ki Ausztriába, nyissunk az első faluban egy számlát, és oda kérjük az átutalást, hát ki tudja..

ausztria

2008. 10. 28. 20:55 · Névtelen hozzászóló →

ha sikerült a google-al megetetned az osztrák számlaszámot, szólj! Magyar visszaigazolt címmel csak magyart lehet sajnos. Nekem van kinn számlám, de b@szhatom, úgy ahogy a paypal-t is csak fél-legálisan kamu címmel tudom használni az osztrák számlával.

Kérdés

2009. 02. 16. 15:12 · Névtelen hozzászóló →

Sziasztok!Rég írtatok ide, de kérdésem lenne. Én magánszemély vagyok, és szeretnék AdSense bevételeim után adózni. Akkor ezt hogy tudom pontosan megtenni? Egyszerűen beírom az adóbevallásba és kész? Vagy ezt a fenti adószámos magánszemély eljárást kell végigcsinálni? Ezzel kapcsolatban probléma, ha 17 éve vagyok, tehát nem nagykorú?Köszi!

Miért lesz hirtelen kevesebb bevétele az oldalnak?

Első és legnyilvánvalóbb eset, ha csökken az oldal látogatottsága, vagy az oldalletöltések száma.

Sok esetben egyszerűen azért tűnnek a bevételek csökkenni, mert nem kellően nagy számú adatot nézünk, amelyből egyértelmű tendenciákat lehetne levonni. Ha csak pl. napi egy-két tucat kattintás történik az oldalon, pár nap távlatában nem érdemes semmilyen következtetést sem levonni. Például havi átlagban nézve napi 8 százalékos átkattintási arány összességében kijöhet úgy is – pl. napi ötven látogató mellett –, hogy az egyik nap zéró kattintás jön be, a másik nap meg nyolc: ez a nagy ingadozás azonban havi szinten semmilyen változást nem jelent.

Az AdWords megjelenítő webmesterek bevétele attól is függ, hogy mennyit hajlandóak fizetni az AdWords rendszerében hirdetők. Ha kevesebben hirdetnek, vagy kisebb költségvetéssel, akkor értelemszerűen csökkennek a hirdetéseket megjelenítő webmesterek bevételei is.

A „Hirdetési bevételek visszaesése” című bejegyzést 2007. 03. 15. napján publikáltam, az azóta már bezárt webni.innen.hu oldalon. Ezt az írást és az innen hivatkozott régi tartalmakat a Webni! Archívum oldalán gyűjtöttem össze. Mivel az utolsó módosítás dátuma: 2008. 07. 08., ezért az itt olvasható információk már részben vagy teljes egészében elavultak lehetnek.

Archivált hozzászólások

Személyi jövedelemadó, jogszabályok, Magyarország.

Figyelem, ez nem adótanácsadás, OldalGazda az itt leírtak helyességéért nem vállal semmilyen felelősséget! A kockázatok és mellékhatások tekintetében kérdezze meg könyvelőjét vagy adótanácsadóját!

Az Adószakértő véleménye az AdSense bevételek utáni adózásról bejegyzésben Prancz József adószakértő véleménye olvasható a kérdésről. Az alábbiak OldalGazda és mások véleményét, kérdéseit tükrözik:

Alapjában véve két lehetőség áll fenn: vagy magánszemélyként adózunk a bevételek után, vagy átfuttatjuk a bevételeket valamilyen cégen.

Adózás magánszemélyként

Ha az AdSense számla magánszemély nevére szól, akkor a kiállított csekk kedvezményezettje is a kérdéses magánszemély lesz. Mivel ebben az esetben többféleképpen lehet adózni (egyéni vállalkozóként, magánszemélyként önálló tevékenység vagy ingóság bérbeadása után), ezért mindenképpen érdemes egy könyvelő vagy adótanácsadó tanácsát kérni, hogy az adott esetben melyik formát javasolja.

Vonatkozó törvények magánszemélyként weboldalak segítségével szerzett hirdetési bevételek utáni adózással kapcsolatban:

Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

„16. § (1)Önálló tevékenység minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és amely e törvény szerint nem tartozik a nem önálló tevékenység, illetve azon tevékenységek körébe, amelyek adózására törvény külön szabályokat állapít meg.”

„24. § (1) Nem önálló tevékenység a munkaviszonyban folytatott tevékenység, az országgyűlési, a helyi önkormányzati képviselői tevékenység, a társas vállalkozás magánszemély tagjának személyes közreműködése akkor, ha az annak ellenében kapott juttatást a társas vállalkozás költségei között számolják el, a jogszabály alapján választott tisztségviselő (kivéve a választott könyvvizsgálót) tevékenysége, a segítő családtag tevékenysége, továbbá nemzetközi szerződés hatályában a nem önálló munka, ennek hiányában az adott állam joga szerinti munkaviszony.”

Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

„16. § (1) Adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező adózó folytathat, a 20-21. §-ban foglalt kivétellel.
(2) Az adóköteles tevékenységet folytatni kívánó adózó adószám megállapítása végett köteles az állami adóhatóságnál bejelentkezni.”

Adózás cégen keresztül

Ekkor egy külföldi cég (Csekkes kifizetés esetén a Google Inc.) az, mely számára magyarországi cégünk szolgáltatást végez.

Amennyiben – első felindulásban, a későbbi adózásra nem gondolva – magánszemély nevére regisztrálták az AdSense számlát, akkor át lehet gond nélkül írni a számla tulajdonosát: mindezt a magyar AdSense Csapat-nál kell e-mailban kérni.

Kell-e Áfát fizetni?

1992. évi LXXIV. évi törvény az általános forgalmi adóról szerint a teljesítés helye szolgáltatásnyújtásnál:

„15.§: (5) A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyét a szolgáltatást saját nevében megrendelő gazdasági tevékenységének székhelye, illetve állandó telephelye, ezek hiányában pedig állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye határozza meg, ha a szolgáltatást megrendelő harmadik országbeli illetőségű adóalany, vagy nem adóalany személy, szervezet, illetve a szolgáltatást nyújtó illetősége szerinti államtól eltérő államban nyilvántartásba vett adóalany:

c) reklám- és propagandaszolgáltatásoknál;

 

d) …számítástechnikai… szolgáltatásoknál”

„44.§: (3) Ha az adóalany által teljesített termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítési helye a 14. §, 15. §, 15/A. § szerint nem belföldre esik, a számlán, egyszerűsített számlán az „áfa-törvény területi hatályán kívüli” kifejezést kell feltüntetni.”

A fentiek szerint tehát, akár reklámszolgáltatásként, akár számítástechnikai szolgáltatásként értelmezzük az AdSense reklámok megjelenítését, nem kell megfizetni utána az általános forgalmi adót.

Csekken érkező bevételek esetén

Csekken történő kifizetés esetén a csekk szerint egy amerikai cég számára kell kiállítani a számlát, ezért nem kell EU adószámmal rendelkezzen az adott vállalkozás.

Átutalással érkező bevételek esetén

Ha majd elérhető lesz az AdSense bevétel kifizetése átutalással, akkor pedig valószínűleg egy írországi cégen keresztül fogják utalni a bevételeket; emiatt pedig EU adószámot kell kérni, ami azzal a hátránnyal jár, hogy a cégnek negyedéves adóbevallást kell végeznie illetve nem lehet EVÁs. Az átutalás esetén mód van arra, hogy az AdSense számla tulajdonosa maga változtassa meg az átutalás kedvezményezettjét: ekkor pl. egy magánszemély nevére szóló AdSense account-ról is lehet egy cégen keresztül könyvelve hozzájutni a bevételekhez.

Kompatibilitási problémák

Mivel a magyar jogszabályok nincsenek feltétlenül felkészülve az ilyen újfajta szolgáltatások szabályozására ezért több érdekes kérdés is felmerülhet:

 • Mit lehet csinálni a kiállított számlával? – Mivel arra nincsene szüksége a Google Inc.-nek, ezért eltehetjük emlékbe…
 • Írásos szerződés hiánya? – Elméletileg 250 EFt feletti számlák, illetve rendszeres megbízásból eredő rendszeres számlakibocsájtás esetén szerződésnek, teljesítési igazolásnak, stb. kellene állnia a számlák mögött, ebben az esetben erre nincsen mód…

További információ magyarországi adózók számára

A [Magyar AdSense Csapat] (AdSenseTanacsado) nem nyújt semmiféle adózással kapcsolatos tájékoztatást!

APEH Internetes tájékoztatási szolgáltatása: http://www.apeh.hu/e-ugyfsz.htm

OldalGazda: Az Apeh oldalán található úrlap révén történt megkeresésemre az adóhatóság pár napon belül válaszolt e-mailben. Sajnos válaszukat nem oszthatom meg Olvasóimmal, többek között azért mert az adófizetők pénzéből működő adóhatóság a saját szellemi termékét a szerzői jogvédelemről szóló törvény által védi a szellemi termék létrehozását finanszírozó adófizetőkkel szemben… Ezért javaslom minden érdeklődőnek, hogy további információért keresse meg az adóhivatalt.

Adózási információk határon túli olvasóknak

Mivel a magyar nyelvű oldalakat nem csak Magyarországon olvasnak, ezért arra kérem határon túli olvasóimat, osszák meg tapasztalataikat a más országokban érvényes adószabályokkal kapcsolatban.

A „Adózás AdSense bevételek után” című bejegyzést 2006. 04. 14. napján publikáltam, az azóta már bezárt webni.innen.hu oldalon. Ezt az írást és az innen hivatkozott régi tartalmakat a Webni! Archívum oldalán gyűjtöttem össze. Mivel az utolsó módosítás dátuma: 2013. 02. 04., ezért az itt olvasható információk már részben vagy teljes egészében elavultak lehetnek.

Archivált hozzászólások

HVG cikk – Adózni kell a blogos hirdetés után is

2006. 08. 02. 07:42 · Névtelen hozzászóló →

http://hvg.hu/gazdasag/20060720bloghird.aspx

APEH adójogi főosztálya nyilatkozik a HVG-nek.

„Cégeknél egyszerű az adózás, hiszen a cég számlájára befolyt minden összeg bevételnek számít, és a hatályos törvények szerint kell adózni utána.

Magánszemélyeknél kissé bonyolultabb a helyzet, de természetesen nekik is kell adózniuk a hirdetésből szerzett bevétel után. Az APEH adójogi főosztályától megtudtuk, hogy az így szerzett jövedelmet ingóság bérbeadása címén kell bevallani. Hasonló módon, mintha például gépkocsit adnánk bérbe.

Az adózónak negyedévente előleget kell fizetnie, az év végi bevallásban pedig az egyéb jövedelem címszó alatt kell bevallani a befolyt jövedelmet. Az összeg beletartozik az összevont adóalapba, így az adó mértékét ez alapján kell kiszámolni.”

HVG cikk – Adózni kell a blogos hirdetés után is

2006. 08. 02. 07:49 · Névtelen hozzászóló →

Húha!Mindjárt rohanok az apehbe. 🙂

Adóztok az adsense mevétel után?

2006. 09. 19. 14:14 · Névtelen hozzászóló →

Tudomására jut az apehnek az adsense bevétel?Ha nem vallom be bukta lesz?Mi a tapasztalatotok?

Adozas engem is erdekelne

2006. 09. 20. 01:24 · Névtelen hozzászóló →

Tenyleg ez engem is erdekelne (gondolom mindenkit), hogy mit szol ehhez az APEH. Milyen tapasztalatok es kikerulesi lehetosegek vannak torvenyesen.

Adozas engem is erdekelne

2006. 09. 20. 02:46 · Névtelen hozzászóló →

Adót nem az APEH miatt kell fizetni. Törvényesen pl. úgy tudod elkerülni az adózást, ha cégként könyveled el a bevételt, és legalább ugyanannyi költséget el is tudsz számolni utána.

EVA vallalkozoknal mi a helyzet?

2006. 10. 12. 03:40 · Névtelen hozzászóló →

EVA-s vallalkozo vagyok. Ilyen esetben mit lehet tenni szerintetek? Van tapasztalata valakinek?Mostani helyzet szerint nekem minden bevetelem utan 25%-ot be kell fizetnem. Ami nagyon rossz.Barmi ottlet, tanacs erdekelne nagyon.

EVA vallalkozoknal mi a helyzet?

2006. 10. 12. 03:53 · Névtelen hozzászóló →

Utaltasd magánszemélyre, akkor csak a 40%-a adó! 🙂

EVA vallalkozoknal mi a helyzet?

2006. 10. 13. 01:37 · Névtelen hozzászóló →

Es ha nyugdijas edesanyam neven lenne az egesz, O mennyit adozna? :-)EVAS vallalkozokent magenszemely nev alatt tevekenykedem, igy vegulis en csak EVAsknet adozhatok szerintem. Sajnos a konyvelom meg nem nezett utanna, ha meglesz megirom, de ha valaki szinten evas es mar van tapasztalata ne tartsa vissza koszi.

Szerzői jogvédelem a tájékoztatásra???

2006. 11. 06. 05:18 · Névtelen hozzászóló →

Szerintem nyugodtan leírhatod az apeh válasz lényegét. Ez itt közérdekű tájékoztatás, nem a szellemi termékük lenyúlása…

Szerzői jogvédelem a tájékoztatásra???

2006. 11. 06. 06:50 · OldalGazda →

Azóta, mint kiderült, nem feltétlenül jól fogta meg a dolog lényegét a nekem válaszoló APEH tisztségviselő. Egyébként ha adóalany vagy, Te is megkérdezheted, amit én 🙂

Most, hogy már hamarosan az AdSense bevétel kifizetése átutalással is lehetséges lesz, így az adózási kérdések is változni fognak, akkor pedig ennek megfelelően átírom majd az oldalt. Az van ugyanis, hogy míg a csekk az USA-ból érkezik, addig az átutalás nagyon úgy tűnik, hogy Írországból fog jönni. Ez utóbbi esetben céges keretek között EU-s adószámot kell kérni, amitől nem lehet egy cég EVÁ-s, stb. De minderről majd akkor, ha már tényleg valóság lesz az átutalás…

Adózás

2006. 11. 23. 15:27 · Névtelen hozzászóló →

Ha ez az egyetlen jövedelemforrás, akkor is csak SZJA-t kell fizetni utána? Nincs semmi befizetendő járulék mellette?

hogy van akkor?

2006. 11. 23. 19:45 · Névtelen hozzászóló →

Na, most akkor hogy is van? Nem merek írni az APEH-nek, mert minden adatom fel kell tűntetni? Tehát most akkor SZJA-t kell fizetni, vagy ingóság bérbeadásának adóját? (az utóbbi hány százalék?). Ha csak az utóbbit, és tegyük fel, hogy ez a fő jövedelmem (mert ez pár hónapon belül valósággá válik) akkor hogy lesz nekem TB-m meg nyugdíjam? Szerintem nyugodtan leírhatnád az APEH-választ. 🙂

Re: hogy van akkor?

2006. 11. 24. 03:30 · OldalGazda →

Ha tisztességesen adóznál, akkor nyugodtan írj az APEH-nak, nincs félnivalód. De ha arról lenne szó, hogy nem, akkor itt úgysem fogsz segítséget kapni, arról kezeskedem.

adózok én szépen..

2006. 11. 24. 05:51 · Névtelen hozzászóló →

Ha nem adóznék tisztességesen, miért érdeklődnék itt nagy erőkkel, hogy hogy kell adózni? De végül is írok akkor nekik, hogy kapjak egy szerzői jog által védett titkos választ. 🙂

adózok én szépen..

2006. 11. 24. 06:25 · OldalGazda →

Nem ez a szerzői jogos dolog számít, hanem az, hogy én se könyvelő, se adótanácsadó nem vagyok, úgyhogy nem vagyok meggyőződve róla, hogy a jó választ adnám.

OK

2006. 11. 28. 16:49 · Névtelen hozzászóló →

Engem az érdekelne hogy mi kell ahhoz hogy ne terheljék az összegeimet VAT-al. Ha üzleti accom van akkor nem kell ilyen adót fizetnem, de ha azt mondom nem üzleti az accot akkor automatikusan 20% körüli összeggel terhelnek.

Erről ki tud valamit?Mert ugye mondhatom azt hogy üzleti az accom és nem fizetek semmit, de kérdés, kell e ehhez valami, üzleti név, kft bt vagy simán magányszemélynek is lehet ilyen?

Köszi

Re: OK

2006. 11. 28. 16:54 · OldalGazda →

Tudnál segíteni abban, hogy hol olvastál erről? Köszi: JJózsef

OK

2006. 11. 28. 21:13 · Névtelen hozzászóló →

Persze,

de hogy lehet ez, erről senki nem tud semmit?

https://adwords.google.co.uk/support/bin/answer.py?answer=6397&topic=47

Ha jól tudom már legalább 2-3 éve bevezették ezt az adó dolgot. Utóbbi 2-3 évben én sem használtam az adwords rendszert de multkor bejelentkeztem, kiirta nekem hogy még nem állítottam be a VAT nyilatkozatomat. Lehetet üzleti vagy nem üzleti célú használatot beállítani. Na mondom legyen nem üzleti. Erre kiirta hogy ok, mostantól terhelik a számlámat az ír adótörvényeknek megfelelően kb 20% adóval.

Persze állítottam volna át üzleti célúra de nem olyan egyszerű az. Írni kell adwordsnek. Kaptam is magyar választ de ahogy nézem lehet hogy céges adatokat kellesz beállítanom ha üzleti célú felhasználást akarok, és ebben az esetben önoadózás van, vagyis adwords nem terhel engem semmivel, én döntöm el mit adózok.

OK

2006. 11. 29. 02:51 · Névtelen hozzászóló →

Némi félreértés volt közöttünk, hiszen ez a lap az AdSense-ről szól, nem az AdWords-ről. Javaslom, kérj az AdWords csapattól tájékoztatást, erre úgyis ők tudják a legpontosabb választ adni.

OK original:)

2006. 11. 29. 10:42 · Névtelen hozzászóló →

Ezt nekem írtad? Miért szólna ez az adsenseről mikor még az urlben amit bekopiztam is adwords van.

Re: OK original:)

2006. 11. 29. 10:46 · OldalGazda →

Igen neked, de az első hozzászólásodban nem említetted az AdWords-öt, és mivel AdSense-ről szóló oldalon posztoltál…

OK

2006. 11. 29. 13:39 · Névtelen hozzászóló →

Ja ok arra nem figyeltem:)

Ettől függetlenül ha adwordsözik valaki akkor ezzel kapcsolatban ami VAT-ot illeti mik a nézetei?

Köszi

Re: Adózás

2006. 12. 03. 07:18 · Névtelen hozzászóló →

Nahát, a rengeteg tisztességes, becsülettel adót fizető AdSense-elhelyező közül, aki ezt a fórumot látogatja (hiszen itt a csalóknak semmi keresnivalója! :-)), egy sem képes megmondani, kell-e járulékokat fizetni vagy sem?

Re: Adózás

2006. 12. 03. 08:43 · Névtelen hozzászóló →

De, járulékokat fizetni kell. Meg könyvelőt is, aki megmondja, hogy pontosan hogyan és mikor…

Munkavállaló

2007. 01. 20. 07:03 · Névtelen hozzászóló →

Ha nem vállalkozó vagyok csak munka mellett csinálom ezt, akkor mi a helyzet?

Re: Munkavállaló

2007. 01. 20. 07:09 · Névtelen hozzászóló →

Hát érdekes módon itt ezt senki sem tudja megmondani, már én is feltettem ezt a kérdést. Úgyhogy utánanéztem, és 2 verziót hallottam: egyik, hogy személyi jövedelemadót kell fizetni, és az egyéb bevétel rovatba kell írni ezt (és negyedévenként adóelőleget kell fizetni). A másik pedig, hogy ingóság bérbeadása címén kell adózni. Mostanában komolyabban is utánanézek, ha megtudok valamit, ideírom, mert fura módon a többiek nem emlékeznek rá, hogy hogy adóznak.

Re: Munkavállaló

2007. 01. 21. 01:28 · Névtelen hozzászóló →

Szerintem tudjak hogy adoznak, csak minimalis aki bejelenti ezt a kereseti format nem?De ha utannanezel, akkor ird meg, engem is nagyon erdekel.

rokkant

2007. 01. 30. 02:21 · Névtelen hozzászóló →

Rokkantnyugdij mellett 6órában dolgozok. kell-e adót fizetnem a nyugdijam után is?

Fizetni persze kell…

2007. 02. 08. 13:44 · Névtelen hozzászóló →

Hosszas telefonálgatások és sorbanállások után egy kis válogatás:- ha vállalkozásban ebből származó jövedelmed van (és ezt a bevételi pénztárbizonylatban is feltünteted), akkor az adott ország rendes adózási jogszabályai vonatkoznak rád

 • nem vállalkozásszerűen (magán honlap, stb…) keresett bevétel után is kell adózni, már írták fentebb, hogyan…

És itt a fene nagy probléma: – tulajdonképpen mindenkinek (legyen magánember vagy vállalkozó) a becsületére van bízva a dolog, mivel a Google nem jelent az Apeh felé, a bankod, ahol beváltod a csekket (ez csak 100 dollár körüli összegre vonatkozik)szintén nem jelent, tehát mindenki vonja le a megfelelő következtetéseket… 🙂

Én a magam részéről leadózom, mivel szeretek nyugodtan aludni…

Re: Fizetni persze kell…

2007. 02. 08. 15:14 · Névtelen hozzászóló →

Miért, a magasabb összegeket lejelenti a bank az adóhatóság felé?

Re: Fizetni persze kell…

2007. 02. 08. 15:28 · Névtelen hozzászóló →

Lehet hogy milliós összegek környékén igen 🙂

Fizetni persze kell…(2)

2007. 02. 09. 08:36 · Névtelen hozzászóló →

Igen. Egy bizonyos összeg felett jelentési kötelezettsége van a banknak (jog).

Amúgy meg, amikor az ember felveszi kp-ben (nem megbízást ad a banknak) – lásd K&H azonnal fizet – , hanem eladja a csekket napi árfolyamon, akkor sem a bank sem a google nem jelent sehova sem…

Csak átutalás esetén, megbízás behajtásra (nagyobb összeg pl. 1000 dolcsi) körüli összeg esetén van nyoma a dolognak.

Végre sikerült „megbízható” forrást találnom, aki azt mondta, hogy természetesen valjam be az adó miatt, de tulajdonképpen ez az egész mindenkinek a saját belátására van bízva…(persze dolgoznak már a háttérben, hogy ezeket a láthatatlan jövedelmeket is láthatóvá tegyék) na de addig…

 • nem félreérteni, a hozzászólás címe is ez: Fizetni persze kell…

-no comment-

Fizetni persze kell…

2007. 03. 27. 10:05 · Névtelen hozzászóló →

Használjátok az EPassport-ot…

NEM VAGYOK KÓKA

2007. 03. 29. 20:02 · Névtelen hozzászóló →

AZT VETTEM ÉSZRE, HOGY EBBEN AZ ORSZÁGBAN VIRÍT A FEJETLENSÉG. ADÓZNI AKAROK, MERT ÍGY BÖCSÜLETES, DE ÉPEMBER EDDIG NEM TUDTA MEGMONDANI MILYEN TEAOR SZÁMON JELENTSEM BE MINT MAGÁNSZEMÉLY–A WEBOLDALAM-HONLAPOM ÜZEMELÉSÉT,HA KERESEK REKLÁMMAL AKKOR ANNAK A TEAOR SZÁMÁTHA SAJÁT KÖNYVEMET LETÖLTHETIK ANNAK A TEAOR SZÁMÁT. HA VALAKI TUDJA FELNÉZEK AZ OLDALRA MÉG MOST ÉJJEL IS. EGYÉBKÉNT ÜLÖK AZ IDÉTLEN APEH NYOMTATVÁNY ELŐTT ÉS KÉSZ VICC HOGY MÉG AKI ADÓZNA SEM TÁJÉKOZTATJÁK TISZTESSÉGESEN.

nem vagyok kóka

2007. 03. 29. 23:40 · Névtelen hozzászóló →

Utald egyenest az Apróvillába, a paprikajancsinak

RE: NEM VAGYOK KÓKA

2007. 03. 30. 03:27 · Névtelen hozzászóló →

A politikát lehetőleg hanyagoljuk, íme néhány tipp:

Előszöris, ha nem értesz a szja bevallás kitöltéséhez, bízz meg vele egy adótanácsadót, vagy könyvelőt, párezer forintért megcsinálják. Ha mégis magad akarod megcsinálni, akkor íme a szóba jöhető TEÁOR számok:

»» 72.40 Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

 • az adatbázis on-line közzététele,
 • a telefonkönyv, címtár on-line közzététele,
 • az egyéb on-line közzététel,
 • a web-es keresoportálok (web-search) muködtetése.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

 • nem internetes kiadványok internetes megjelentetése, lásd 22,
 • az adatbázissal kapcsolatos tevékenység: igény szerinti, adott rendezettségu adatok rendelkezésre bocsátása mindenki vagy bizonyos felhasználók számára on-line visszakeresés vagy (számítógépes) hozzáférhetoség útján, lásd 72.30.

»» 72.60 Egyéb számítástechnikai tevékenységEbbe a szakágazatba tartozik:

 • a máshol fel nem sorolt, számítástechnikával kapcsolatos egyéb számítástechnikai tevékenység.

»» 74.40 HirdetésEbbe a szakágazatba tartozik:

 • a hirdetési kampány tervezése és megvalósítása,
 • a szabadtéri hirdetés tervezése, megvalósítása és elhelyezése (pl. hirdetotábla, plakát, közlemény, állvány), kirakatrendezés, bemutatótermek berendezése, kiállítástervezés, hirdetés elhelyezése autókon, buszokon),
 • a médiabemutatás, a különbözo médiafajták hirdetési idejének és helyének értékesítése,
 • légi hirdetés,
 • a hirdetési és a mintaanyagok szétosztása, házhoz szállítása,
 • a hirdetési hely biztosítása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

 • a hirdetési anyag nyomtatása, lásd 22.22
 • a piackutatás, lásd 74.13
 • a PR (public relation)-tevékenység, lásd 74.14
 • a reklámfotózás, lásd 74.81
 • a rádió-, a televízió- és a filmreklám elkülönült legyártása (a felvétel elkészítése), lásd 92

Köszönöm

2007. 03. 30. 17:47 · Névtelen hozzászóló →

Köszönöm, hogy segítőkész voltál, és ilyen sok részletet leírtál. Mindenkinek aki fellép az oldalra, webes sikereket, és már egy nappal később éjfél lévén, jó éjt kívánok.

Nem állítottam ki számlát

2007. 04. 04. 16:28 · Névtelen hozzászóló →

Szerintetek mit lehet abban az esetben csinálni, ha beváltottuk a csekket a bankban, egyéni vállalkozóként adóztunk is utánna, de nem állítottunk ki számlát a Google nevére. Ebből gond származhat? Most olvastam hogy ki kell állítani a számlát, de mondjuk a könyvelőnek is előbb is eszébe juthatott volna.

Adozni marpedig kell

2007. 07. 19. 04:21 · Névtelen hozzászóló →

Azaz adoznek en a nem tul magas adsense beveteleim utan, amit munka mellett szabadidomben karbantartot oldalaimmal keresek, de akkor mondjuk ismerjek el a koltsegeimet ezzel kapcsolatban maganemberkent is…. napi ket ora meg minimalis 2000 ft os oraberrel szamolva is plusz a nagyobb fejleszeteseim dija maris elment ra adsense bevetel…

Hallgatók

2007. 08. 04. 04:30 · Névtelen hozzászóló →

Sajnos én sem értem igazán, mi a helyzet. Főiskolai hallgató vagyok, nem dolgozom, de a bevétel jön az AdSense-ből. Mit tegyek? Váltsam be a bankban és legyek vele boldog? Hogy kell nekem adóznom? Azt se tudom mi fán terem… én is szívesebben aludnék nyugodtan, de ha 40%-ot lenyúlnak abból a kevéske pénzből is… És mi ez amit negyedévente kell fizetni? Mi van, ha annyit nem is tudok megkeresni az AdSense-szel ennyi idő alatt?

A kiállított számlát sem értem igazán, miért fontos, mégis hogyan jut vissza a Google-höz?

RE: Hallgatók

2007. 08. 04. 05:31 · ManiAc →

Ha van adószámod, akkor be tudod vallani. Év végén elmész egy könyvelőhöz és megcsinálja az adóbevallást, ennyi, nem kell akkora ügyet csinálni ebből. Ha jól tudom ingóság bérbeadása címén kell bevallani, abba a rublikába kell írni.

Számlát magánszemélyeknek nem kell kiállítani (nem is tudnának, hisz nincs számlatömbjük), de a számlákat a vállalkozóknak se kell elküldeni a google-hez, mert a Google -nél nagy ívben tesznek rá, hogy mi megy itt Magyarisztánban. Mondjuk ez úgy tűnik kölcsönös:)

RE: Hallgatók

2007. 08. 06. 04:28 · Névtelen hozzászóló →

ingóság bérbeadása címen, igen is van magánszemélynek számlatömje.Kérni kell az Apeh-ban külön adószámot (ingóság bérbeadása címen), és emellé az adószám mellé kapsz egy számlatömböt is.

RE: Hallgatók

2007. 08. 08. 15:25 · Névtelen hozzászóló →

És ha nem vallom be? Akkor mi lesz? Jön az APEH és jól meg leszek „dícsérve”?Csak mert annyira azért nem kerestem sokat, hogy abból még adózni is szeretnék.

2007. 08. 26. 14:27 · Névtelen hozzászóló →

Kezdem unni ezt a kettős adóztatást, elöszőr is, jön a számlámra (átutalás) az összeg, ugye erre feri bácsi rátette a kezét, ergo kamatadó, utána meg még bekell vallanom, ezt is mint jövedelem forrás… éljen a „szabadrablás”:)

ha

2007. 08. 26. 15:00 · Névtelen hozzászóló →

Ha nem vallod be, csak akkor buksz le, ha ellenőríznek. Mint magánszemély, ehhez valakinek be kell jelentenie, hogy indokolatlan sebességgel gazdagszol. Azt is be kellene vallani az adótörvények szerint, ha karácsonyi ajándékot kapsz, mert jövedelem, ha meg ajándék, akkor illetéket kell fizetni. Nem hallottam még ilyesmi adóügyekről. Esetleg szerződik az adóhivatal a guglival is mint a BSA-val? Akkor talán…Kamatadót mennyit fizetsz? Mennyit kamatozik addig az ideig a pénzed amíg a számlán van? Mondjuk 3 hét, évi (nem havi!) 5% kamat és annak mennyi az adója? És mikor fizetted ezt? Jó éjszakát, igazán elfáradtam…

Adózás

2007. 08. 27. 02:57 · Névtelen hozzászóló →

Igazán nem értem miért akar mindeki csalni ? Miért akarja mindenki meglopni azzal a többieket, hogy nem adózik ?! Ez így nem normális. Ez is egy kereset, melyet le kell adózni. Tudom, hogy sokaknak nem fog tetszeni ez a beírás, de igenis sajnos azért – is – tartunk itt, mert mindenki a „könnyebb” utat akarja választani.

ha

2007. 08. 27. 03:57 · Névtelen hozzászóló →

Persze, persze, adózzon mindenki! Én is így gondolom, de akinek ez probléma, ne szidjon ezért senkit! Be kell fizetni az adót! Persze sokat „vállalják” azt, hogy nem adóznak és ezzel tulajdonképp mindenki megkárosítanak, de az előttem szóló akkora marhaságokat írt, hogy nem tudtam szó nélkül hagyni. És még el is felejtettem a kamatadó alsó összeghatárát és azt, hogy ezek általában tized százalékok, tehát ha 100 ezer forintból kellene kamatadót fizetnie (de nem kell 100 ezerért!) mondjuk 1 heti kamat után, akkor bajban lenne, mert nincs olyan kicsi fizetőeszközünk. Mellesleg én vállalkozó lévén mindig örülök, ha adózhatok, mert akkor annyit kerestem, hogy már sehová nem tudom elszámolni. Amúgy valóban emiatt (is) tartunk itt, nincs itt vita.

USA belüli

2007. 08. 30. 10:20 · Névtelen hozzászóló →

Sziasztok, egy angol nyelvű blogspot.com-os oldal USA belüli tevékenységnek számít az adsense adózási információin belül vagy nem ?

EU adoszam

2007. 09. 03. 08:17 · Névtelen hozzászóló →

Sziasztok!

Most, hogy megjott az elso atutalas, ott egy magyarorszagi szamlaszamrol erkezett az utalas. Ekkor is kell EU adoszam?

RE: EU adoszam

2007. 09. 05. 16:43 · Névtelen hozzászóló →

Aha, akkor ezekszerint változott tavaly óta a felállás, és már nem írországi cég a kifizető, hanem magyarországi. Ebben az esetben nem árt rákérdezni a könyvelődnél, mert szerinem ekkor az átutalt összeg ellenében (amennyiben céges formában adózol a bevételeid után) elküldött számlát áfá-val kell, hogy kiállítsad, ellentétben pl., amikor a csekk ellenében a Google Inc.nek számlázol hivatalosan az USA-ba, 0% áfával. Tehát a 20% áfa kapásból leesik (hacsak nemevás vagy és tudsz ekkora áfás költséget szembe állítani ezzel a számlával…)

RE: EU adoszam

2007. 09. 05. 16:44 · Névtelen hozzászóló →

Ja, és az EU-s adószám azért kell, hogy számlázhass más EU-s országokba, tehát akkor ezekszerint ehhez nem kell.

adótanácsadó véleménye, plusz ellentmondások

2007. 10. 05. 14:09 · Névtelen hozzászóló →

Érdekes dolog ez.. voltam egy adótanácsadónál, és azt mondta, hogy adószámos magánszemélyként adózhatok, rendes szja-val, leírva a költségeket, vagy ugye a 10 százalékos költségelszámolást választva. Az adóbevallásban Egyéb önálló tevékenység néven kell ezt a jövedelmet feltütetni. Adójóváírás nincs, és semmilyen adókedvezmény nem vehető így igénybe. ÁFÁt nem kell fizetni. De jobb ez, mint az egyéni vállakozás, mert így nem kell helyi adókat, és könyvelőt fizetni.

Ugyanakkor az adószámos magánszemélyre rákeresve: adószámos magánszemély csak az lehet, aki nem rendszeresen, és nem üzletszerűen végzi ezt a tevékenységet. Tehát most ez hogy is van..

Negyedévente adóelőleget kéne / kellett volna fizetni, ha utólag fizetem meg, és bevallom, hogy már korábban meg kellett volna, akkor 8 százalékos késedelmi kamat van. Ugye adószámot kell kérni, elvileg már a tevékenység megkezdése előtt kellett volna, de ki az, aki azzal kezdi, hogy kirakja az AdSense-hirdetéseket, és még azelőtt adószámot kér. Tehát ez a késői adószám-kérés 100 ezer Forintig terjedő büntetéssel sújtható.

Aztán ilyet találtam: „Az adószámos magánszemély az általa végzett tevékenységről ugyanúgy, mint az egyéni vállalkozó köteles számlát kiállítani.DE! Amíg az egyéni vállalkozó az általa kiállított számla végösszegét készhez is kapja, addig az adószámos magánszemélynek csak az szja-val, járulékokkal csökkentett összeget szabad kifizetni!”. Buta ez a Google, mert ez meg mindent kifizetett, és nem vont le semmit. Most megbüntetnek ezért is, mert a Google nem az szja-val, járulékokkal csökkentett összegeket fizette ki nekem?

Na, meg itt van az a dolog, hogy ha valaki sokat keres, annak szerződést kéne kötnie jogszabály szerint a Google-lel. Ez azért elég nehéz.. Ezért is büntetés lesz? 🙂

És még számos ellentmondás van itt.

Én leírtam tapasztalatom egy adótanácsadóval, remélem, talán olvashatom azt is, hogy másoknak mit mondtak. Esetleg az APEH hivatalos állásfoglalását, vagy egy könyvelő/adótanácsadó hozzászólását. Bár lehet, hogy csak én vagyok ilyen balga, hogy adózni akarok utána, de adótanácsadóval történő beszélgetés, és számos info keresése után a neten sem tudom, hogy pontosan hogy. Lehet, hogy a végén EV alapítására köteleznek, és a bevételeket elviszi a havi 20 ezres könyvelő, az iparűzési adó, stb. Érdekes ez..

Re: adótanácsadó véleménye, plusz ellentmondások

2007. 10. 05. 14:33 · OldalGazda →

Köszi, hogy megosztottad a tapasztalataid velünk! Sajnos az általad leírtakból is látszik, hogy a hazai jogalkotás nemigazán van felkészülve ennek az újfajta gazdasági tevékenységnek a kezelésére…

Re: Re: adótanácsadó véleménye, plusz ellentmondások

2007. 10. 05. 15:19 · Névtelen hozzászóló →

Nincs mit, ha arra járok megint, rákérdezek ezekre az ellentmondásokra is az általa elmondottak, és a netes anyag között, meg a büntetésre, hogy tényleg várható-e.

Osszefogas

2007. 10. 06. 02:28 · Névtelen hozzászóló →

Az en konyvelom azt mondotta volt, hogy ha maganszemelykent kapom ezt az osszeget, akkro masfel millio forintig nem kell adozni, kulfoldi jovedelem utan. Namost en sajat nevemen Egyeni Vallalkozo vagyok. Ami megegyezik ugyebar a maganszemelykent letezo nevemmel. Nemtudom ilyenkor mi az erosebb, maganszemely vagy az EV.

Mivel EVA-s vagyok, ez azt jeletni, hogy ha szamlat kellene adnom rola, akkor a kapott osszeg 25%-at es 2% helyi adot vinne el, ami azert nem kis osszeg, soot nagyon nem. Termeszetesen ezutan kell meg a havi kb 40 ezer forintnyi jarulekokat befizetnem es a konyvelot es miegymast. Igaz nem csak Adsenseebol van jovedelmem, de azert szemet ez az egesz rendszer.

Lehet kellene egy kis osszefogas nem? Fel kellene kerni egy Adotanacsadot, aki nagyon utannajar ennek az egesznek es megmondja, hogy Maganszemelynek, Egyeni vallalkozonak, Kftnek milyen kotelessegei vannak a Googletol kapott fizetesek utan. Akar ugy, hogy osszedobnak az emberek a tanacsadasert a penzt. Nos en lazan raszannek egy 5.000 Ft-ot (sokkal kevesebbez, mint a legkissebb APEH buntetes, mert nem tudtam a jatek szabalyokat) hogy valaki jogszabalyi pontokat felmutatva megmondana mi a teendo. Ha joparan beszallnank ebbe, akkor biztos lenne olyan aki megcsinalna ezt nekunk. Nemtuodm mennyi az oradija egy jo konyvelonek vagy adotanacsadonak. Rossz gondolat?

Összefogás

2007. 10. 06. 05:37 · Névtelen hozzászóló →

Persze, szerintem még jó sokat agyalogjatok ezen, aztán akkor biztos valakinek eszébe jut, hogy el kellene kezdeni nyaggatni a gazdák, főállású anyukák, meg a többieken kívül a webmestereket is. Nem mintha én nem adóznék, de nem hiányzik nekem a felhajtás, az biztos.

Mindenkinek van szerintem könyvelője, akinek pontosan tudni kell mit hova kell írni a bevallásokon. Olyan regisztrált könyvelő nincs, aki úgy kapta az engedélyét, hogy rá van írva: „kivéve webmastereknek”, vagy „kivéve online marketing”.

Másfelől a Google határozottan kijelentette, hogy adózási tanácsokkal nem foglalkozik, az a mindenkori megjelenítők dolga. Hogy én egy fillért se fizetek ezért, az egyszer biztos.

Összefogás

2007. 10. 06. 08:45 · btamas →

Szerintem is hiszti az egész. Miért nem egyből az Apehnak, vagy a kormány nevú tolvajoknak írsz, hogy hova fizesd a 10 dollárodat?

Összefogás

2007. 10. 06. 09:06 · Névtelen hozzászóló →

Nem kell adózni külföldi jövedelem után 1,5 millióig? Az jó hír lenne. Az adóbevallásban sem kell feltüntetni? És mi van 1,5 millió felett?

Szerintem nem rossz ötlet, hogy ide fel kéne tenni egy interjút valami könyvelővel, és/vagy adótanácsadóval, aki esetleg az APEH véleményét is kikéri. Mert ugye egy magánszemély az említettek miatt nem szívesen kéri ki az APEH véleményét.

„Persze, szerintem még jó sokat agyalogjatok ezen, aztán akkor biztos valakinek eszébe jut, hogy el kellene kezdeni nyaggatni a gazdák, főállású anyukák, meg a többieken kívül a webmestereket is.”. Ez azért nem így működik. Hanem lehet, hogy egyszer kapsz egy APEH-ellenőrzést (nem kell ahhoz, hogy feljelentsen a szomszéd, véletlenszerűen is ellenőriznek, egy véletlenszám-generátor kidob bizonyos mennyiségű embert), aztán magyarázkodhatsz, és fizethetsz. Meg pl. akinek ez a főállása, az is hadd agyaljon már ezen.

Apehrol

2007. 10. 06. 17:10 · Névtelen hozzászóló →

Persze legyen hiszti, kivanom neked, hogy ne legyen benne reszed, hogy az Apehhal talalkozz, mert akkor hisztiznel. Kicsit mas vilag van, mint par eve. Egy olyan info, amit sokan ugyse hisznek el es en se hittem volna, ha nem olyan dolgozok az Apehnal, akit kozvetlenul ismerek es beszeltem errol vele. Ennek az embernek az a dolga, hogy jarja a Varost, es felirja es utannanez azoknak a kocsiknak, amelyek kb 4 millaba kerulnek. Hogy ezeket az adatokat mire hasznaljak, azt talaljatok ki magatok. Szoval szerintem igen is erdemes adozni de legalabbis pontosan utannajarni, de szerintem nem igazan kepeznek konyveloket webes reklamok beveteleinek konyvelesere raadasul kulfoldrol jovo csekkekkel.Na mindegy …

apeh

2007. 10. 07. 07:43 · Névtelen hozzászóló →

Az a véletlenszám-generátor bizonyos kritériumok alapján dob ki pár embert. Tehát biztos lehetsz abban ha nincs céged és nem vagy vállalkozó akkor kb. soha sem fog „kidobni” a generátor. Ha esetleg mégis ellenőríznek, akkor felkérnek, hogy vidd be azokat a papírokat, amik alapján csináltad az adóbevallásodat. Ennyi. Hol van ebben az Adsense? Na persze senki sem arra bíztatok, hogy kerülje el az adózást, de azért nem ilyen nagy mumus az az APEH (ha nem vagy ÁFA csaló… miegymás). Ha valaki brutális módon meggazdagszik a guglin és nem adózik, az retteghet, egyébként meg olyan mintha most tőlem kapna itt valaki 20000Ft-ot. Rögtön téma lenne, hogy jaj hogy adózzak, elkapnak … stb ?! Nem hiszem.Mint ahogy már fentebb egyszer írtam, olyan mint a karácsonyi ajándék. Van olyan törvény, hogy a dec.24-én kapottak nem adó és illeték kötelesek? Nem olvastam el az összes adótörvényt, de kizártnak tartom. Ennek ellenére olyat sem hallottam soha, hogy valakit megbüntettek a le nem adózott karácsonyi vagyonszerzés miatt (pl. egy PS2 miatt :-)).

Re: apeh

2007. 10. 07. 14:41 · Névtelen hozzászóló →

Olyan is van, hogy bizonyos kritériumok alapján dob ki: pl. van, hogy bizonyos foglalkozásúakat ellenőriznek, vagy azokat akiknek túl nagy a nyereségük/folyamatosan veszteségesek, de olyan is van, hogy nincsenek kritériumok, asszem az összes ellenőrzött 10 százaléka. Jó, de itt nem a karácsonyi ajándékról van szó, hanem valaki pl. ebből kíván megélni, akkor mégis csak kell valahogy adóznia. Vagy nem ebből él, de nehéz lenne megmagyaráznia, hogy a 100 ezres keresete mellett miből fizeti még a 60 ezres autórészleteket, stb.

apeh

2007. 10. 07. 15:28 · Névtelen hozzászóló →

Autóügyileg a szomszéd jelent fel? Vagy az autókereskedő? Esetleg összevetik az autókereskedés a bankhitel és a 100 ezer forintos fizetés adatait valahogy? Akkor minek adóbevallás? Valami becsületpróba? Nem azért van mert fogalmuk sincs ilyenekről? Lehetne, mert van adatbázisa hozzá az APEH-nek, csak joga nincs meg pénze meg apparátusa, hogy a havi le nem adózott 100 ezrekkel foglalkozzon. Egyébként is az összes befolyt adónak kevesebb mint 1/3-a állítólag a személyi jövedelemadó. Ha elmégy sörözni, egy sörben annyi jövedéki adó meg áfa van és amit még ezután a kocsmáros is lead…Tehát ha elköltöd a pénzed bőven adózol. Tehát nem pálya ez az adóhivatalnak. Egyébként (na nem mint ha kellene ilyet tenni) azt sem tudnád bizonyítani, hogy volt hivatalosan bevételed, csak úgy beírsz valamit. Ha beírod, hogy bizonyítod, hogy nem 2-3 – szor annyi volt. Megmondod az adóellenőrnem hogy: „belépek a Google Adsense jelentésekbe, teccik látni…” vagy hogy? Midegy, fizessen mindenki adót, de ha nem akar, akkor nem kell halálra paráznia magát senkinek. Nem akar senkit tönkretenni az APEH és meggazdagodni sem az adszenszeseken akar (mert nem is tudna) ill. mi gazdagszunk akkor is mert ugye ez egy állami „cég”, ami ránk fordítja a bevételét. Pontosabban az állam…, amit azért lehetne jobban is intézni, de ha valamit ki tudsz fizetni akkor kifizeted, ha nem akkor nem nyúzzák le rólad a bőrt, mert a te megélhetésed veszélyeztetése árán nem szolgálhatja a közjót, és ez már (persze nem így fogalmaz) az adótörvény része.

apeh

2007. 10. 07. 19:15 · Sajt →

Én pédául lakásvásárlást tervezek az adsenseből befolyt pénzeimből… Úgyhogy adózás úgymond kötelező. Szeretnék leadózni, hogy valamelyik reggel amikor a postaládám nyitogatom, ne egy olyan levelet kelljen kapnom, ahol rákérdez a hivatal a bevételforrásaimra, és hogy miért nem fizettem eddig semmilyen adót.

Ezzel csak az a gond, hogy kollégáimmal vannak közös munkáink, ahol nem az enyém a számla de osztozunk. Pontosabban megkapja a csekket, elvisszük a bankomhoz, és az én nevemre iratjuk át a kedvezményezettet nevét a csekktulajdonos jóváhagyásával. Ezt az összeget nyílt lekötésbe rakom, így a pénzünk is gyarapszik, és megvárhatjuk ameddig a gyatra árfolyam kicsit emelkedik…

Szóval ilyenkor ki adózik? A csekktulajdonos? Én? Vagy duplán is adózhatunk?

adó

2007. 10. 07. 19:34 · Névtelen hozzászóló →

Nos igen, adózni én is szeretnék. Vannak itt, ide is írják, akik nem szeretnének, és szerintük nem úgy van, hogy itt kéne, de inkább ők azzal szóljanak hozzá a témához, hogy akik szeretnének, azok mégis hogyan tegyék.

adó

2007. 10. 08. 02:54 · Névtelen hozzászóló →

Ha havonta százezreket keresnék adsense-ből, akkor talán gondolkoznék az adózáson, de most eszemben sincs. Akkor egyszerűen csinálnék rá egy vállalkozást és kész.

De most hogyan kapna el az apeh? Utánakeres, hogy melyik bankban váltottam be valamilyen csekket is? Ráadásul az országban nagyon sok helyen válthatom be a csekkemet, anélkül, hogy számlát vezetnék a beváltó banknál. Ha nem jut velem semmire, akkor meg ír a google-nak? Ugyan már! A google nagyobb hatalom, mint a mi kis nyamvadt apehunk. Le sem sz*rnák a kérését, még, ha a miniszterelnök írna is nekik ez ügyben. Jó esetben kapnának egy szép sablonlevelet, hehe. Szóval én nyugodtan megyek el nyaralni az adsense bevételeimből évente egyszer.

adó

2007. 10. 08. 03:11 · Sajt →

Azért ez nem pontosan így van;

 1. A bank csak x összegig váltja számlavezetés nélkül a csekked. Szerintem 1000 dollárnál pédául már ez felejtős.
 2. 2.000.000 forint feletti átutalásnál a bank köteles jelentést tenni, ha jól tudom nem is az apehnak, hanem az adórendőrségnek. Úgyhogy ha valaki esetleg e felett keresnek Adsenseben, akkor szerintem keressen egy másik Googlefiókot 10.000 dollár felet…

adó

2007. 10. 08. 03:38 · Keteltu →

Sajt: Szerintem abban egyetérthetünk, hogy 2 millió forintot azért elég kevesen keresnek Magyarországon havi szinten Adsense-szel. Aki meg ennyit bent tart az Adsense számláján, hogy egyszer kapjon egy NAGY csekket az meg marha, mert bármikor zárolhatja a Google a számláját. Nem egyszer zároltak már számlát, mert néhány jóakaró ráakadt az Adsense-t használó laptulaj weboldalára…

Mellesleg az a 2.000.000 ft inkább olyan 11300 dollár, mintsem 10000.

adó

2007. 10. 08. 03:53 · Névtelen hozzászóló →

1000 dollár felett váltottam be e hónapban, simán elfogadja a K&H, illetve már beszéltem telefonon egy osztrák bankkal, azt mondták: szívesen, és nagy örömest várják a magyarokat. Szóval nem kell, nem kötelező neked magyar bankba beváltani.

Re: Összefogás + adó + APEH

2007. 10. 08. 04:06 · OldalGazda →

A sok hozzászólás mutatja, hogy azért sokan foglalkoztok az adózás kérdésével, és ez szuper dolog. Igyekszek hamarosan valami megoldást találni arra, hogy a magánszemélyekkel kapcsolatban is részletesebb információk legyenek itt (engem ugyanis ez nem érint). Egyébként pedig néhány hozzászólásból kiderül, hogy vannak sokan ebben az országban, akiknek tarthatna némi előadást Tömör professzor a közteherviselésről is…

Apeh

2007. 10. 08. 06:34 · Névtelen hozzászóló →

„Autóügyileg a szomszéd jelent fel? Vagy az autókereskedő?”

Látszik még nem volt dolgod APEH-al.Történesen egyik ismerősöm autószalonban dolgozik. Náluk járt az APEH és kérték az utóbbi évben autót vásárlók listáját. Ehhez mit szólsz? Ők nem adták ki, de valyon hány más kereskedő adja ki. Tovább megyek. Ilyen után várható egy APEH ellenőrzés a kereskedőnél. Ekkor már hivatalból kérnek be minden papírt , ahol már nem mondhat nemet az adott kereskedő.

Az, hogy a Google nem von SZJA előleget még szép! Egy amerikai cég hogyan is vonná le a magyar SZJA-t? Nem az ő dolga… esetleg ha a kifizetés magyar székhelyű vállalaton keresztül történne.

Tömör professzor

2007. 10. 08. 06:39 · Névtelen hozzászóló →

Ugye mondtam én, és senki nem hitt nekem. A média fejmosási akciója ugye, hogy működik!? 🙂

Elég hozzá egy gyenge kis rajzfilmecske, és már is más a világlátásod. 🙂

Amúgy viccet félretéve Józsi: Én is szent vagyok, még az után is adózok, ami után nem kellene.

re: apeh, adó …

2007. 10. 08. 07:45 · Névtelen hozzászóló →

Annak aki lakást vásárol ebből és nincsen hivatalosan semmi más bevétele, valóban vállalkozást kell rá csinálni. A kötségeid ha lejönnek (mert ha végiggondolod rengeteg van), akkor valszeg simán minimálbér után kell járulékot fizetned, adóznod. Ez évi mondjuk br. 2,5 milliónál még simán működik, akkor is ha otthon csinálod, mert van fűtés, villany, Internet, amortizációs költség, könyvelő és az oldalhoz ki tudja még mi kell. Tehát tessék vállalkozni. Nem kell ÁFA körösnek lenni és van valami webgazda általi hírdetési felületek értékesítése vagy mi, tevékenységi körnek… oszt jónapot.

Azonkívűl még azt írnám, hogy olyan, hogy adórendőrség NINCS!

Autóügyileg…

2007. 10. 08. 07:55 · Névtelen hozzászóló →

Autóügyileg..-hez. Nem egy olyan idióta ismerősöm van, akiknek hivatalosan és valójában is minimálbér körüli fizetése van házasságban élnek, családi pótlékkal együtt mondjuk 140 ezerből, és részletre vettek autót. Ez szerinted reális? Akkor most megy az APEH hogy vallja be honnan van rá pénze, mert itt a lista a kereskedőtől. Egyébként aki részletre vesz autót, annak nincs pénze. Nem? Nem ezt keresik az autókereskedőknél. Hanem pl. aki idén a 3. 10 millió körülit vette és minimálbér után adózik. Aki ide ír, eleve az mind kis falat az APEH-nak. (Elnézést a kizárólag adsense-ből megmilliárdosodottaktól).

érdekes

2007. 10. 09. 06:46 · Névtelen hozzászóló →

Emailben jött egy hozzászólás, amire szerettem volna válaszolni, viszont itt nincsen. Becopyzom:”Hát én ezt nem értem. Hogy a túróba jön össze valakinek többszáz vagy akár ezer dollár adsense-ből? Nekem hónapok óta kint van az oldalaimon (többön is) egy-egy adsense, és 100 dollár nem akar összejönni, nem hogy 1000. Mekkora látogatottságnak kell lenni, hogy valakinek egy nyaralásra való öszejöjjön egy évben? Illetbe ha valakinek ilyen jó látogatottságú oldala van, akkor meg nem az adsense-ből él… nem?”

Kb 3 havonta jön össze a 100 dolcsis csekk, ez egy évben 4 db, ezeket beváltom, a pénzt (cca 80.000 HUF) félreteszem, hogy el ne költsem másra, aztán nyáron megvan belőle 1 hét a Balcsin a barátnőmmel.Nekem egy lapom van, átlag napi 300 egyedi látogatóval. Ebből ezt tudom kihozni. Ha van egy napi többezres látogatószámú oldalad elég, ha csak szimplán felszorzod az összegeket és máris kijön az, hogy ök napi 10-20 dolcsit keresnek, az én 1-3 dolcsimmal szemben.Fontos, hogy minél több látogatód legyen! Én azt hiszem többször is kiolvastam a teljes webni fórumot, rengeteg hasznos dolgot tudtam meg, ezek alapján fabrikálom a lapomat, figyelem a változásokat. Az elején még azt sem tudtam, hogy mi az a meta tag, vagy a H1, most már ha egy új írást közlök a lapomon, véletlenül sem hagyom ki ezeket a formázásokat.Próbálkoztam már bannerekkel különböző nagy oldalakon. A látogatószám minimum megduplázódott, viszont a bevétel semmit sem nőtt. Tehát, ha hirdeted magad, csak olyan helyen, ami az oldalad témájához kapcsolódik. De ezeket a dolgokat itt a webnin sokkal részletesebben és pontosabban megtalálod, mint ahogy én felvázoltam. Egyébként rendes munkám van, segítek levinni a házinéninek a szemetet, befizetem az adómat. A weblapkészítés csak hobby.

Sok, vagy kevés

2007. 10. 10. 12:26 · Névtelen hozzászóló →

Sziasztok! Új vagyok. Az első csekkemet kaptam meg a napokban. A 100$ reményében felkerestem a CIB bankot, azt a választ kaptam, hogy mivel OTP-s folyószámláim vannak, jobb, ha az OTP-keresem meg a beváltással. Az OTP ügyintézői közölték velem, hogy nem foglalkoznak ilyen kis összeggel. Szerintetek hogyan tovább?

Sok, vagy kevés

2007. 10. 10. 13:30 · Névtelen hozzászóló →

Rájöttem.Megkeresem a nekem való fórumot.

És ha külföldön?

2007. 10. 17. 09:46 · Névtelen hozzászóló →

Sziasztok. Mi van akkor, ha külföldi szolgáltatónál hostolják az eleve angol nyelvű és .com domaines oldalam, és külföldi bankba utaltatom a pénzt? Még van 3 ország az EU-ban (Ausztria, Luxemburg és Svájc), akik az EU rendelkezések ellenére megőrzik a banktitkot és nem értesítik az ügyfél anyaországának adóhatóságát, amikor egy külföldi számlát nyit. Úgy gondolom, hogy ezekkel a feltételekkel minimálisra csökken annak az esélye, hogy az APEH jogi alapot találjon a zaklatásomra.

RE: És ha külföldön?

2007. 10. 17. 11:03 · Névtelen hozzászóló →

Azért ha Magyarországon élsz, akkor nem ártana, ha fizetnél is adót, és nem pedig a mások által fizetett adón élősködnél. És remélem, azért előbb-utóbb fog jogi alapot találni az APEH a zaklatásodra mindaddig, amíg így gondolkozol.

Apeh hivatalos álláspontja.

2007. 10. 24. 23:47 · Sajt →

Bemerészkedtem az adóhivatal ügyfélszolgálatára személyesen, és megpróbáltam utánna járni az Adsense bevételek utáni adózásnak.

Legnagyobb meglepetésemre az ügyintéző hallott a Google Adsense programról, így elsőre azt gondoltam, hogy végre valami egyszerű választ kaphatok a kérdésre.

Viszont a dolog még összetettebb, mint eddig gondoltam.

Az Oldalgzda bejegyzésében említett önálló tevékenységgel NEM fedheti le a reklámbevételeket, sem a tartalomszolgáltatást, sehogy sem lehet adózni úgy, hogy kiváltok olyan adóazonosítót ami önálló tevékenységre ad jogot. Úgyhogy ennek a lehetőségnek a megemlítése az oldalon szerintem felesleges is, és talán egy picit félrevezető.Úgyhogy mindenképpen egyéni vállalkozást kell alapítani, de akkor igazolnom kell, hogy a tevékenységi kör, amit megjelölök, az a szakmám, szóval értek hozzá (egy ecdl vizsga elvileg megteszi).A másik lehetőség a társas vállalkozás, itt nem kell igazolni semmit, csak felvenni az adott tevékenyégi kört a vállalkozásnak. Itt az adó mértéke 1.7milio forint alatt 18%, viszont a felett duplázódik 36%-ra(!)… Egyébként egyéni vállalkozásnál is ugyanennyi az adó mértéke, nem beszélve az egyéb járulékos költségekről, ami egy vállalkozással jár. Problémát vet fel társas vállalkozásnál, hogy ekkor lesz egy adózott jövedelme a cégnek, viszont nekünk nem. Szóval lakás, vagy autovásárláskor egyszerűen képtelenség igazolni, hogy nekünk, magánszemélyként honnan van pénzünk.

A másik dolog, hogy pontosan oda számlát kell küldenünk (ha már a magánvállalkozásunk megvan) ahonnan a pénz jött, szóval egyenesen a Googlehöz, az Egyesült Államokba.

A másik probléma a szerződés. Az ügyintéző szerint, tisztázni kell papíron, hogy én miért is kapom a pénzt, mit nyújtok érte, illetve ami még ennél is kacifántosabb, fontos meghatározni, hogy mi határozza meg a fizetés mértékét. Reális dolog lenne beírni az Adsense algoritmusát? Szerintem nem…

Úgyhogy ezek alapján, hiába adózok le, a pénzem az Apeh szemében ugyanúgy fekete lesz…

Plusz egy tanács a végére: Ne érjük el az egyszeri 2.000.000 forintot, mert a bank nem köteles jelenteni ezeket a tranzakciókat az adóhatóság felé (jelen esetben nem is az apeh, hanem az adórendőrség), és akkor elkerülhetünk egy kellemetlen eljárást, amelyet annak ellenére indítanak ellenünk, hogy befizettük az adóinkat. 2milio felett ugyanis a bank lefénymásolja ott helyben az iratainkat, és mindezt elküldi az adórendőrségnek, akinek a kérésére (általában kérik) csatolják a biztonsági kamera felvételeit is.

Apeh hivatalos álláspontja.

2007. 10. 25. 03:35 · OldalGazda →

Sajt! Szuper, hogy megosztod velünk a tapasztalataidat! Sajnos az általad írtak is alátámasztják azt, hogy nem nagyon létezik egységes megítélése ennek a dolognak az APEH-on belül sem, tudniillik ezt az önálló tevékenységes dolgot mind az APEH általam írásban feltett kérdésemre adott válaszában, mind pedig az oldalon feljebb linkelt HVG cikkben említik. A társas vállalkozásoknál meg a helyzet jóval bonyolultabb, már ami az adó mértékét illeti. Ugye van pl. a költségelés, EVÁ-s cég, stb…

APEH

2007. 10. 25. 05:46 · Névtelen hozzászóló →

Először is az adórendőrséges dolgot gondolom nem az APEH-ben mondták neked. Ha rákeresel a neten az utolsó bejegyzés is róla kb. 2002-es és az is arról szól, hogy meg fog szűnni mert alkotmányellenes.Tevékenységek: Internetes hírdetési felület webgazda általi értékesítése (SZJ 723003), Weboldalkészítés (webhosting) (SZJ 723004), Egyéb számítástechnikai tevékenység (SZJ 726001). Ezek lefedik, azt hiszem az adsense-hez szükséges területet és egyikhez sem kell semmilyen szakképzettséget igazolni! A számlával meg nem kell foglalkozni… mert nem tudsz számlát adni, sehogy sem! Ez nem a te hibád, ennek ellenére vagy olyan rendes, hogy mégis bevallod a jövedelmed és adózol utána. Egyéni vállakozásnál pedig a hasznodból kell adózni, tehát ha levonod az ÁFA-t és a költségeidet. A bruttó bevételedből, ha otthon csinálod és tiéd a lakás (vagy kötsz szerződést, hogy mekkora részét használod irodának), akkor ebből lejön a géped (gépeid) amortizációs költsége, az Internet előfizetés, a telefon, a villany, a fűtés stb… elég sok minden még, és legálisan, mert ez az irodád, székhelyed, telephelyed stb., a maradékból fizetsz járulékokat és adót. A társas vállalkozásnak meg lehetsz alkalmazottja és kapsz osztalékot mint jövedelmet.Amúgy pedig ahányszor bemégy az apehbe, kb. annyi választ fogsz kapni a kérdéseidre. Nem Nobel-díj várományosokat vesznek fel oda sem.

apeh

2007. 10. 25. 11:39 · Névtelen hozzászóló →

Na, ez tök jó, ha már 2féle választ is adott az apeh, az egyik szerint lehet önálló tevékenységként, másik szerint meg nem. Még jobb, hogy hiába adózom, illegális? Ezt mégis hogy gondolják? 🙂 Lehet, valami vezetőt kéne megkérdezni, hogy ne az ügyfélszolgálatos nénik osszák az észt.

de

2007. 10. 25. 11:43 · Névtelen hozzászóló →

Viszont az jó hír, hogy ha valóban, a rezsit, meg akinek van, a lakbért is le lehet írni az adóalapból..

de

2007. 10. 25. 12:32 · Névtelen hozzászóló →

Ha keresel havonta 200 ezret és ebből 133 a költség, akkor 67 ezer az adóalapod, ami után a minimálbér járulékait fizeted és nem kell adóznod, mert ugye minimálbér után nem kell. Így nem keresel sokat, de alkalmazottként megkapod a fizetésed és azután kezded kifizetgetni ami itt már ki van, el van számolva.

paranoia

2007. 11. 01. 16:28 · Névtelen hozzászóló →

Ne haragudjatok, szerintem paranoiásak vagytok.

Én 4-5 reklámcéggel is foglalkozom az AdSense -n kívül, (ezek között egy magyar sincs) egyiknél se lehetett írásos szerződést kötni és nem is tervezem, hogy emiatt Kaliforniába utazzak, pláne, hogy be se engednének oda… és ha mégis, akkor a kutya se állna szóba velem, papírokat meg végképp nem nyomtatgatnak az száz és hagyományos levélbe se levezlezgetnek velem. Na és? Összedől a világ?

Nem értem mért nem tudja megbeszélni mindenki a könyvelőjével, hogy hogyan kell adózni. Nekem a könyvelő alkalmankét kér 5.000 Ft -ot és minden rendben van, jó hogy nem személyesen a miniszterelnököt akarjátok megkérdezni. Habár már azon se csodálkoznék.

Remélem betiltják az egész AdSense-t a papír alapú szerződések hiánya miatt, talán majd itt is megszűnik a nyavajgás.

Re: paranoia

2007. 11. 01. 16:42 · Névtelen hozzászóló →

Kedves paranoia: Akkor talán írd le, hogy mit mondott a könyvelőd, vagy sajnálod megosztani velünk azt az 5000 Ft-os infot? Én is voltam már könyvelőnél, adótanácsadónál, és itt is olvastam infokat, köztük az apehét is, és mindenki mást mondott. Vicces lenne, ha az APEH kötelezné a Google-t, hogy Magyarországra ne szolgáltathassanak. 😀 De talán az apeh-nél is nagyobb csapást fog a Google-re mérni Tomcat, :D, aki beperelte a Google-t, mert kizárták, mivel hírlevélbe megkérte azokat, akik regisztráltak hozzá, hogy kattintsanak az AdSense hirdetéseire. 🙂 És most nem érti, miért zárták ki, és kártérítést követel, szerinte a Google csaló, és még soha nem fizetett senkinek :).

2007. 11. 01. 20:30 · Névtelen hozzászóló →

Nincs is hírlevele a Bombagyárnak (Tomcat oldala) kedves előző hozzászóló. 🙂 Másrészt meg a barátnőjének (Athina) küldtek már többször is Adsense csekkeket szóval nem lenne logikus tőle, ha azt mondaná, hogy nem fizet a Google. Vagy rosszul látom?

tomket

2007. 11. 01. 21:18 · Névtelen hozzászóló →

Van barátnője?! Te jó ég, szerencsétlen…

hírlevél

2007. 11. 01. 22:54 · Névtelen hozzászóló →

OK, nincs hírlevél, kis félrefogalmazás volt, de tény, hogy kiküldte a levelet, amit titkosnak szánt, de már a fél net ismeri a tartalmát (Index róla szóló topicjában is pl. benne van).

Re Re paranoia

2007. 11. 02. 03:18 · Névtelen hozzászóló →

Ha mi ketten ugyanabban az országban élünk, akkor talán látod te is, hogy itt nem úgy mennek a dolgok mint más „normális” országokban. Számtalan olyan dolog van, amit a világon bárhol meg lehet csinálni, kivéve Magyarországon. Pl a Clipperz.com se szolgáltathat(na) magyarországra, mivel itt tilos az ilyen fokú titkosítás magánszemélyeknek… nincs biodízel, mert nem lehet jövedéki adót kivetni rá, nem lehet Aixam -ot üzemeltetni (egész Európában mennek), mert nem lehet reg. adót kivetni rá… estig sorolhatnám.

100% -ig biztos vagyok benn, hogy egy tollvonással megszűntették volna már rég az Adsense-t, ha Magyarországon székelne.

Csodálom, hogy a PayPal egyáltalán elérhető már tőlünk is.

Bizony emlékszem rá, hogy pár éve még tervezet volt arra, hogy az e-mail -eket megadóztassák. Egyszerűen szúrta az illetékesek szemét, hogy a kis prolik ingyen levelezgetnek… Hogy az egész világ rajtunk röhögött volna, ha bevezetik? Nem az lett volna az első eset…

Apropo PayPal… ha kapok valahonnan 1.000 dollárt, és csak egy hét múlva kérem ki PayPal -ról, amikor esetleg jobb az árfolyam, akkor az meg árfolyam nyereség…. hoppá megint csak adó… és elhiszed, hogy ha bemész az adóhivatalhoz azt se fogják tudni mi az a PayPal? Ha a következő héten ugyanennyit veszítek az árfolyamon, azt hogy írhatom jóvá?

Ha ami oldalon pókerezek és nyerek, akkor gondolom nyereményadót kell fizetni… igaz köze nincs ennek az országnak az egészhez… és holtbiztos, hogy egy egyszerű könyvelőnek fogalma se lesz róla mi van akkor, ha te Arizónában pókerezel online…

Ezek mind mind olyan dolgok, amire ez az ország egyszerűen nincs felkészülve. Sajnos tény: még mindig le vagyunk maradva az áhított nyugattól, mint a borravaló.

Apeh

2007. 11. 02. 03:29 · Névtelen hozzászóló →

Ha jól emlékszem, néhány éve tán az Élet és Irodalom szeretett volna utánajárni egy bizonyos ügynek és 19 megyében 19 féle választ adtak az Apehnél 🙁

2007. 11. 02. 03:43 · Névtelen hozzászóló →

Hello!

Valaki tudna segiteni nekem a PayPal megértésében?Köszönöm!!!

2007. 11. 02. 03:46 · Névtelen hozzászóló →

Kedves Oldalgazda!

Lehetne, nem lenne jó ötlet a Paypal-ről is egy oldalt inditani it?Biztos sok jot, hasznosat tudnánk meg…

mél

2007. 11. 02. 05:04 · Névtelen hozzászóló →

Az e-mailek utáni fizetés európai ötlet volt…Amúgy valóban fura ország ez, de az is igaz, hogy a pénzét az félti akinek van, akkor pedig adózzon ha van, ennyi…

Re: mél

2007. 11. 02. 10:31 · Névtelen hozzászóló →

Aki a pénzét félti, az az esetek túlnyomó többségében megdolgozott a pénzéért, leadózott és adóköteles termékekre költi (másra nem is nagyon tudja). Ez csak nem bűn…

Tény, hogy a semmiből nem lehetne vállalkozást indítani úgy, hogy az ember az első naptól fogva az adóhivatalba rohangál, ahelyett, hogy dolgozna és a vállalkozást építené. Ha én is így kezdtem volna, ma 3-4 -el több munkanélküli lenne + én magam, ui. ennyi embernek biztosítom közvetve, közvetlen a megélhetését.

Szerintem engem most minimum fel kellene akasztani egy korrupt közbeszerzésen vásárolt bitóra.

Adózás kérdés

2007. 11. 15. 03:26 · Névtelen hozzászóló →

Hello!Nekem egy olyan kérdésem lenne , hogy még nemtudom hogy megy ez az adózás de szeretném kihyelyezni az adsense-t az újonnan indult oldalamra , és azt lehet e hogy ha összelyön a 100 dollár nem kérem hogy küldjék ki hanem gyűlik tovább és majd egyszer mikor kitalálom hogy-smint adózok utána akkor kérem hogy küldjék ?

kérdés

2007. 11. 15. 03:30 · Névtelen hozzászóló →

Van olyan az adsense menüjében, hogy fizetés visszatartása. Ott beállíthatod.

Nevetséges Apeh

2007. 11. 17. 18:55 · Névtelen hozzászóló →

Ez az egész egy nagy romhalmaz, ami megy itt magyarországon. Tegnap hívtam fel az APEH-ot. Háromszor hívtam fel hogy három különböző ügyintézővel beszéljek. Egyik sem tudott mit mondani, csak hogy írjak levelet az APEH-nek leírva minden körülményt, mi alapján szerzek pénzt, honnan, azt is írjam le hogy a google leírta hogy kérdezzem meg a saját országom beli adóhatóságot. – ezt elárultam neki hogy ezt olvastam a szabályzaban. Erre rámförmedt hogy nekem tudnom kéne milyen jogcímen szerzek pénzt én meg válaszoltam hogy pont azért hívtam fel őket hogy ezt megtudjam. Eddig rendes adófizető állampolgár voltam/vagyok. De ha az Adóhivatal se tudja mit és hogy adózzak akkor én nem fogok semmit se. A másik meg hogy nem csak adsense-t használok henm még kb 10 különböző külföldi reklámcéget, most mindenek a CPC, CPA alapú fizetési stratégiáját meg a körülményei írjam le és küldjem el levélben, kinyomtatva a screenshotokat. Ez nevetséges. Kb egy hónapot tölhetnék el ezzel a mutyival. Szánalmas egy ország, szánalamas Apeh. következő blogomban azért is az apeh hülyeségeiről fogok írni – névtelenül. Vegyék el a a 100 dolláromat megérdemlik.

APEH-hez

2007. 11. 18. 08:38 · Névtelen hozzászóló →

Van egy olyan szabály, vagy állásfoglalás (ne kérdezd, hol), hogya amit az apeh írásban mond, az a jogszabályok értelmezése. Éppen ezért kérték, hogy írj levelet nekik. Amúgy meg ha nem megy, tök egyszerű az adóbevallás „önálló tevéákenység bevétele”, vagy valami hasonló nevű sorban szerepeltetni. Inkább valld be, de rossz helyen és fizess utána adót.

Adózás – fejetlenség…

2007. 11. 25. 03:06 · Névtelen hozzászóló →

Látom még ua. a téma, hogy akkor most adózzunk-e vagy sem…?

A megoldás roppant 1xerű:- aki vállalkozásban szerez jövedelmet, annak igenis legyenek „rendben” a bevallásai…- magánszemélyeknél meg nem fog az életben kiderülni sem az Adsense sem a Póker sem pedig másUSA jövedelem (hacsak nem havi több milliós és feltűnne a vagyonosodás…), az uniós jövedelmeket jobban fogják figyelni – de még ez is csak a jövő.

Senkinek nem akarok tanácsot adni, a törvény is előírja, hogy adózni kell de, mint magánember „nem mindenáron”…

Per pillanat MO-on nem jelentős az adókiesés „ezek” miatt, ezért is nem figyel az Apeh rá fokozottan…

De mindenki döntsön saját maga, Én már döntöttem, bizonyítsák be, hogy… 🙂

 • Netuddki –

bizonyítás

2007. 11. 25. 14:31 · Névtelen hozzászóló →

Bizonyítsák be: ahogy nyilatkozik az APEH, ha lát egy domaint, ahol AdSense hirdetések vannak, megnézi a tulajdonosát, és kész is.. Vagy ha kapsz egy vizsgálatot, fel fognak tűnni a számládon azok az összegek.. Vagy valaki feljelent.. és még rengeteg lehetőség van. Nem olyan nehéz bebizonyítani, főleg egy APEHnek. 🙂

bizonyítás

2007. 11. 25. 16:03 · Sajt →

Erre van egy tök jó megodás. Ha valaki el akar kerülni egy bankszámlaszondázást az adórendőrség / apeh részéről, akkor nyitni kell egy osztrák bankszámlát. Ugyanúgy mint egy magyar számlát, csak útlevét kell pluszban. Költségek is megeggyeznek. Sőt, a westendbe nemrég nyilt Oberbank… Utazgatni sem kell. Az osztrák törvények nem engedik semmilyen hatóságnak, hogy banki adatokat kérjenek le.

Innentől az apeh sehogy sem tudja meg hogy valaha felvetted e a nevedre kiállított csekket… Onnantól csak egy papírdarab lesz.

topic

2007. 11. 25. 16:24 · Névtelen hozzászóló →

Ezt a topic-ot át kellene nevezni az oldalgazdinak reggetőverseny-re. Jaj-jaj APEH, húhúúú!!!

bizonyítás

2007. 11. 26. 01:57 · Névtelen hozzászóló →

Sajt!Váltottál már be csekket ebben a Westendben lévő Oberbankban?

Re: topic

2007. 11. 26. 07:07 · OldalGazda →

Mi az a reggetőverseny?

bizonyítás

2007. 11. 26. 10:19 · Névtelen hozzászóló →

Most kérdeztem meg, kacsa az osztrák bankszámla és egyelőre lakossági ügyfeleknek csekket sem tudnak beváltani. Megtaláltam az alapcikket, ebben van a téves információ a Westendben elérhető osztrák bankszámláról: www.microsoft.com/hun/kisvallalat/articles/0711_biztos_penz.mspx

🙂

2007. 11. 26. 10:26 · Névtelen hozzászóló →

Na már a félelemtől írni sem tudtam… rettegő, természetesen.

bizonyítás

2007. 11. 26. 12:45 · Sajt →

Akkor viszont igazad lehet, mert én is ebből a cikkből informálódtam a lehetőségről.

külföld

2007. 11. 26. 14:54 · Névtelen hozzászóló →

Kérdezem én, hogy egy az Egyesült Államokban hostolt, nemzetközi domain néven elérhető, angol nyelvű, külföldi közvetítő cégeken keresztül idegen nyelvű hirdetésekkel ellátott oldal bevételei után mért kellene itt adót fizetnem?

Mindebből mi érdeme van a magyar államnak?

(ui. a villanyszámlám áfás, a fűtésem, és az internetszolgáltatás díja is. A számítógépem is áfásan vettem. Az autóm jövedéki adóval alig megterhelt üzemanyaggal megy…. stb., mellesleg az országba így befele hozom a pénzt, nem úgy mint a külföldi tulajdonű cégek 99% -a, akik a profitot kiviszik innen)

RE: külföld

2007. 11. 26. 15:11 · OldalGazda →

Ne haragudj, ez nem a „Miért nem kell nekem adót fizetni, és milyen demagóg indokokkal tudom megvédeni azt, hogy mindeközben élősködök a többi adófizető pénzén?” című topik. Egész egyszerűen azért lenne illdomos ebben az országban adót fizessél, mert a céged, vagy a Te működésedet, jogbiztonságod lehetőségeit a Magyar Köztársaság biztosítja. Ez a magyar állam érdeme. Tovább nem fejteném ezt a gondolatmenetet, és kérnék mindenkit, tartózkodjon a hasonló demagógiától. Köszi.

santika

2007. 12. 15. 01:36 · Névtelen hozzászóló →

Sziasztok. Tud e valaki olyan osztrak bankot, ahol bevalthato a maganszemely nevere szolo csekk? Egyszeruen bevaltjak, vagy szamlat is kell nyitni hozza. Ha valaki tud konkretumokat, az legyen szives irja ide. Koszi.

Ausztira

2007. 12. 15. 07:33 · Névtelen hozzászóló →

Az első nagyobb községben beváltáják – de számlaszámot kell nyitnod hozzá – de elég a nyitáshoz csak a személyi igazolvány, és max 100 euró. Majd ezután beszedésre elveszik tőled a csekket, …

santika

2007. 12. 15. 13:19 · Névtelen hozzászóló →

Koszi Ausztria. Mit jelent az ott, hogy beszedesre? Mert amikor itthon valtok be csekket, azt is beszedesre fogadjak el, de azonnal jovairjak a szamlan a ft ellenerteket, es azt fel is tudom venni.

Ausztria

2007. 12. 16. 18:14 · Névtelen hozzászóló →

Beszedésre: ha megérkezik a bankba a pénz, akkor teszik rá a számládra > 2 – 4 hét.

adó

2008. 01. 03. 19:08 · Névtelen hozzászóló →

Nos, hát itt az év vége, lassan (jó, nem kell rohanni) adóbevallást kell készíteni. Túl sok ötletem még mindig nincs hogy kell, mert elég sok verziót olvastam itt. 🙂 De valószínü, beírom önálló tevékenységnek: 2007-ben kicsivel több, mint 1 millió Forint AdSense-bevételem volt, a program szerint kb. 171 ezer Ft adót kell utána fizetnem (a tavalyi program szerint természetesen). Meg gondolom járulékokat, bár azokat már egyszer fizetem, szóval nem tudom. Be fogom fizetni, én megtettem, amit tudtam, ha az APEH-nek így is problémája lesz, és megkeres, elmondhatom, hogy én befizettem. De lehet, hogy még megkeresem őket előtte. Így is probléma, hogy az APEH honlapját nézve, hogy már be kellett volna jelenteni az önálló tevékenységet (de ki gondolt ilyenre, amikor kirakta az AdSense-hirdetéseket?) továbbá kellett volna vezetnem:

Az önálló tevékenységet végző magánszemélynek alapnyilvántartást és részletező nyilvántartásokat kell vezetnie. (Szja tv. 5. sz. melléklet).

Alapnyilvántartások: naplófőkönyv, pénztárkönyv, bevételi és költségnyilvántartás, bevételi nyilvántartás, értékesítési betétlap.

Meg adóelőleget is kellett már volna fizetnem az adóhatóság oldala alapján, ill. még mielőtt kiraktam a hirdetéseket, adószámot kérni, és bejelenteni a tevékenységet. Ha ezt egyáltalán lehet önálló tevékenységként..

Re: adó

2008. 01. 04. 04:10 · OldalGazda →

Uh, igen. Csak azt tudnám javasolni, hogy keress meg egy könyvelőt, vagy adótanácsadót, nem akkora kiadás talán az sem, ha ő készíti el az adóbevallásod. Aztán pedig megköszönném – a többi olvasó nevében is -, ha megírnád majd a további történéseket. 🙂

Szerzői jogvédelem

2008. 01. 06. 16:51 · Névtelen hozzászóló →

Sziasztok,

Boldog új évet mindenkinek. Elolvastam a hozzászólásokat és már végképp nem tudom, hogy mit csináljak. Egy dolgot tudok. Ami jövedelmem volt Adsense-ből és más partner programokból, azt szeretném bevallani. Tovább bomyolítja a helyzetet, hogy voltam könyvelőnél és még csak 5lete sem volt, hogy milyen formában tudom bevallani. Kínjában csak annyit tudott tanácsolni, hogy kérjek egy hivatalos állásfoglalást az APEH-től. Év végén más ügyben voltam bent és rákárdeztem erre is. Három verziót vázoltak fel nekem. 1. Legyek vállalkozó. 2. Adószámos magánszemélyként tudok számlát kiállítani a tevékenységemről (DE KINEK ???) 3. Magánszemélyként SZJA bevallásba írjam be a jövedelmemet (azt nem tudták megmondani, hogy hová). De ezt csak akkor tehetem meg ha a honlapom szerzői jogvédelem alatt áll.Alkalmazza ezt valaki közületek ? Egyébként a hivatal honlapján el lehet olvasni a törvényt. Csak az elejét másoltam be.

 1. Honlap jogi védelme
 2. 1. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban Szjt.) védelemben részesíti az irodalom, a tudomány és a művészet minden egyéni-eredeti alkotását, függetlenül attól, hogy azt a törvény kifejezetten nevesíti-e (honlapról nem tesz említést a törvény).
 3. 2. A szerzői jog védelmében nem a tartalom, hanem annak egyéni-eredeti kifejezésmódja bír jelentőséggel. A szerzői jog, mint abszolút jog nem zár el másokat a műben foglalt gondolat, megoldás használatától.
 4. 3. „Hogy egy mű szerzői jogvédelem alá esik-e vagy sem, azt kizárólag az alkotás jellege és nem a megrendelő és a szerző megállapodása dönti el” (Veszprém Megyei Bíróság P. 20 145/1992.)
 5. Milyen szerzői műnek minősül a honlap, illetve annak egyes aspektusai?
 6. 1. A jogirodalom szerint „vonalak, formák, színek bármilyen egyéni, eredeti megoldása, csoportosítása létrehozhatja a képzőművészeti alkotást”, ami alapján a honlap külleme („design”-ja, a továbbiakban: arculata) egyértelműen – képzőművészeti alkotásként – szerzői jogi védelem alatt áll.
 7. 2. Egy-egy honlap több szerzői művet tartalmaz(hat), amelyek irodalmi-, zeneművek, szoftverek, stb. lehetnek.
 8. 3. Ezen szerzői művek (és más tartalmak) sajátos összeállítása, az Szjt. 7.§-a alapján gyűjteményes műként részesül védelemben. „Szerzői jogi védelemben részesül a gyűjteményes mű, ha tartalmának összeválogatása, elrendezése vagy szerkesztése egyéni, eredeti jellegű. A védelem a gyűjteményes művet megilleti akkor is, ha annak részei, összetevői nem részesülnek, illetve nem részesülhetnek védelemben.” (Szjt. 7.§ (1) bek.) A honlap interaktív felhasználást lehetővé tevő, különböző műfajtájú művekből összeállított gyűjteményes műként az új törvény alapján ún. „multimédia műnek” is minősülhet, csupán hordozója tér el a multimédia műveket egyébként hordozó CD-ROM-tól.

adózás

2008. 01. 06. 18:01 · Névtelen hozzászóló →

Nem tudom hogy dolgozol e valahol, de ha igen és ezt a mellet csinálod, akkor másodállásban nem megterhelő vállalkozónak lenni. Még az is lehet, hogy adóznod sem kell, mer elszámolhatod a költségeidet, a telephelyed fűtése, villanya stb… , internet számla, a gép amortizációs költsége… ami marad a végén az az adóköteles. Járulékokkal most ez nem tudom hogy áll, de biztosan előnyösebb, mint ha főállású vállalkozó lennél. A tevékenység pedig: hirdetési felület webgazda általi értékesítése. Tökéletesen lefedi. Hát a számla az már más tészta, de ezt nem is értem őszintén szólva. Bevallassz valami jövedelmet, amiről nincs számlád. A probléma a nem bevallással szokott lenni.. tehát van számlád és nem vallod be, vagy nincs számlád és be sem vallod, de ha bevallod… mi a gond?

re: Szerzői jogvédelem

2008. 01. 07. 20:32 · Névtelen hozzászóló →

Köszi, hogy végre valaki leírt egy APEH-állásfoglalást (látszik, ott se nagyon tudják). Szerintem ezek alapján (főleg, gyűjteményes mű rész..) egyértelmű, hogy szerzői jogi védelem alá tartozik egy honlap, még ha nem is saját a design. Nekem is kb. azt mondta a könyvelő, amit neked mondtak az APEH-ben.

„Azt nem mondták, hova írjam”. Nekem (elvileg elég profi) könyvelő azt mondta, hogy magánszemélyként a „más önálló tevékenységből származó jövedelelem” mezőbe írjam be, és így 90% után kell sávosan adózni (nekem mivel kb. 1 millió Ft után 18 százalékot). Azt viszont nem mondta, hogy be kellett volna jelenteni a tevékenységet, stb., és az egyéb problémákat, amit pár hozzászólással korábban (Thu, 03 Jan 2008 19:08:47 -0500 reply,), és még korábban (Fri, 05 Oct 2007 14:09:48 -0400) írtam. Sajt azt írta, hogy adószámos magánszemély nem lehetsz, mert ezt mondták neki az APEH-ben, neked viszont felvázolták ezt a lehetőséget is. De ahogy emlékszem a könyvelővel való találkozásomra, az adószámos magánszemély lehetőség, és az önálló tevékenység valamiben különbözik, nem véletlen, hogy az APEH-ben is külön lehetőségként szerepeltették.

Számla írás

2008. 01. 18. 03:34 · vallalkozo →

Kérdésem lenne az Adsense bevétel után ki kell állítani számlát a Google részére? (Könyvelőm szerint igen, és tartsam meg őket, :). És mégis mit írjak kiállítás napjára, teljesítésre, meg fizetési határidőre mikor számla nélkül is kezemben a csekk?

vállalkozónak

2008. 01. 18. 03:57 · Névtelen hozzászóló →

én úgy szoktam, hogy amikor a csekket beviszem a bankomhoz és azt kifizeti, és jóváírja a számlámon, azzal a dátummal kiállítok egy dolláros export számlát hirdetésről, aminek a fizetési módja csekk.ennek a másodpéldányát beteszem a könyvelésbe a google bizonylat mellé, és a könyvelőm látja a számla jóváírásban, hogy milyen árfolyamon vette be a bank, és ő is úgy számolja el. az eredeti példányát a számlának gyakorlatilag kidobhatod.

rokkantnyugdij

2008. 01. 24. 03:30 · Névtelen hozzászóló →

sziasztok.ha valaki rokkantnyugdij mellett elmegy dolgozni a nyugdij után is adozni kell?

Mi tegyek?

2008. 09. 30. 14:12 · Névtelen hozzászóló →

Én 18 éven aluli vagyok. Ekkor is kell adóznom?Kérhetek adószámot?

Mi tegyek?

2008. 09. 30. 14:12 · Névtelen hozzászóló →

Én 18 éven aluli vagyok. Ekkor is kell adóznom?Kérhetek adószámot?

re:Mit tegyek?

2008. 09. 30. 16:29 · Névtelen hozzászóló →

Ne légy már ilyen anyámasszony katonája.Tedd le csak parlament küszöbére a bevételed, és írd rá a neved.Más is így csinálja, csak egy kicsit bonyolultabban.

update pls

2010. 01. 30. 14:52 · Névtelen hozzászóló →

2010-ben állítólag már nem kér a gugli ado infot. Ilyenkor mi van, hogy van?

Na AKKOR MI A LONAK A FOGPISZKÁLOCSKÉJA VAN ISTENKÉM PLÁNE 2010-BEN??

2010. 03. 14. 21:59 · Névtelen hozzászóló →

Szóval hölgyeim és uraim aki bármi friss információt legyen az tényleg bármi 2010-ben érvényes magánszemély adóbevallás adsense-ből származó jövedelem (utalásos ha ez számít meg h bejelentí e a gugli a apeh felé v vmi) után ,hogy kell adózni ha egyáltalán kell, hová kell írni?hány % -ot kell milyen határok között vagy bármi egyéb az írjon nagyon nagyon szépen kérem:)

adó

2010. 03. 15. 05:33 · Névtelen hozzászóló →

Ha a 2009-es jövedelem bevallás, akkor mostanság beírod a tavalyi jövedelmed, ha a 2010-es érdekel, akkor meg jövőre :-).

De komolyan. Bevallod mint jövedelmet a többivel együtt és összevonva a sávok alapján adózol, ennyi.

Mert ugye a magánszemélyt kérdezted…

Szerintem friss, meg pláne külön adsense-re nincs semmi.

Jövedelem – bevallod – adózol a sávok szerint, ennyi.

 1. – 5 millió = 17%5 millió felett = 32%

a sáv mégegyszer

2010. 03. 15. 05:35 · Névtelen hozzászóló →

nullától ötmillióig 17%, 5 millió felett 32%

járulék

2010. 03. 15. 09:23 · Névtelen hozzászóló →

az adó eddig oké, de mi a helyzet a járulékokkal?

Na AKKOR MI A LONAK A FOGPISZKÁLOCSKÉJA VAN ISTENKÉM PLÁNE 2010-BEN??

2010. 03. 18. 21:40 · Névtelen hozzászóló →

THANK YOU

egy bonyolultabb eset

2010. 08. 04. 17:04 · Névtelen hozzászóló →

Én törvénytisztelő ember lennék, legális windows-om is van. Diplomás munkanélküli vagyok, és nagyon kellene a pénz. Van egy jó honlap ötletem a neten, Adsense-ből jönne be belőle a pénz, ha törvényesen meg lehet oldani. Ezért nagyon kíváncsi lennék, hogy ha Adsense-ből származó jövedelmem lenne, akkor maradhatnék-e munkanélküli segélyen, illetve közmunkán (eleinte úgysem valószínű, hogy annyi jönne be belőle, ami több, mint egy munkaviszonynak, illetve vállalkozásnak megfelel). Annak már utánajártam, hogy megbízási szerződést nem lehet regisztrált munkanélkülinek, illetve közmunka közben végezni, bár eleinte ezt sem tudták sem az önkormányzatnál, sem az államkincstárnál, csak a munkanélküli központban. Ha megbízási szerződést kötök, a törvény szerint meg kell szüntetni a közmunkát vagy a munkanélküli segélyt. Alkalmi munkavállalói könyvvel, illetve alkalmi, egyszerűsített munkaszerződéssel viszont lehetett dolgozni közmunka közben. Namármost ha ezeket a dolgokat is nehezen tudták megmondani, akkor ki az illetékes ezeknek a dolgoknak a kombinációjában? Ansense adózás + pénzkereseti lehetőség regisztrált munkanélkülinek? Elvileg az igazságosság szelleme azt mondja, hogy ha valaki munkanélküli, akkor engedjük, hagy próbáljon meg pénzt keresni. A törvény betűje viszont azokat segíti, akiknek már úgyis van munkája, hogy hadd vállaljanak másodállást és harmadik pénzkereseti lehetőséget. Így van, aki agyonra dolgozza magát, van aki meg dolgozni szeretne csak nincs mit, és kölcsönöket kell felvennie a családjának.Hol van az megírva, hogy ha írok az APEH-nek, akkor annak a válaszát biztosra vehetem?

re:egy bonyolultabb eset

2010. 08. 04. 17:29 · Névtelen hozzászóló →

Hagyd az APEH-et…

A kezdéshez semmi olyan jogviszony, illetve szerződés nem kell, ami bárhol megjelenne, bármibe bezavarhatna.

Elkezded csinálni az oldal. Addig míg 2-300 egyedi látogatója nincs naponta, addig nem is érdemes feltenni a hirdetéseket. Ha mondjuk meg van 300, akkor regisztrálhatsz a Google-nál.Míg eléred semmiből a 300-at, főleg ha még az oldal sincs meg, akár fél év, 1 év is lehet. A Google válasza lehet mondjuk plusz 1 hónap, ha minden nagyon jól megy (ritka) az első hónapban meg van a 70 eurós alap limit amit már kifizetnek, és azt a következő hó végén kapod (bankszámlára, mert ha csekkes még + 2 hét). Tehát itt kezdhetsz el gondolkodni a törvényességen, mert bármiféle adóügyi kötelezettséged akkor keletkezik, ha pénzhez jutsz. Tehát szerintem ha mindent jól csinálsz és tényleg jó az ötlet, akkor sem lehet 1 évnél hamarabb számottevő bevételed az Adsense-ből. Addig pedig min aggódsz?

re: bonyolult eset

2010. 08. 05. 03:13 · Névtelen hozzászóló →

Követni való, hogy ilyen körülmények között is tisztességes próbálsz maradni ahhoz az intézményhez, ami téged viszont folyamatosan meglop. Szerintem első a saját túlélésed.

egy bonyolultabb eset 2

2010. 08. 19. 12:17 · Névtelen hozzászóló →

Na, mindenesetre elkezdek csinálni valamit, jobb mintha csak „lógatnám a lábam”. 1 év múlva, mikor már vsz. lesz elég látogató lehet, hogy meg is lesznek a törvényi feltételei annak, hogy leadózhassam. Ha nem, még mindig lesz egy lehetőségem szűkölködés esetére, és ebben az esetben azzal nyugtathatnám meg a lelkiismeretemet, hogy egy részét jótékony célra adom. Egyébként az államnak mindenképpen jobb lenne, ha google-s hirdetéseket tennék az oldalamra, mintha nem tennék, mert a külföldi hirdetők pénzének egy része az én zsebembe menne, azt meg Magyarországon költeném el, szóval annak egy része meg az állam zsebébe menne.

re:egy bonyolultabb eset 2

2010. 08. 19. 15:12 · Névtelen hozzászóló →

Vajon hány ember lehet az országban, aki így aggódik az államért 🙂

egy bonyolultabb eset 2

2010. 08. 21. 15:55 · Névtelen hozzászóló →

Szia Bonyolult Eset! Ne aggódj ezzel, csináld meg a honlapot gyorsan, amíg nem találsz új állást és ráérsz! Az adózással majd akkor foglalkozz, ha van jövedelmed… Egy barátom hasonló cipőben járt, munkanélküli volt és mire kész lett a honlapja, épp felvették egy céghez. Hobbiként csinálta tovább és 2 évvel később lett annyi jövedelme a honlapból, hogy csinálni kellett rá egy céget.

AZ OK

2010. 11. 09. 17:42 · Névtelen hozzászóló →

Oké, amit írtok, de a konkrét válasz nincs benne. Tegyük fel, hogy XY munkanélküli, aki miközben munkanélküli (jelen esetben én), máris megkapja az első 70 Euróját. Mi a teendő ebben az esetben?

itt a megoldas

2010. 11. 09. 17:52 · Névtelen hozzászóló →

Kuldok neked egy szamlat es atkuldod a 70 eurodat. Igy jó lesz?

AZ OK 2

2010. 11. 09. 17:53 · Névtelen hozzászóló →

Jaja, ha átküldöm neked, azzal se leszek előbbre, mert a pénzt én „kerestem” 🙂 De most komolyan kérdem. Nem szeretnék ebből zűrt. Az APEH követi ezeket valahol?

persze

2010. 11. 09. 18:05 · Névtelen hozzászóló →

Tudod ez olyan kérdés amire mind tudjuk a választ. Hasonlit ahhoz, hogy mi jár az asszony fejében?

🙂

2010. 11. 09. 18:09 · Névtelen hozzászóló →

Mi lehet a megoldás? 1. Adsense fiókmegszüntetés2. Átruházás (ja ezt nem lehet)3. Megkérem a Google-t, hogy jelentsen be 8 órára 🙂 …4. Teljesen tanácstalan vagyok 🙁

re:AZ OK 2

2010. 11. 10. 03:04 · Névtelen hozzászóló →

Istenem! Vedd már fel azt a pénzt és idd el!Aztán meg csináld jól, gazdagodj meg belőle, ha már megteheted legyél vállalkozó és utólag valld be, ha ennyire zavarja a lelkiismereted, mert az APEH semmit sem követ. Hacsak nem folyik éppen végrehajtás ellened…

még re:AZ OK 2

2010. 11. 10. 03:08 · Névtelen hozzászóló →

Mellesleg ha „követi” az APEH, akkor majd tudsz róla. Ki kell fizetned utólag az adót, meg valami büntetést. Ennyi. Börtön, kivégzés nem jár érte. Tipikusan az a dolog, amikor nem lehet jól dönteni.Hivatalosan csak úgy juthatsz pénzhez, ha alkalmazott vagy, vagy vállalkozó. Ha nincs még annyi pénzed, hogy vállalkozó lehess, akkor mit kell tenni? El kell dobni? Vagy nem csinálni?Döntsd el!

vaj

2010. 11. 10. 03:12 · Névtelen hozzászóló →

Ennyire aggodalmaskodó nem lehetsz! Gondolj bele, bemész bármelyik (értsd bármelyik akár az ország túlsó felén lévő) k&h fiókba, simán a személyid és a csekk egyezése alapján kiadják neked a pénzt. Szerinted azt a 70 eur-nyi kp felvételt a bank jelenteni fogja az apehnek? Ugyan már!De ha gondolod, add meg az oldalad címét, menjenek rajta az én adsense hirdetéseim, beállítunk rá egy csatornát és ami a te oldalad után folyik be, annak a 80%-át neked adom, de csak személyesen, mert ha utalom, akkor annak nyoma lesz és megkérdezi az apeh, hogy mi volt az a 10.000 Ft pénzmozgás köztünk. 🙂

konyvelo vagyok es tudok segiteni nektek

2010. 11. 29. 06:26 · Névtelen hozzászóló →

Sziasztok. Latom eleg erdekes a tema mindenki szamara. Itt megtalaltok: klimane@gmail.com

Adófizetés kötelezettség keletkezése…

2011. 05. 17. 15:17 · Névtelen hozzászóló →

Hello Mindenkinek!Átolvastam a fórumot és egy fontos kérdésre nem találtam választ: Mikor keletkezik adófizetés kötelezettség? Tegyük fel, hogy az első évben visszatartod a kifizetéseket, a második évben lekéred a csekket, és a harmadikban pedig beváltod. Melyik évben kell az adóbevallásban feltüntetni?

Adófizetés kötelezettség keletkezése…

2011. 05. 17. 15:50 · Névtelen hozzászóló →

Gondolom csak elvi kérdésnek szántad, mert a gyakorlatban ennek nincs értelme.

Egy évig visszatartani nem érdemes a kifizetést, mert ha 11 hónap után kivágnak – és ez ellen senki nincs beoltva – akkor egy éves pénzednek annyi, mert azt nem fogják kifizetni utána. Gondolom ezt nem szeretnéd.

A csekk beváltásokkal sem tudsz valami sokat kivárni, mivel van egy olyan tulajdonsága, hogy lejár…

Egyébként szerintem akkor keletkezik adófizetési kötelezettség, amikor jövedelemre tettél szert és ez akkor van amikor beváltod.

Adófizetés kötelezettség keletkezése…

2011. 05. 17. 17:32 · Névtelen hozzászóló →

A kérdésem arra az esetre is vonatkozik mikor a Decemberi kifizetést kapod meg, amelyet januárban veszel fel. Tehát ekkor ezt az összeget nem kell feltüntetni a dec.31-én lezárt évre vonatkozó adóbevalláson.Mennyi idő után jár le a csekk? Ez az idő rá van írva?

re:Adófizetés kötelezettség keletkezése

2011. 05. 18. 00:44 · Névtelen hozzászóló →

Ha a decemberi munkádért januárban kapod meg a béred, akkor azt a januári évre kell bevallani. Egyébként az adó hivatalnak az egyetlen forrása erről a pénzről a te bevallásod lesz, vagyis bármikor vallod be, nem fog gondot okozni … főleg azokéhoz képest, aki nem vallják be 🙂

Adószakértő neve

2012. 07. 04. 09:03 · Névtelen hozzászóló →

Sziasztok!

Nem Prancz Ádám az adószakértő, hanem Prancz József, ezt kérném javítani! Köszönöm!

Csak veszíthetsz vele…

2012. 11. 14. 07:41 · Névtelen hozzászóló →

Ha hosszú, nyomorsúságos kattintás számlálás után megérkezik a pénzed a számládra… h

Csak veszíthetsz vele…

2012. 11. 14. 07:44 · Névtelen hozzászóló →

Ha hosszú, nyomorúságos kattintás számlálgatás után letelik az a pár hónap és végre megérkezik a pénzed a bankszámládra… már csak kamatadót, banki illetéket kell fizetned, majd SZJA-t, ha felveszed akkor tranzakciós illetéket, majd beleunsz, és úgy döntesz, hogy eliszod az egészet, akkor már csak a termékhez tartozó ÁFÁ-t és jövedéki adót fizeted ki. Csak veszíthetsz vele! 😉

Hogyan növeljük az AdSense bevételeket?

Az AdSense kontextusban programmal elérhető bevételek nagysága az alábbiaktól függ:

 • Látogatók száma: minél több látogató, annál jobb. A visszatérő látogatók kisebb valószínűséggel kattintanak, a keresőből az oldalra vetődő látogatók pedig nagyobb valószínűséggel nem találják meg az oldalon a keresett információt, és ezért nagyobb eséllyel kattintanak a hirdetésekre.
 • Oldalletöltések (megjelenítések) száma: minél több oldalt néz meg egy látogató, annál nagyobb valószínűséggel lát meg egy őt érdeklő hirdetést.
 • A reklámok elhelyezése: Nem mindegy hogy hol és mennyire feltűnő helyen szerepelnek a reklámok. Hosszú távon nem az a cél, hogy véletlenül rákattintsanak a hiredetésre mert útban van, hanem az, hogy elolvassák a hirdetéseket, és ne fussanak át rajtuk.
 • Az oldal témája: a témától függ, hogy tud-e egyáltalán a rendszer megjeleníteni fizetett hirdetést, vagy csak Közhasznú hirdetéseket, melyek nem fizetnek az átkattintás után. A témától függ továbbá, hogy mennyire releváns, mennyire odaillő hirdetések jelennek meg: ez is nagyban hozzájárul az átkattintások számának növekedéséhet: minél érdekesebb a hirdetés egy olvasó számára, annál jobb.
 • Az oldal témája mégegyszer: kulcsszavaktól függően egy hirdető többet vagy kevesebbet fizet egy átkattintásért, ezért nem mindegy, hogy milyen témával foglalkozik egy oldal, mert ez alapjában véve meghatározza jövedelemtermelő képességét.

Az utolsó tényező kivételével -mely az egy átkattintás után fizetett bevétel nagyságát határozza meg- az össze többi tényező az átkattintások számát befolyásolja. Ahogy egyre több magyar nyelven hirdető használja az AdWords programot, úgy nagy valószínűséggel egyre jövedelmezőbb lesz az AdSense reklámok megjelenítése, tehát az egy átkatttintásra jutó bevétel, a pogram elterjedtségének mértékével azonban visszaeshet az átkattintási hajlandóság a reklámokhoz való hozzászokás, egyfajta vakság kialakulásával.

Hirdetési egységek elhelyezése

 • A webhely minden weblapjára helyezzünk hirdetéseket, ne csak pl. a nyitólapra (kivéve a [Felhasználói feltétlek] által tiltott típusú oldalakra, mint „hibaüzenetet megjelenítõ lapon, bármilyen, regisztrációs vagy köszönetnyilvánító lapon (tehát a felhasználónak az adott webhelyre való regisztrációja után köszönetet mondó lapon), bármilyen csevegõlapon,”)
 • Lehetőleg a hirdetések legnagyobb hányada a „hajtás felett” jelenjen meg, tehát az átlagos felhasználó átlagos 1024×768-as kijelzőjén szkrollozás nélkül látható legyen.
 • Minél közelebb legyen a hirdetési egység az elsődleges tartalmi elemhez. (Pl. közvetlenül a szövegtörzs mellett, felett, közepébe ágyazva.)

Hirdetési egységek száma

 • Ha túl sok a hirdetési egység, akkor a weblap forráskódjában később következő hirdetési egységekben sokszor már csak nagyon kevés bevételt hozó hirdetések jelenhetnek meg, különösen akkor, ha ezek az egységek egyébként a felhasználók számára szembetűnő helyen vagy módon jelennek meg. A látogatók figyelmével jól kell gazdálkodni: nem feltétlenül érdemes, ha hagyjuk, hogy a rosszul fizető hirdetések elvonják a figyelmük egy részét.

Hirdetési egységek mérete

 • Többfajta méretet érdemes tesztelni, egyeseknek pl. a 160×600 méret nekem jobban bevált, mint a 120×600, de ezt oldala válogatja

Hirdetések típusai

 • Próbáljuk ki az összes rendelkezésre álló hirdetési típust, ne csak az AdSense kontextusban típusút!

Hirdetési egységek színsémája

 • kétfajta eset lehetséges: a tartalomhoz, az oldal elemeihez nagyon hasonló színvilág, és az oldal színsémájától nagyon elütő, kirívó hirdetési egység. Ez előző taktika arra épít, hogy az olvasónak nem tűnik fel, hogy reklám, ezért elolvassa, az utóbbi taktika pedig arra, hogy az olvasónak feltűnik a reklám, és elolvassa.
 • színsémákkal való kísérletezéshez hasznos eszköz: http://wellstyled.com/tools/colorscheme2/index-en.html

A „AdSense bevételek növelése” című bejegyzést 2006. 01. 28. napján publikáltam, az azóta már bezárt webni.innen.hu oldalon. Ezt az írást és az innen hivatkozott régi tartalmakat a Webni! Archívum oldalán gyűjtöttem össze. Mivel az utolsó módosítás dátuma: 2007. 03. 22., ezért az itt olvasható információk már részben vagy teljes egészében elavultak lehetnek.

Archivált hozzászólások

guest

2006. 01. 07. 17:32 · Névtelen hozzászóló →

Kedves klatuu! Adott számú oldalletöltésnél kétféleképpen tudod növelni a bevételeidet:

 1. ) átkattintási arányt kell növelned:- hirdetések elhelyezésével (nézd meg a Google AdSense hotmap-et)- hirdetési szöveg színének formázásával (simuljon bele az oldalad dizájnjába)- ajánlatos hanyagolni a hirdetést körülfutó kereteket
 2. ) jól fizető kulcsszavakra kell optimalizálnod az oldalaidat:Nem mindegy, hogy egy kattintásért 2 centet vagy 50 centet írnak jóvá! Először keresd meg azokat a kulcsszavakat, amelyekért az AdWords-ben a hirdetők sokat fizetnek. Ha ez megvan, a keresőmarketing eszközeivel optimalizálni tudod az oldalt ezekre a kulcsszavakra. Mivel még kevés a magyar hirdető, ez a módszer nem mindig működik, de ha angol nyelvű oldalt gyártasz, akkor ezzel biztosra mehetsz. A neten jó pár angol nyelvű lista kering a drága kulcsszavakról, keress rá a Google-ban.

klatuu

2006. 01. 09. 03:00 · Névtelen hozzászóló →

Kedves guest,az 1. pont szerintem rendben van, a 2.-t pedig ugy ertsem,hogy igyekezzek a szovegbe olyan kulcsavakat beepiteni amelyek dragak? Ezt igy nagyjabol logikus is, csak valoszinu hulyen nezne ki egy elegge szuk tematikaju oldalba beszurni mindenfele oda nem illo mondatokat 🙂

guest

2006. 01. 10. 09:20 · Névtelen hozzászóló →

Szia klatuu! Igen, az tényleg hülyén nézne ki. Ilyenkor a legjobb a weblapod témájához kapcsolódó kulcsszavak közül kikeresni a legdrágábbakat, de mivel még kevés a magyar hirdető, magyar nyelvű weblapnál ez nem fog működni.Az AdSense-szel való pénzkeresést két módon lehet megközelíteni:1. van egy honlapod, és abba illeszted bele a Google hirdetéseket (ilyenkor a weblapod miatt a téma már adott, így a kulcsszavak köre is)2. keresel vagy vásárolsz a neten egy kulcsszó listát (angol nyelvű) a legjobban fizető kulcsszavakról, kiválasztod a neked szimpatikusakat, és aköré építesz egy mini site-ot vagy micro site-ot. Vannak, akik 50-100 mini website-ot üzemeltetnek és így havi több ezer dollárt keresnek csak az AdSense-szel. Aztán ehhez csapódik még az affiliate programokból származó hasonlóan magas bevétel. A dolog hátulütője – ha egyáltalán az -, hogy csak angol nyelvű oldalakkal fogsz tudni ezzel a módszerrel sok pénzt csinálni.

klatuu

2006. 01. 11. 02:09 · Névtelen hozzászóló →

a 2. ponthoz. epp a minap leltem egy cseh latogato szamlalo oldalon egy ilyen mini site-ra. atlag napi 40000 latogato, a „tartalom” meg innen onnan osszeollozva, latni hogy adsense hirdetesekhez volt gyartva a cime egyebkent www.kop.pl/extra-money/leheth en is kiprobalok vmi hasonlot… :)Olyan nem fordulhat elo, hogy a gugli torli az adsense accountot, ha nyilvanvalo, hogy az ilyen oldal nem szolgaltat igazi tartalmat, csak az adsense hirdetesekbol probal profitot generalni? koszi.

klatuu

2006. 01. 11. 03:02 · Névtelen hozzászóló →

Azért azt vedd figyelembe, hogy látogatókat is kell vonzzál valahogyan arra a mini-site-ra, ami nem annyira egyszerű, és eléggé érteni kell hozzá a Nagyipari kereső-optimalizáláshoz. Egyébként elképzelhető, hogy törlik az accountod ilyen esetben, de statisztikailag szerintem kicsi az esélye, gondolj bele, hogy ennek eldöntéséhez emberek (ellenőrök) kellenek. Szerintem a Google Inc. leginkább úgy bünteti az ilyen Web spam jellegű oldalakat, hogy igyekszik (algoritmizált módon) kiszűrni az ilyen oldalakat a találati listáiból. Ha nincs forgalom, nincs átkattintás, és kész.

Üdv: JJózsef

klatuu

2006. 01. 12. 04:57 · Névtelen hozzászóló →

igen ez igaz, latogato nelkul nincs bevetel…ha mar az ember erre az utra lep (draga kulcsszavakhoz gyart webet), akkor lehethogy erdemes nem a legdragabbakat valasztania… nezegettem nemreg a TOP paying words listakban szereplo szavakra a talalatok szamat, es bizony nagysagrendekkel tobb volt nemelyik dragabb szora mint olcsobbra… asszem eleg nehez lehet elokelo helyre kerulni egy olyan talalati listaban ahol az ossz talalatok szama kb 45 000 000 🙂

udv:klatuu

u.i. a hozzaszolasokhoz nem lehetne +1 beviteli mezot hozzatoldani – a hozzaszolast iro nevenek megadasara?

guest

2006. 01. 12. 09:27 · Névtelen hozzászóló →

Szia klatuu! A kulcsszóválasztás nagy dilemmája, hogy ha drága, azaz gyakori kulcsszót választasz, akkor a keresőkben elég hátul leszel. Ha kevésbé gyakori kulcsszóra optimalizálod az oldalt, akkor elől leszel a találati listán és könnyen szerzel látogatókat a keresőkből, viszont azokra a kulcsszavakra meg keveset fizet az AdSense program.Ha a drága kulcsszavakra utazik az oldalad, akkor más módjait kell választanod a látogatottságnövelésnek.

Tapasztalatim szerint a leghatékonyabb módszer az ún. Article marketing. Vannak az angol nyelvű weben „Cikk könyvtárak”, ahová ingyen beküldhetsz saját írásokat – pl. a keresőmarketingről, fogyókúráról, randizásról, stb. -, illetve ahonnan te is átvehetsz írásokat a megadott feltételek betartása mellett. Ha megfelelő színvonalú az írásod, más honlapok átveszik a cikket (amiben persze szerepel a weblapod linkje), és ezeknek a honlapoknak a látogatóihoz is eljut a weboldalad híre. Tök ingyen. Ilyenkor kis látogatottságú blogok, website-ok, de magas PageRank-kel bíró elismert portálok is szerepelhetnek azok között, akik átveszik a cikkedet. És ha egy 7-es PageRankű oldalon lesz egy backlinked, az jót tesz a keresőkben elért pozíciód javításának is. Az „article marketing” mellett még számos módon tudod népszerűsíteni az oldaladat ingyen, nem szükséges, hogy teljes mértékben a keresőkből jövő látogatókra legyél utalva.

guest

2006. 01. 12. 09:49 · Névtelen hozzászóló →

A Google AdSense Felhasználói Feltételeiben le van írva, hogy mit szabad, és miért törölhetik az account-odat. Ha nincs semmi tartalom az oldalon, csak az AdSense hirdetések, akkor az tényleg ütközik a szabályzattal. De ha legalább egy 500 szavas cikket felteszel (pl. az előbb említett „cikk könyvtárakból” átvéve), akkor nyugodtan kirakhatod a megengedett mennyiségű hirdetési egységeket.

Ahogy kaixo is írja, a Google bünteti a spam jellegű oldalakat azzal, hogy hátul szerepelnek a találati listán. És nem csak az algoritmusok segítségével. Nemrég olvastam, hogy a Google egy csomó diákot vett alkalmazásba, akiknek az a feladatuk, hogy manuálisan nézzék a top találatokat, és szűrjék ki belőle a junk site-okat. Egyre inkább az eredeti tartalmat jutalmazza a Google. És emiatt egyre kapósabbak a Private Label Article szolgáltatások. Ezek olyan szolgáltatások, ahol előfizetés fejében havi 30-50 előre megírt cikket kapsz (népszerű témákban), melyekkel azt csinálhatsz utána, amit akarsz. A tagság limitált (kb 150-250 tag), így nem áll fenn a veszélye annak, hogy több ezren jelenítik meg ugyanazt a tartalmat.

klatuu

2006. 01. 17. 01:45 · Névtelen hozzászóló →

beszaras,tenyleg kezd mukodni ez a jobban fizeto kulcsszavakra optimalizalas 🙂 …valamikor a mult ev vege fele kezdtem optimalizalni az oldalam – eleg szuk tematikaju,szoval nem egy konnyu dolog, de azert sikerult ide oda beszurni keresettebb kulcsszavakat,esetleg kulcsszavak idegennyelvu nalunk is hasznalatos megfelelojet,stb… es ugylatszik kezd meglenni az eredmenye…mar most januar derekan kb masfelszer tobb penz jott be mint egesz decemberben 🙂 koszonet ennek az oldalnak is 🙂

klatuu

2006. 01. 17. 03:11 · kaixo →

Nem akarok ünneprontó lenni, de elképzelhető, hogy csak szezonális változásoknak vagyunk tanúi (vagy mindenféle rendszert nélkülöző, puszta véletlennel állsz szembe), ugyanis az én bevételeim is megugrottak másfélszeresükre nagyságrendileg ebben a hónapban. Az ünnepek után több a látogató, lehet, hogy nagyobb a klikkolási és a hirdetési kedv is :)Kívánom azért, hogy ne így legyen, és tényleg használjon az optimalizálás 🙂 JJózsef

klatuu

2006. 01. 20. 02:02 · Névtelen hozzászóló →

igen, lehetseges…bar egyelore ugy latszik toretlen a trend hal istennek 🙂 egyebkent azt lehet tudni,hogy mi alapjan van meghatarozva az az ar amit kapunk ha a latogato kattint az oldalunkon szereplo hirdetesre? ez x szazaleka annak amit a gugli kap a hirdetotol?

klatuu

2006. 01. 20. 02:49 · kaixo →

Elsősorban attól függ, hogy mennyit kapsz egy átkattintásért, hogy mennyit hajlandóak fizetni a hirdetők (A sok hirdető hajlandósága pedig meghatározza egy-egy „piac”, jelen esetben témakör árszínvonalát). A Google állítólag 78.5 százalékot fizet a hirdetőknek abból, amit a hirdetők neki fizetnek. Erről itt lehet többet olvasni (regisztráció kell): http://www.nytimes.com/2006/01/16/technology/16ecom.html

klatuu

2006. 01. 20. 06:18 · Névtelen hozzászóló →

koszi. (nem kellett regisztracio) 🙂

klatuu

2006. 01. 20. 06:36 · Névtelen hozzászóló →

sokkal kevesebbre tippeltem, igy mar ertheto miert ennyire nepszeru a tartalomszolgaltatok koreben 🙂

Blogspecifikus jótanácsok az AdSense-től

2006. 02. 02. 04:43 · Névtelen hozzászóló →

A manapság olyannyira népszerű blogok készítőinek adnak néhány bevételnövelő tanácsot az Inside AdSense blogon:

http://adsense.blogspot.com/2006/01/blogtimize.html

klatuu

2006. 02. 02. 10:18 · Névtelen hozzászóló →

ma fedeztem fel, gondolom megirom ide,hatha nem tudja valaki, hogy jol fizeto kulcsszavak kivalasztasahoz nem muszaj neten keresgelni mindenfele listakat, vagy esetleg penzert venni. Probakepp regisztraltam nemreg az Adwordsbe, es az ott szereplo KeywordTool erre tokeletesen alkalmas. ha megadok egy kulcsszavat, tovabba megadok a eleg nagy max CPC-t amit hajlando vagyok fizetni egy click-ert, akkor elvileg latom,hogy mennyi az az osszeg ami ahhoz kell,hogy az elso helyen szerepeljen a hirdetesem… kiprobaltam egy ket nepszeru kulcsszavat, es tenyleg elkepeszto osszegeket fizetnek egyesek bizonyos szavakra.:)

Eltekintve az ilyen nagyon draga szavaktol,amelyek valoszinuleg ugy se vagnak az ember weboldalanak a profiljaba az ember tud talalni olyan szokapcsolatokat is amelyek viszont igen, es egyebkent eszebe se jutottak volna 🙂

klatuu

2006. 02. 02. 10:24 · Névtelen hozzászóló →

ide tettem fel egyscreenshotot:http://bithumen.tx.hu/bitbucket/aw.jpg

a tablazatban szereplo erteket kb 6,5 vel szorozva jon ki a kulcso erteke forintban 🙂

pagerank

2006. 02. 11. 15:34 · Névtelen hozzászóló →

hello, lehet azt tudni,hogy egy oldal pagerank erteketol mennyire fugg a megjelenitett hirdetesek ára? tehat jobb hirdetesek fognak megjelenni egy 5-s pageranku oldalon mint egy 4PR oldalon? koszi

pagerank

2006. 02. 12. 06:55 · Névtelen hozzászóló →

(Valószínűleg) nem függ a PageRank értékektől, de biztosat nem lehet tudni erről. Ha esetleg, netalántán függ is, akkor is kizárt, hogy számottevő súlya lenne. Mint ahogy a Google kereső rangsorolási tényezői között is csak egy a sok közül; nem kell túl nagy jelentőséget tulajdonítani neki.

Üdv: JJózsef

CTR

2006. 02. 11. 01:50 · Névtelen hozzászóló →

Mennyi az „egeszseges” CTR? Szoval amennyivel mar rendesen lehet keresni is, de a google azert meg nem dob ki.. Ugye a CTRt szep finoman lehet manipulalni is :)) nekem most epp 0.0%, a tegnap indult ez az oldalam.. (blog)

CTR

2006. 02. 11. 06:22 · Névtelen hozzászóló →

Az átkattintási arányokat nem szabad nyilvánosságra hozni. Ha valaki mégis megadja, akkor cenzúrázom. Szeretnék továbbá mindenkit szépen megkérni, hogy mindenfajta manipulációval, csalással kapcsolatos elképzeléseit a jövőben ne itt ossza meg másokkal.

Köszönöm megértésetek: JJózsef

CTR

2006. 02. 11. 10:15 · Névtelen hozzászóló →

En nem egy illeto CTR -ere vagyok kivancsi, hanem arra, hogy mennyi az optimalis CTR. Mondjuk ha tul nagy, akkor kiveszem egy idore a hirdeteseket, stb. Ez szerintem nem csalas..

CTR

2006. 02. 12. 04:52 · Névtelen hozzászóló →

ez a kerdes kicsit ugy hangzik mintha azt kerdezted volna meg,hogy heti hanyszor szexelj,hogy optimalis legyen :)szerintem mindket kerdesre kb ugyanaz a valasz:) minel nagyobb az a szam, annal jobb neked 🙂 felteve ha onkent klikkelgetnek a latogatok,nem te „kenyszerited” oket… a webmasterworld.com adsense forumaban mintha multkor lattam volna egy topicot,ahol mindenki leirta nala mennyi a CTR…eseleg nezz korul ott.

http://www.webmasterworld.com/forum89/6726.htm

udv. klatuu

localnet

2006. 02. 19. 01:13 · Névtelen hozzászóló →

Az egyik oldalamon napi 15000 felett van a napi megjelenések száma, de mégis siralmas amit fizetnek a hirdetésekért. Januárban például 33 dollár jött össze , februárban már csak 11 dollár. Ez azért is szomorú mert a CTR arányom jónak mondható viszont megfigyeltem, hogy egyszer fizet egy klikkért 1.5 dollárt máskor meg 1 centet. A keresőben egyébként az oldal az első helyen áll. Valami tipp mivel lehetne nővelni a bevételt?

localnet

2006. 02. 19. 07:28 · kaixo →

Az oldalad ismerete nélkül túl sok konkrétumot nem nagyon lehet mondani, mindenesetre, ha az átkattintási arányok a párszázalékos nagyságrendben találhatóak, akkor vélhetőleg a hirdetők fizetési hajlandóságával lehet gond: =oldalad témájában általában nincs sok hirdető, hogy magasabb árak alakuljanak ki. A különböző csatornák használatával meg tudod állapítani, hogy mely lapokon jelennek meg azok a hirdetések, amik másfél dollárt hoznak, aztán próbálhatod a jövedelmező témákban bővíteni az oldalt, illetve használni a section targeting funkciót:

https://www.google.com/support/adsense/bin/answer.py?answer=23168&topic=371

section targeting

2006. 02. 20. 05:39 · Névtelen hozzászóló →

errol jo lenne olvasni egy magyar nyelvu osszefoglalot 🙂 koszi

2006. 02. 23. 12:09 · Névtelen hozzászóló →

Még annyi kérdésem lenne, hogy a jobban fizető kulcsszavakat a meta keywords-be érdemes berakni vagy az oldal tartalmába?Egyébként végigrágtam magam az oldalon nagyon jó, sokat lehet belőle tanulni.

meta vagy nem meta

2006. 02. 24. 03:02 · Névtelen hozzászóló →

A Google rangsorolásra kérdeznél rá, akkor azt mondanám, hogy egyértelmű, hogy ne vacakolj a MetaTagok-kal, (kivéve mondjuk a description meta tag-gal). Az AdSense rendszer ettől különbözik, de nem valószínű, hogy foglalkozna a keywords meta tag-gal, ugyanazért, mint a Google kereső, ugyanis az könnyen spammelhető.

meta vagy nem meta

2006. 02. 26. 05:45 · Névtelen hozzászóló →

Adsense-re gondoltam, de már látom, hogy a meta nem befolyásolja. Megnéztem melyik kulcsszavakra jelennek meg hirdetések és hiába adja ki rájuk az adwords , hogy 200-800Ft a CPC-je mégis csak 0.01 centet fizet csak értük. Az oldalakon a pagerank 3-as.

Doboz elhelyezése

2006. 03. 10. 04:09 · Névtelen hozzászóló →

Kb 3 hete léptem én is be az edse-lők táborába. A legelején a hirdetések a lapom legalján szerepeltek, ezen a héten pedig a google által ajánlott legjobb helyre, középre helyeztem el egy nagy négyzetbe. Kb fele annyian kattintottak a hirdetésre itt középen. Arról nem is beszélve, hogy amíg a lap alján 4 hirdetés volt, köztük magyarok is, most a négyzetben 1, max 2 van, ráadásul pl holland vagy olasz nyelven. Azt hiszem visszatérek a régihez.

Doboz elhelyezés és meta tagok

2006. 03. 26. 15:29 · Névtelen hozzászóló →

A doboznál a tapasztalatom az, hogy bal felső sarokban a 336 X 280-as doboz a legjobb, valamint pluszban a 200 X 90-es linkegység konkurens szűrővel kiküszöbölöm a nem témába illő hirdetőket.A színek roppant lényegesek, pl. ezen az oldalon a rószaszín felhőkarcolók, szerintem nem a legjobban. AdSense egységnél pont az a lényeg, hogy nem hirdetésnek nézzen ki.Nem a Meta tagok az igazi befolyásolók, bár a title az lényeges, de a H1, H2 és a vastag és dőlt betűs téma lényegesebb az adott kulcsszavakra.Hamarosan többet is írok magyarul jelenleg nézd meg az angol blogomat itt make-money-online-at-home.blogspot.com

konkurens hirdetés szűrő

2006. 03. 28. 07:05 · Névtelen hozzászóló →

Valóban hatásos a konkurens hirdetés szűrő. Így megszabadultam az olasz, holland, ausztrál hirdetőktől, akikre senki nem is kattintott, illetve nagyon kevés bevételt hoztak. (Azért próbaképp kipróbáltam)Sajnos az oldalam témája a jól fizető hirdetések szempontjából nem szerencsés, de a szűrő hatására a napi bevételem „jelentősen” nőtt. (1-2 $)

Hogyan találj drága kulcsszavakat?

2006. 03. 28. 09:14 · Névtelen hozzászóló →

Én sokat foglalkozom az AdSense-el így találtam egy ingyenes kis eszközt és feltettem az oldalamra egy kék kis keresődoboz a jobb oldalon. A piros felírata: High Dollar Keywords. A hátránya magyaroknak, hogy angol szavakat ad ki, de idehaza egyébként is alig van jól fizető kulcsszó. Ebbe a dobozkába beleítam a „credit card” kifejezést, ugye hitel kártya és kiadja a kifejezéseket amire optimailzálnod kell az oldalt és kiadja a kattintásokért kapható max. összeget is. Nézd meg nekem a 3 találat a ” Credit Card Services” hitel kártya szolgáltatások és erre most $ 21,59-et fizet az Google maximum. make-money-online-at-home.blogspot.com

irgumburgum

2006. 03. 28. 09:40 · Névtelen hozzászóló →

hajra!van meg itt parszaz oldal amelynek az aljara odabiggyesztheted az oldalad cimet (make-money-blablabla), annyira orulok, amikor az utobbi napokban minden frissulo oldalra kivancsian ellatogatva a Te bejegyzesed talalom:)

kamu

2006. 03. 29. 03:07 · Névtelen hozzászóló →

Ez a makemonkey (szándékosan) blog egy kamu. Ha megnézitek a srác keresetének screenshotját, majd ellátogattok másik adszenszre optimalizált oldalakra, ugyanaz a jpg fájl van kitéve mindenkinél. Mindenki pont annyit keresett…na persze.Optimalizálva vannak-az tuti, mindenhol ugyanaz a tartalom, csak más internetcímeken…

Re: kamu

2006. 03. 29. 04:37 · OldalGazda →

Köszi az oknyomozást! 🙂

Meglátogattam én is ezt az oldalt, és levontam a konzekvenciákat, mint ahogy gondolom a többi látogatóm is. Felmerült bennem is, hogy akár törölni is lehetne a hozzászólások végére biggyesztett URL-eket, de próbálom liberálisan adminisztrálni ezt az oldalt, mégha így a (magyarországi) választások közeledtével ilyen szavakat talán nem is szabadna leírnom.

Szóval köszi, hogy indokot is találtál rá, miért nem kellene készpénznek venni a fenti oldalakon leírtakat, és nemcsak a megérzéseinkre (tapasztalatainkra) hagyatkozva.

Üdv: JJózsef

re:kamu

2006. 03. 29. 06:03 · Névtelen hozzászóló →

a kamu hozzaszolast nem en kovettem el, de azert maradektalanul egyetertek vele. klatuu 🙂

re:kamu

2006. 03. 29. 06:16 · OldalGazda →

bocs, félrenézetm, egy kicsit beszalajtottam. töröltem. JJózsef

kamuzás

2006. 03. 29. 06:51 · Névtelen hozzászóló →

A kamu hozzászólást én írtam. Előtte én írtam a doboz elhelyezéssel kapcsolatos problémámról, majd a konkurens hirdetésekkel kapcsolatban.Az utóbbi hetekben eléggé belerágtam magam az adsense-el kapcsolatos oldalakba és az a screenshot megmaradt bennem. :)-trucktor-

re:kamu

2006. 03. 29. 08:26 · Névtelen hozzászóló →

mondjuk az irgumburgumosat en kovettem el, szal nem lottel nagyon melle 🙂 klatuu

adalek

2006. 03. 29. 08:31 · Névtelen hozzászóló →

mondjuk engem nem zavar az oldala ugy altalanossagban, csinalja, ha ugyes, keressen vele akar sok penzt is (annyi az ilyen MFA oldal hogy az nem igaz), en is kiserletezgetek ezzel-azzal, szoval elvagyok mint kisgyerekek a homokozoban:) Engem leginkabb az zavart, bar nem az en oldalam a webni,hogy kezdtem ugy erezni,hogy a hozzaszolasa csak egyfajta reklamhordozo felulet. De ezt vegso soron Te dontod el JJozsef.

adalek2

2006. 03. 29. 08:34 · Névtelen hozzászóló →

megint nem irtam magam ala. klatuu voltam 🙂

NEM Kamu

2006. 03. 30. 08:27 · Névtelen hozzászóló →

A make money oldalamon lévő screenshot, nem az én bevételeimet mutatja!! Bocsi de gondolom az angol kicsit akadozva megy annak, aki így szövegel rólam. Csak javaslom olvasd el újra mit írtam oda és fordíttasd le. Szóval egy e-bookról írok ott és azért, mert jónak tartom és a könyv szerzőjének a bevételei láthatók.Csak, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba. Az Én max.napi bevételem 11,53 dolcsi volt eddig.A blogom címét már nem írom le újra, feljebb látható.

Re: adalek

2006. 03. 30. 09:00 · OldalGazda →

Tényleg örülök minden értelmes, témához illő hozzászólásnak: tőlem akár linkek is lehetnek benne, amennyiben szintén a témához kapcsolódnak. Persze azért fenntartom magamnak a jogot a hozzászólások részleges vagy teljes törlésére… 😉 Üdv: JJózsef

11,53 dolcsi

2006. 04. 07. 15:14 · Névtelen hozzászóló →

Ha publikus, akkor ezt az összeget az összes oldalad együtt termelte egy nap alatt, vagy csak a make-money….com-os oldaladra vonatkozik? Köszi a választ!

11,53 dolcsi

2006. 04. 18. 13:47 · Névtelen hozzászóló →

Az összes oldalamból volt a 11,53 dolcsi. Azóta elindítottam kifejezetten a magyaroknak, magyarul egy blogot, írok benne adsense alternatívákról is, annak akit már letiltottak, és minden másról. Ha akarod nézz rá. Arpiboy www.uzletikepzesek.hu/adsenseblog

CTR

2006. 04. 20. 02:51 · Névtelen hozzászóló →

ma rajottem, hogy milyen sokat szamit a CTR szempontjabol ha egy oldalon tokeletesen celzott hirdetesek jelennek meg:)Az egyik magyar nyelvu oldalamon, ahol keves a relevans hirdetes,es tobbnyire azok se magyar nyelvuek, nagyon pici az atkattintasok szama (jocskan 1 szazalek alatt). Nemreg adwords kampannyal kezdtem nepszerusiteni egy masik weboldalt, es elegge meglepett azon latogatok szama, amelyek adsense hirdetesre kattintva jutottak el hozzam. Az oldal ahol megjelennek a hirdeteseim tokeletesen a temahoz kotodik (tulajdonkeppen konkurencia),es egyaltalan nem valami hatalmas latogatottsagu portal, megis kb napi 40-n vannak azok akik csak az en hirdeteseimre kattintanak… lehethogy ez csak nekem sok, nemtudom 🙂

Egyebkent a web uzemeltetok szempontjabol szemet dolog ez az adwords:)Ha contextusban hirdetsz vele megengedi,hogy jocskan a minimalis ar ala menj, perpillanat kb 1,4 forintomba kerul egy ilyen hirdetes klikk…szegeny webmester nem kap utanam sok penzt 🙂

klatuu

User es google becsapas

2006. 04. 22. 09:27 · Névtelen hozzászóló →

Itt egy erkolcstelen es szabalytalan pelda a bevetel novelesehez. Most nezegettem az oldalam, gondoltam kicsit megnezegetem milyen hirdetesek vannak rajta, es ezt talaltam:

Akár napi 500$ – 1000$Külföldi és otthonról is végezhető állás hirdetések.

Ez a kovetkezo oldalra visz:http://www.anyag.info/make-extra-money-online/how-to-make-extra-money.php?gclid=CInBj9nZwIQCFStOEgodUxe-MQAhol bal oldat van google hirdetes, a szoveg az oldalon:

” Aktuális ajánlatunk

Bal oldalt szereplő oldalakon olvashatóak otthon végezhető munkalhetőségek, ötletek saját otthoni vállalkozás indításához, távmunkához. „

raadasul ha az id nelkul hivom meg akkor egy angol nyelvu oldal jon be, es ezert vannak rajta gondolom jol fizeto angol hirdetesek.http://www.anyag.info/make-extra-money-online/how-to-make-extra-money.php

Raadasul az oldalamrol gondolom fillereket viszi el az embereket.Probaltam berakni a konkurens szurobe, de valamiert meg mindig megjelennek. Mi lehet ennek az oka?

Elore is Koszi

mfa

2006. 04. 22. 10:35 · Névtelen hozzászóló →

klasszikus mfa oldal, tudod szurni, ha nem az egesz cimet irod be. amugy meg az adsense filternek eltart egy ideig amig aktivizalodik.

anyag.info

2006. 04. 23. 02:45 · Névtelen hozzászóló →

Ha megnézed a főoldalát, az sem igazán kóser.

Lehetne írni egy külön cikket az Adsense-arbitrázsról. (Mert szerintem az adott oldal is erre utazik…)

[Amúgy a MFA = made for AdSense]

RE: anyag.info

2006. 04. 23. 05:04 · Névtelen hozzászóló →

OK, köszi az ötletet, hamarosan írok majd az AdSense arbitrázsról. Üdv: JJózsef

adsense blog

2006. 04. 25. 05:55 · Névtelen hozzászóló →

Elindítottam egy magyar adsense témával foglalkozó blogot is az angol mellett, feltettem jópár az adsense-hez hasonló hirdetési lehetőséget és más szerintem hasznos dolgokat. ****link törölve****

Re: adsense blog

2006. 04. 25. 06:31 · OldalGazda →

Kedves Arpiboy, a jövőben légyszíves tartózkodj attól, hogy egy oldalra többször berakod ugyanazt a linket ugyanabból a célból. Az efféle hozzászólások itt Kéretlen reklámoknak minősülnek, és mivel nem szeretném az időmet az effajra önreklámok kitörlésének szentelni, preventív jelleggel törlöm is az általad eddig beszúrt összes linket.

Üdv: JJózsef

adsense+adwords

2006. 05. 21. 12:46 · Névtelen hozzászóló →

Sziasztok. Valahol olvastam ezen az oldalon korábban, hogy jó lehetőség adsense-sek számára, hogy „regelnek” adwords-be is, és ott meg lehet nézni, hogy mik az oldal kulcsszavai vagy valami ilyesmi. Úgy tudom, ez csak angol nyelv alatt működik. Ha igen, akkor merre találni ezt a funkciót. Gondolom, először végig kell csinálni egy regisztrációt. Ez nem lenne gond, csak az a kérdésem, hogy ha regisztrálok, és ugye ott megadok különböző különböző dolgokat (napi büdzsé, stb.), akkor nem fog-e egyből elindulni a dolog más oldalakon? mert egyelőre ezt nem tervezem, csak ezért regisztrálnék az adwordsbe, hogy megnézzem ezt a KeywordTool-os (azt hiszem, ez a neve) dolgot. Köszi a segitséget.

Re: adsense+adwords

2006. 05. 21. 14:37 · OldalGazda →

Már nem kell regisztrálni az AdWords Keyword Tool használatához, és magyar nyelvű kulcsszavakkal kapcsolatban is tud segíteni:

https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal

Szóval csupa jó hír. Üdv: JJózsef

Angol oldal

2006. 05. 22. 03:46 · Névtelen hozzászóló →

Hello OldalGazda! Lenne még egy kérdésem, ha nem gond, talán tudsz tippet adni. Arról az oldalról lenne még szó, amiről a múltkor privátban e-mailben leveleztünk. Tervezem, hogy megcsinálom az angol és a német oldalt rendesen. Viszont van egy dilemmám. Az oldal magyar látogatószáma elég magas (közel 10 e), az angol+németet sajnos nem tudom mérni külön, de szerintem azért valószinűleg ott is megfordul néhány ember, pláne olyan időszakokban, amikor mondjuk nemzetközi meccseink vannak.Nos, az angol+németet szerintem lehetne teljesen optimizálni érdekesebb és jobban fizető témákra (pld. budapesti dolgok, szórakozási lehetőségek, szállások, stb.), hiszen azért járnak erre külföldiek is egy-egy meccsre. A kérdés azt, hogy szerinted ez lehetne inkább a járható út, vagy mondjuk megpróbálkozni azzal a már ezekben a fórumokban is megemlitett módszerrel, hogy létrehozni nem túl bonyolult, de jó témájú oldalakat (természetesen nem a fent emlitett honlapon belül), amihez azért lehetne értékes kulcsszavakat rendelni (szintén főleg a várossal kapcsolatosan (pld. bp. ingatlanok, fogturizmus, hotelek, turisztika, stb.), és az „anyaoldal” reklámfelületeit felhasználni ezek népszerúsitésére. Nyilván ez eleinte max. néhány tiz külföldi lenne naponta, de jó témaválasztással talán lehetne némi pénzt generálni belőle. Kérdés, hogy szerinted megérheti-e ez a befektetett munkát, avgy néhány 10 külföldiből még a jó kulcsszavak, témák ellenére is nagyon nehéz kihozni valamit. A másik kérdés hasonló, csak a magyar oldalra vonatkozóan: most kiemelek egy példát: ha mondjuk sok a diák vagy fiatal az oldalon, akik esetleg mennének dolgozni – akár külföldre is, akkor mennyire lenne értelme mondjuk létrehozni (szintén nem a jelenlegi honlapon belül) egy nem túl bonyolult weblapot, ami mondjuk erről a témáról szól. Az „anyaoldalon” pedig ugye megvannak a felületek, ahol ezeket azért lehetne szépen népszerűsiteni. Köszi a segitséget, a tippeket. Picit sokat kérdezek, de eléggé beleástam magam az utóbbi időben ebbe a google témába, és érdekelnek a hatásai is.

Angol oldal

2006. 05. 23. 02:28 · OldalGazda →

Szia! Nem akarom lelohasztani a lelkesedésed, de olykor az ember amikor megismerkedik egy csomó lehetőséggel, kicsit meglódul a fantáziája. Szóval ha tartalmat akarsz gyártani, és a mellete elhelyezett hirdetésekkel pénzt keresni, akkor mindig az a dilemma, hogy annak a tartalomnak végső soron jónak kell lennie, vagy egyéb, komoly eszközeidnek kell rendelkezésedre állni ahhoz, hogy számottevő látogatókat vonzz az oldalra. Magyar nyelven nincs akkora verseny, relatív könnyeben elérhetsz a találati rangsorok elejére, viszont a magyar nyelvű AdSense hirdetésekkel pl. nagy valószínűséggel nem fogsz annyi pénzt keresni, hogy megérje a befektetett energiád. Összességében azt mondanám, hogy olyan oldalakat csinálj, melyek valami olyasmiről szólnak, ami igazán érdekel téged, mert azért annyira nem aranybánya ez, hogy az ezredik dental tourism, dentalpraxis ungarn stb. oldal is megéljen belőle, viszont egy speciális témájú angol nyelvű oldal akár már szép forgalmat is generálhat. Ahhoz pedig, hogy felmérd a Te idegennyelvű szekciódban rejlő lehetőségeket, azt ajánlanám, hogy rakj ki rá AdSense hirdetési egységeket a már meglévő lapokta úgy, hogy egy külön csatornát rendelsz hozzájuk: így megtudhatod pl. azt is, hogy hány megjelenítés történik egy nap: ezt elosztod kettővel, hárommal durván, akkor megkapod, hogy hány látogatód van naponta. Megtudod majd az átkattintás mértékét és az átlagos, kattintás után járó jutalékot is így.

Üdv: JJózsef

Angol oldal

2006. 05. 23. 11:23 · Névtelen hozzászóló →

köszi szépen:) addig jó, míg lelkesedünk:)

feliratkozás

2006. 06. 22. 04:26 · Névtelen hozzászóló →

Szerintetek úgy kb. mennyi lehet az esélye, hogy akik az oldalamon kereszül feliratkoztak az adsense-re, elérik fél éven belül a kifizetési minimumot? Tehát, pl 10 emberből, aki kipróbálja az adsense-t, hány éri el (számomra megfelelő időben) a 100 dolcsit?Van valakinek ilyenirányú tapasztalata?

feliratkozás

2006. 06. 27. 05:18 · Névtelen hozzászóló →

Én rendkívül kis esélyt látok erre. Például a rendszer működése óta egyetlen jóváírásom sem származott AdSense hivatkozó programból, csak a Firefox hivatkozóéból, az meg mint tudjuk, nem jelent túl sok centet.

kitiltás

2006. 07. 01. 03:22 · Névtelen hozzászóló →

Sziasztok! Kicsit hülye voltam az utóbbi napokban. Teszteltem a google „tűrőképességét”:) Nos, volt egy pont, ahol valszeg átléptem. Természetesen törölték a számlát. Kérdésem az, hogy szerintetek ugyanaz az oldal, ugyanazokkal az adatokkal újra regisztrálható-e, vagy a google nem olyan elnéző? Vagy esetleg várni érdemes vele, és később megpróbálni? Köszi.

kitiltás

2006. 07. 03. 06:35 · OldalGazda →

Sziasztok! Egy kicsit hülye voltam az utóbbi napokban. Teszteltem az utcán az emberek „tűrőképességét” úgy, hogy kést szurkáltam beléjük az utcán. Nos, volt egy pont, ahol valszeg átléptem, ugyanis belehalt valaki. Kérdésem az, hogyha jól letörlöm, meg lemosom a kést, akkor ugyanúgy kimehetek majd embereket szúrkálni az utcára, vagy érdemes várni vele, és egy kicsit később megpróbálni? Köszi.

kitiltás

2006. 07. 03. 06:49 · Névtelen hozzászóló →

Tetszik ez az átirat. 🙂 Minthacsak a szánalmasponthut olvasnám. :)Annyit azért hozzátennék (komolyra fordítva), hogy a gugli nem hal bele abba, hogy kis pénzt sajtolunk ki belőle. De, ha valaki csalással akarja ezt elérni, elég ügyesnek kell lennie, mert valószínűleg van egy sor tutinak vélt ötlet, amit már néhány százan (talán több ezren) megpróbáltak és belebuktak már. Biztos van a googlénak egy „adszensz csalók módszerei és lebuktatásuk” című kézikönyve, kizárólag belső használatra. Meg nézzük csak meg a google analitics-ben az oldalunk statisztikáját. Első ránézésre is rengeteg összefüggést lehet leolvasni. Pl ha saját magunknak kattintunk. A guglinak pedig tuti vannak algoritmusai ennek a szűrésére.

kitiltás (jazz)

2006. 07. 03. 06:51 · Névtelen hozzászóló →

Ez egy nagyon frappáns válasz volt… 🙂 Azért kíváncsi lettem volna az eredeti hozzászólótól egy kicsit több infóra, pl. mi volt az a határ amely azonnali account törléssel jár. Én úgy tapasztaltam előtte küldenek egy e-mailt.

Re:kitiltás

2006. 07. 03. 06:55 · OldalGazda →

Ne haragudj, de szerintem „az állam/gyár/cég nem hal bele abba, hogy egy kis pénzt elcsalunk tőle” hozzáállás miatt tart manapság ott az ország, ahol. Szerintem relatív egyszerű felfogni, hogy a csaló nem csak a Google-t, meg a hirdetőt veri át, hanem az egész rendszer működését drágábbá teszi, aminek a költségeit persze a többi tisztességes webmester fizeti ki. Na ezért fogok minden olyan hozzászólást a lehető leghamarabb kitörölni, aki bárkinek bármilyen csalásban segédkezni próbál.

Re:kitiltás

2006. 07. 03. 07:06 · Névtelen hozzászóló →

A politikát tegyük félre. A beírásommal egyáltalán nem az volt a célom, hogy bárkit is csalásra ösztönözzek, csak azt akartam vele elmondani, hogy a frissen regisztrált adszenszelők legnagyobb része elkezd agyalni, hogy meggyorsítsa a 100 dolcsi elérését. Tegye fel a kezét, akinek nem volt ilyen gondolata. 🙂 Ehhez kitalál mindenfélét (nem írom be, mindenki tudja, hogy mikre gondolok). Lényeg, hogy a legtöbb módszert kapásból kiszűrik szerintem. És a többiek is megbuknak előbb-utóbb. Hosszútávon mindenképp a tisztességes út a kifizetődőbb.

Re:kitiltás

2006. 07. 03. 07:18 · OldalGazda →

Nem politizáltam, sajnos ez a fajta általános hozzállás pártfüggetlen… Én például ugyanezért a bliccelőket sem szeretem, de nyilvánvalóan nem fogom lerugdosni őket a villamosról, viszont ezen a weboldalon megteszek minden tőlem telhetőt… 😉

„Az áldozat”

2006. 07. 03. 10:06 · Névtelen hozzászóló →

Volt itt egy kérdés, válaszolok rá, hátha okul belőle mindenki:”Azért kíváncsi lettem volna az eredeti hozzászólótól egy kicsit több infóra, pl. mi volt az a határ amely azonnali account törléssel jár.”

Nos, a válasz: nem az adwords szavakra történő kattintás volt a baj, hanem a keresőkben kerestem rá néhány jobban fizető dologra, aztán ott néhány kattintás. Mondjuk nem naponta történt a dolog, kb. kétnaponta, és aztán néhány kattintás:).

Igazából egyébként nem azt terveztem, hogy ebből gazdagodok meg. Van egy másik weboldalam is, amivel eddig nem volt gond a Google részéről, aránylag szépen is termel az utóbbi időben az Adsense. De a másik, a kitiltott honlapot – angol – nemrég „regeltem” be egy másik cégnévről. Itt inkább valóban a kiváncsiság vitt előre, hogy hol a határ. Nos, itt nem jött figyelmeztető e-mail, hanem azonnal kizárás volt. Mondjuk így utólag, hiba volt, hiszen jobban fizető kulcsszavakra is lehetne optimalizálni a jövőben, az is termelhetett volna. A hibáért persze csak magamat hibáztathatom, de éppen ezért kérdeztem, hogy új adatokkal pld. van-e lehetőség szerintetek az az oldalt regisztrálni. Ennyi röviden a tanmese:)

Érdekes

2006. 04. 19. 06:01 · Névtelen hozzászóló →

Egy ideje kezdtünk el foglalkozni Adsense-el. Olvasva a fórumot elég érdekesnek találom a tapasztalataitokat. A havi pár cent meg 1-2 $ nevetségesen kevés.

Ahhoz, hogy keress Adsense-el rendesen a következőket kell betartani:- értékes kulcsszavakra optimalizálni az oldalt- Adsense-re optimalizálni az oldalt- és napi min 100 látogatók

Ezeket betartva egyáltalán nem nehéz a napi 10$.

Jah és kimaradt az, hogy CSAK ANGOL nyelven, a nemzetközi webet megcélozva. Magyarországon nem juttok át a pár $-os havi határon.

Smart Pricing

2006. 04. 24. 05:07 · Névtelen hozzászóló →

„az AdSense-nél olykor a kevesebb többet ad”

http://www.jensense.com/archives/2005/10/one_poorly_conv.html

RE: napi 20 dollar

2006. 08. 19. 16:48 · Névtelen hozzászóló →

Magyar nyelvű oldalakkal csinálom, a legjobban az utazás és az ingatlan témák mennek. A bevétel legjelentősebb részét az oldal színeibe beleolvadó, a bal oldalon (a szokásos menü-helyen) lévő széles felhőkarcolók hozzák. Egy kisebb, témába illő fotó a reklám felett szintén segíteni szokott. A szokásos 468×60-as bannert nem használom, a nagy téglalap viszont jól teljesít az oldal közepén. Ha a hirdetés beleolvad a háttérbe, az is segít. Nemrég olvastam tippként, hogy legyenek a linkek kékek – ezt még most tesztelem.